Studia Podyplomowe „Budżet zadaniowy i efektywność administracji publicznej”

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 4400 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu sporządzania budżetu zadaniowego oraz sporządzania
  dokumentów, z którymi budżet zadaniowy powinien być powiązany, czyli strategii rozwoju, lokalnego planu rozwoju, wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego. Jednocześnie zostaną zaprezentowane narzędzia informatyczne, przydatne przy wdrażaniu budżetu zadaniowego.

 • Program zajęć obejmuje następujące przedmioty:
  Ekonomia i gospodarka,
  Nowoczesne koncepcje zarządzania administracją publiczną i metodyka pomiaru wyników administracji publicznej,
  Źródła i pozyskiwania informacji,
  Zarządzanie strategiczne w jednostkach sektora finansów publicznych,
  Finanse publiczne,
  Rachunek kosztów działań w Sektorze Publicznym,
  Rachunkowość budżetowa,
  Budżet zadaniowy,
  Wieloletni plan inwestycyjny,
  Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków publicznych,
  Podstawy sporządzania prognoz,
  Wieloletnia prognoza finansowa,
  Prawo zamówień publicznych w praktyce,
  Sposoby finansowania zewnętrznego zadań jednostek sektora finansów publicznych,
  Analiza ekonomiczna i finansowa projektów publicznych,
  Budowanie wizerunku instytucji publicznych,
  Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach administracji publicznej,
  Systemy informatyczne w administracji publicznej,
  Kontrola zarządcza,
  Zarządzanie ryzykiem w Sektorze Publicznym,
  Marketing miejsc,
  Seminarium dyplomowe.

 • Wśród wykładowców są:
  prof. dr hab. Józef Oleński, prof. dr hab. Krzysztof Opolski, prof. UW dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska,
  dr Jarosław Górski, dr Gabriela Grotkowka, dr Tomasz Jeruzalski, dr Agnieszka Kopańska, dr Piotr Modzelewski,
  mgr inż. Daria Bochnar, mgr Marcin Dwórznik, mgr Jacek Fundowicz, mgr Jacek Furga, mgr Małgorzata Klenk,
  mgr Ewa Opolska, mgr Małgorzata Sobolewska.

 • Studia przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie, zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem zasad analizy sprawozdań finansowych.

 • Zaoczny, zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, 2 razy w miesiącu.

 • Słuchacz studiów jest zobowiązany do uzyskania zaliczeń wszystkich przedmiotów oraz napisania pracy dyplomowej (praca musi być zatwierdzona przez promotora i uzyskać pozytywną recenzję).

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Kwestionariusz osobowy, podanie o przyjęcie na studia kierowane do kierownika studiów podyplomowych, dyplom ukończenia studiów wyższych (lub odpis dyplomu), 1 zdjęcie, oświadczenie zawierające zobowiązanie do ponoszenia opłat za studia.

 • Limit miejsc: 60

 • 4400 PLN

Studia o podobnej tematyce