Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Unii Europejskiej

198 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 3600 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia mają dostarczyć słuchaczom fachowej wiedzy o działaniach podejmowanych przez UE, dla zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego w państwach członkowskich.

 • Program studiów (198 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty:
  Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE,
  Europol w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego UE,
  Współpraca organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych w UE,
  Zwalczanie międzynarodowej przestępczości zorganizowanej w UE,
  Współpraca celna i graniczna w UE,
  Metody i narzędzia analizy zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego UE,
  Systemy polityczne i bezpieczeństwa wewnętrznego wybranych państw europejskich.

 • Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk, dr hab. Piotr Wawrzyk, dr Jacek Bil,
  dr Tomasz Safjański, mgr Paweł Suchanek, mgr Anna Świątecka.

 • O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich II stopnia
  lub jednolitych magisterskich lub dyplomem ukończenia studiów licencjackich (studiów I stopnia). Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków i dziedzin kształcenia. W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą uznanych lub nostryfikowany na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 • Zaoczne, dwa zjazdy w miesiącu.

 • Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę.

 • Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów po zaliczeniu wszystkich przedmiotów
  z programu studiów.

 • Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych dokumentów.

 • Podanie o przyjęcie na studia, kwestionariusz osobowy, kserokopia dowodu osobistego poświadczona za zgodność z oryginałem przez komisję rekrutacyjną, odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, 1 zdjęcie, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.

 • Kandydaci będą przyjmowani w kolejności złożenia dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
  Limit miejsc: 40

 • 3600 PLN

Studia o podobnej tematyce