Studia Podyplomowe Doskonalenie warsztatu w zakresie tłumaczenia pisemnego

180 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 4000 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia mają na celu pomóc uczestnikom w zdobyciu wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy tłumacza zajmującego się przekładem pisemnym tekstów z różnych dziedzin. Przybliżają arkana zawodu, wyjaśniają jak współczesna technologia może pomóc tłumaczowi i jak radzić sobie z tekstami wymagającymi wiedzy merytorycznej z danej dyscypliny.

 • Program studiów (180 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty:
  stylistyka porównawcza języka angielskiego i polskiego,
  typy tekstów w komunikacji masowej,
  psychologiczne podstawy komunikacji i tłumaczenia,
  techniki samodoskonalenia w zakresie kompetencji językowej i wiedzy ogólnej,
  zapewnienie jakości tłumaczenia,
  wizerunek tłumacza w Internecie,
  analiza funkcjonalna tekstów dla celów tłumaczeniowych,
  tłumaczenie w teorii i praktyce,
  tworzenie i wykorzystanie banków informacji,
  narzędzia komputerowe w pracy tłumacza oraz 6 kursów zajęć warsztatowych obejmujących tłumaczenia tekstów humanistycznych, prasowych, popularnonaukowych, technicznych, biznesowych i dokumentów.

 • Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi Instytutu Anglistyki mający jednocześnie praktyczne doświadczenie w pracy tłumacza.

 • O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci dowolnych kierunków studiów wyższych I i II stopnia, znający język angielski na poziomie co najmniej C1. Kandydatami mogą być w szczególności: absolwenci studiów filologicznych planujący pracę w zawodzie tłumacza, absolwenci dowolnych kierunków studiów posiadający wiedzę merytoryczną
  z danej dziedziny i znajomość języka angielskiego, pragnący tłumaczyć teksty przeznaczone do publikacji oraz osoby zajmujące się tłumaczeniem tekstów i dokumentów w ramach obowiązków służbowych.

 • Zaoczny, zjazdy w soboty, 10 zjazdów w semestrze.

 • Zaliczenie na ocenę według wymagań określonych dla poszczególnych przedmiotów.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1 można udokumentować poprzez przedstawienie jednego z niżej
  wymienionych certyfikatów:
  Certyfikat biegłości językowej wydany przez Radę Koordynacyjną
  ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW, Certyfikat Instytutu Anglistyki
  UW, Certificate in Advanced English, Certificate of Proficiency
  in English, Business English Certificate, Certificate in English for
  International Business and Trade, Test of English as a Foreign
  Language.
  Honorujemy również certyfikaty wydawane przez następujące instytucje:
  Educational Testing Service (ETS),
  European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL),
  City & Guilds Pitman Qualifications,
  Pitman Qualifications Institute,
  Edexcel, Pearson Language Tests,
  Pearson Language Assessments,
  Education Development International (EDI),
  London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board,
  University of Cambridge ESOL Examinations,
  British Council,
  IDP IELTS Australia,
  zaświadczenia o zdanym egzaminie resortowym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
  Ministerstwie Obrony Narodowej,
  Ministerstwie Gospodarki, oraz równorzędne.

 • Podanie do kierownika studiów (do pobrania ze strony internetowej studiów), kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopia dowodu osobistego, kserokopia certyfikatu biegłości językowej (to ostatnie jeśli dotyczy), oryginały do wglądu, 2 zdjęcia (format do dowodu osobistego).

 • Limit miejsc: 15

 • 4000 PLN

Studia o podobnej tematyce