Studia Podyplomowe „Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją. Kurs teorii i metodyki archiwalnej”

238 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 4500 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia adresowane są do pracowników archiwów państwowych i prywatnych, urzędników z administracji centralnej i terenowej, kierowników placówek oświatowych i medycznych, osób odpowiedzialnych za obrót dokumentacji wszelkiego typu i jej archiwizację. Studia mają na celu zdobycie nowego zawodu oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych.

 • Program studiów (238 godzin) obejmuje zajęcia dydaktyczne z teorii i metodyki archiwalnej, prawa archiwalnego i przepisów o ochronie danych osobowych, organizacji archiwum i zabezpieczania jego zasobów, zarządzania dokumentacją elektroniczną, tworzenia elektronicznych baz danych. Są to wykłady, konwersatoria i ćwiczenia
  (w tym laboratoria komputerowe) prowadzone przez pracowników Instytutu Historycznego oraz zaproszonych do współpracy ekspertów. Program studiów uwzględnia obieg i archiwizację dokumentacji elektronicznej, został bowiem dostosowany do wymogów określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
  i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

 • Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Mirosław Nagielski, prof. UW dr hab. Stefan Ciara, prof. UW dr hab. Alicja Kulecka,
  prof. UW dr hab. Jolanta Sikorska-Kulesza, dr hab. Maciej Wojtyński, dr Henryk Bartoszewicz, dr Andrzej Biernat, dr Marek Janicki, dr Hubert Wajs, dr Wojciech Woźniak, mgr Anna Czajka, mgr Krzysztof Pilecki.

 • Studia adresowane są do absolwentów studiów I stopnia (licencjackich), studiów II stopnia (magisterskich) oraz jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich na dowolnym kierunku studiów.

 • Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele co 2 tygodnie.

 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego egzaminu końcowego oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem.

 • Świadectwo ukończenia studiów.

 • Rekrutacja na podstawie złożonych dokumentów według kolejności zgłoszeń odbywa się raz w roku w semestrze zimowym.

 • Podanie o przyjęcie na studia adresowane do kierownika studiów podyplomowych, kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, życiorys w postaci kwestionariusza osobowego (druk do pobrania), zobowiązanie do ponoszenia odpłatności za studia (druk do pobrania).

 • Limit miejsc: 50

 • 4500 PLN

Studia o podobnej tematyce