Studia Podyplomowe „Geoinformatyka w ochronie środowiska i planowaniu przestrzennym”

252 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 4000 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy dotyczącej metod pozyskania, przetwarzania, interpretacji i prezentacji danych geoinformatycznych w ochronie środowiska oraz planowaniu przestrzennym.
  Jednym z ważniejszych aspektów studiów jest integracja danych rastrowych oraz wektorowych, pozyskanych z materiałów kartograficznych, naziemnych, lotniczych i satelitarnych.

 • Program studiów (252 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące bloki tematyczne:
  Systemy Informacji Geograficznej (analizy sieciowe i przestrzenne, bazy danych, programowanie w ArcGIS),
  Teledetekcja (naziemne metody i techniki badań teledetekcyjnych,
  cyfrowe przetwarzanie obrazu,
  teledetekcyjne wskaźniki roślinne,
  klasyfikacje nie- i parametryczne,
  spektralne rozmieszanie pikseli,
  ekstrakcja obiektów,
  Kartografia (pozycjonowanie GPS, układy współrzędnych, redakcja i edycja map).
  Szczegółowe materiały pomocnicze dostępne będą w postaci kursów e-learningowych, zestawów materiałów do samodzielnego wykonania.
  Ćwiczenia będą prowadzone w grupach 15 osobowych.

 • Wśród wykładowców są: dr hab. Wiesław Ostrowski, dr hab. Bogdan Zagajewski, dr Izabela Gołębiowska, dr Anna
  Jarocińska, dr Izabela Karsznia, dr Paweł Kowalski, dr Małgorzata Krówczyńska, dr Maciej Lenartowicz, dr Piotr Pabjanek,
  dr Jolanta Skorupa, dr Anna Zmarz, mgr inż. Klaudia Bielińska, mgr inż. Karolina Karpisz, mgr Michał Kruczkowski, mgr Jerzy Lechnio, mgr inż. Tomasz Letmański, mgr Adriana Marcinkowska-Ochtyra, mgr Tomasz Panecki, mgr inż. Marta Samulowska, mgr Maksymilian Ufa, inż. Edyta Wyka.

 • Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni, których praca zawodowa wymaga kompleksowej wiedzy z zakresu geoinformatyki w ochronie środowiska, planowaniu przestrzennym, gospodarce, dziennikarstwie, ocenach zasobów środowiska naturalnego. W trakcie studiów słuchacze nabędą umiejętności tworzenia projektów tematycznych zorientowanych na jakościowe i ilościowe relacje pomiędzy zjawiskami obserwowanymi w różnych
  skalach (od lokalnej do globalnej). Idealny kandydat powinien znać podstawy nauk przyrodniczych lub technicznych, np. geografia, ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna, geodezja, kartografia, fotogrametria

 • Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, co 2 tygodnie

 • Egzaminy pisemne z trzech bloków tematycznych (GIS, teledetekcja, kartografia). Warunkiem uzyskania dyplomu oraz certyfikatu ukończenia studiów jest wykonanie projektu zorientowanego na indywidualne zainteresowania słuchacza.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów.
  Wymagane jest ukończenie minimum studiów licencjackich.
  W przypadku dużej liczby kandydatów preferowane będą osoby po
  studiach magisterskich.

 • Podanie o przyjęcie na studia, życiorys, 3 zdjęcia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia, kwestionariusz osobowy.

 • Potencjalni kandydaci zapoznani zostaną ze szczegółowymi treściami nauczania.
  Po zakwalifikowaniu należy dokonać opłaty za studia.

 • 4000 PLN

Studia o podobnej tematyce