Studia Podyplomowe Islam w świecie współczesnym

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 3600 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Cele studiów:
  - Poszerzenie oferty dydaktycznej Wydziału Orientalistycznego, skierowanej do osób zainteresowanych uczeniem się przez całe życie.
  - Stworzenie oferty dydaktycznej odpowiadającej na rosnące zainteresowanie tematyką islamu w świecie współczesnym
  wśród absolwentów studiów na kierunkach humanistycznych i społecznych.
  - Dostarczenie usystematyzowanej i pogłębionej wiedzy na temat islamu i muzułmanów dziennikarzom, dyplomatom, pracownikom administracji publicznej.
  - Kształcenie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie dialogu międzykulturowego pracowników w szeroko rozumianych instytucjach upowszechniania kultury (muzea, media, wydawnictwa etc.) oraz urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej w zakresie spraw zagranicznych, problemów uchodźczych, edukacji międzykulturowej, a przede wszystkim w instytucjach i organizacjach międzynarodowych,
  nastawionych na współdziałanie w ramach rozwijających się społeczeństw wielokulturowych. Poszerzenie kompetencji
  biznesmenów poprzez dostarczenie usystematyzowanej wiedzy na temat kodów kulturowych cywilizacji muzułmańskiej niezbędnej do poprawnego funkcjonowania w społecznościach bliskowschodnich,
  - Wzbogacenie debaty publicznej o nowe aspekty wiedzy o świecie islamu.

 • Program studiów obejmuje następujące przedmioty:
  Wprowadzenie do islamu,
  Język islamu - arabski,
  Religia i społeczeństwo w świecie islamu,
  Polityka i ekonomia w świecie islamu - współczesność.

 • Wśród wykładowców są: dr hab. Agata Nalborczyk, dr Georges Kass, dr Marta Widy-Behiesse.

 • Kandydat powinien być zainteresowany tematyką społeczno-kulturową i posługiwać się językiem angielskim w stopniu
  umożliwiającym korzystanie z materiałów źródłowych.

 • Zaoczny, zjazdy w co 2 sobotę 9.00-18.00

 • Zaliczenia ustne lub pisemne

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Podanie o przyjęcie na studia, życiorys, 2 zdjęcia, odpis dyplomu, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia, adres do korespondencji.

 • Limit miejsc: 40

 • 3600 PLN

Studia o podobnej tematyce