Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Obrotu Gospodarczego

180 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 5000 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem podstawowym kształcenia na kierunku bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, jest realizacja zapotrzebowania
  na specjalistyczną wiedzę i praktyczne przygotowanie specjalistów (funkcjonariuszy, urzędników, doradców, ekspertów) w zakresie bezpieczeństwa gospodarczego i utrzymania porządku publicznego. Absolwenci zdobędą wiedzę dotyczącą ogólnych zagadnień związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, jak i kwestii ściśle prawnych dotyczących zarządzania instytucjami bezpieczeństwa wewnętrznego w kontekście gospodarczym, kulturowym, socjologicznym i psychologicznym. Studia stanowią istotne wzbogacenie nowoczesnej, skierowanej ku wyzwaniom współczesnego państwa, oferty dydaktycznej.
  Program kształcenia łączy walory klasycznych studiów uniwersyteckich, dających stosowną, pogłębioną i poszerzoną
  w stosunku do studiów I i II stopnia (o charakterze praktycznym), podbudowę teoretyczną i metodologiczną z odpowiedzią na konieczność kształcenia w wyspecjalizowanych, praktycznych dziedzinach dotyczących bezpieczeństwa gospodarczego, społeczności, a także instytucji związanych z funkcjonowaniem władzy publicznej.

 • Program studiów (180 godzin) obejmuje następujące przedmioty:
  Bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej,
  System zapobiegania i zwalczania przestępczości w Polsce,
  Zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa,
  Bezpieczeństwo informacji i systemów teleinformatycznych,
  Prawa i obowiązki pokrzywdzonego,
  Kontrola i audyt w przedsiębiorstwie,
  Biały wywiad,
  Przestępczość gospodarcza,
  Przestępstwa na szkodę UE,
  Wizerunek przedsiębiorstwa w sytuacjach kryzysowych,
  Oszustwa finansowe,
  Korupcja i pranie pieniędzy,
  Metody wczesnego wykrywania i przeciwdziałania działaniom na szkodę przedsiębiorstwa,
  Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów,
  Bezpieczeństwo obrotu bezgotówkowego,
  Negocjacje kryzysowe i negocjacje w sytuacjach konfliktowych,
  Ochrona własności intelektualnej,
  Bezpieczeństwo współczesnego państwa,
  Strategia i decydowanie w obszarze bezpieczeństwa.

 • prof. UW dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek

 • O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich (studiów II stopnia) lub równoważny. W szczególnych przypadkach, np. w przypadku pracy w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego państwa lub gdy limit miejsc nie zostanie wyczerpany będą przyjmowane osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych licencjackich (studiów I stopnia) lub równoważny.

 • Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele co 2 tygodnie.

 • Zaliczenia i egzaminy zgodnie z programem studiów.

 • Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów po zaliczeniu wszystkich przedmiotów
  z programu studiów.

 • Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydatów dokumentów.

 • Podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane ze strony Instytutu Nauk Politycznych), zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności, 2 zdjęcia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopia dowodu osobistego.

 • Kandydaci na studia będą przyjmowani w kolejności złożonych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
  Decyzję o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych. W przypadku nieprzyjęcia na studia dokumenty zwraca się kandydatowi.
  Decyzje o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia doręcza się niezwłocznie kandydatowi w formie pisemnej na adres wskazany do korespondencji.

 • 5000 PLN

Studia o podobnej tematyce