Studia Podyplomowe Audyt strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 4500 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studium jest wyposażenie w wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu konsultanta. Studia przeznaczone są
  dla osób przygotowujących się do pracy w firmach doradztwa strategicznego, finansowego i europejskiego jak również
  w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

 • Program studiów obejmuje następujące przedmioty:
  - Zasady audytu,
  - Standardy audytu,
  - Metodyka prowadzenia audytu,
  - Zarządzanie komórką audytu wewnętrznego,
  - Zarządzanie zespołem,
  - Audyt strategiczny,
  - Zarządzanie strategiczne,
  - Marketing strategiczny i analiza rynku,
  - Audyt operacyjny,
  - Audyt finansowy,
  - Zarządzanie finansami firmy oraz wycena firmy i aktywów,
  - Rachunkowość zarządcza,
  - Rachunkowość w jednostkach zagrożonych upadłością,
  - Zarządzanie kryzysem finansowym przedsiębiorstwa,
  - Bankowe postępowanie naprawcze i upadłościowe,
  - Podatki w firmie - wybrane zagadnienia dla audytorów,
  - Audyt organizacyjny,
  - Nowoczesne systemy zarządzania i restrukturyzacja przedsiębiorstwa,
  - Audyt systemów informatycznych,
  - Audyt funduszy strukturalnych,
  - Audyt personalny,
  - Audyt systemów zarządzania jakością,
  - Środowisko audytu,
  - Makroekonomia,
  - Polityka gospodarcza,
  - Administracja publiczna i finanse publiczne,
  - Kodeks Postępowania Administracyjnego,
  - Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa,
  - Partnerstwo Publiczno-Prywatne,
  - Metody ilościowe w audycie,
  - Warsztaty umiejętności praktycznych,
  - Techniki wykrywania, badania i zapobiegania nieprawidłowościom w firmie,
  - Seminarium dyplomowe.

 • Wśród wykładowców są:
  prof. dr hab. Krzysztof Opolski, prof. dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, prof. dr hab. Marian Wiśniewski, dr hab. Włodzimierz Włodarski, dr Agnieszka Kopańska, dr Andrzej Rutkowski, dr Bartłomiej Śliwiński,
  dr Małgorzata Winter, dr Irena Ożóg, dr Adam Piołunowicz, dr Piotr Modzelewski, dr Jarosław Górski.

 • Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych oraz osób przygotowujących się do pracy w komórkach audytu wewnętrznego przedsiębiorstw, jak również instytucji publicznych oraz osoby zamierzające podjąć pracę w firmach doradczych

 • Zaoczny, zajęcia sobotnio-niedzielne, odbywają się 2 razy w miesiącu.

 • Słuchacz studiów jest zobowiązany do uzyskania zaliczeń przedmiotów przewidzianych programem studiów na podstawie aktywnego uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest także napisanie testu końcowego oraz przedłożenie pracy dyplomowej.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, podanie o przyjęcie na studia z uzasadnieniem, standardowy kwestionariusz osobowy - wg wzoru UW, 1 zdjęcie, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia, i dokonanie opłaty za uczestnictwo w Studiach (po zakwalifikowaniu) na indywidualne konto z programu USOS:
  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych,
  ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa,
  Bank Millennium S.A. I Oddział w W-wie

 • Limit miejsc: 40

 • 4500 PLN

Studia o podobnej tematyce