Studia Podyplomowe „Metody statystyczne w biznesie.”

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 8000 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnictwo w studiach pozwoli odświeżyć, uporządkować i rozszerzyć wiedzę z zakresu statystyki i ekonometrii od zagadnień najbardziej podstawowych, po zaawansowane metody analizy danych.

 • Program studiów obejmuje następujące przedmioty:
  Wprowadzenie do pakietu SAS,
  Podstawy statystyki - statystyka opisowa i wnioskowanie statystyczne,
  Podstawy statystyki - metody analizy współzależności zjawisk,
  Analiza regresji liniowej,
  Metody graficznej reprezentacji danych,
  Analiza wariancji i kowariancji,
  Podstawy analizy szeregów czasowych,
  Metody wielowymiarowej analizy danych - przegląd,
  Modele dla zmiennych dyskretnych - uogólnione modele liniowe,
  Wstęp do Data Mining,
  Statystyka w badaniach rynkowych (w tym metody segmentacji rynku),
  Zaawansowana analiza szeregów czasowych,
  Modele mieszane,
  Analiza ryzyka kredytowego metodami Credit Scoring,
  Wprowadzenie do metod
  bayesowskich dla danych przekrojowych,
  Badania operacyjne,
  Metody symulacyjne,
  Analiza danych panelowych,
  Analiza przeżycia,
  Zaawansowany warsztat analityka,
  Hurtownie danych - warsztaty z SAS Data Integration Studio,
  Analiza danych nieustrukturyzowanych - Text Mining,
  Seminarium dyplomowe.

 • Wśród wykładowców są:
  prof. dr hab. Marian Wiśniewski, prof. UW dr hab. Wojciech Otto, prof. UW dr hab. Ryszard Kokoszczyński,
  dr Tomasz Jeruzalski, dr Jerzy Mycielski, dr Tomasz Rybnik, dr Paweł Sakowski, dr Piotr Wójcik, mgr Karolina Kuligowska, mgr Tomasz Mostowski, mgr Marek Pęczkowski, mgr Adrian Stachelek, mgr Dariusz Szymański, mgr Miłosz Trawczyński.

 • Adresatami studiów podyplomowych „Metody statystyczne w biznesie” są wszystkie osoby pracujące na co dzień z danymi, zajmujący się ich analizą, przetwarzaniem, jak również będące odbiorcami takich analiz. Oferta skierowana jest do analityków, specjalistów ds. badań, jak również kadry menedżerskiej. Wszystkie zajęcia będą miały charakter warsztatów z wykorzystaniem oprogramowania SAS. Tematyka kursów w ramach studiów jest niezależna od wykorzystywanego oprogramowania statystycznego. Wcześniejsza znajomość oprogramowania SAS nie jest wymagana.

 • Zaoczny, zajęcia odbywają się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele.

 • Słuchacz studiów jest zobowiązany do uzyskania zaliczeń przedmiotów przewidzianych programem studiów na podstawie aktywnego uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest także napisanie oraz przedłożenie pracy dyplomowej.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej liczbę miejsc na studiach pod uwagę będzie brana kolejność zgłoszeń oraz
  ukończony kierunek studiów (preferowane kierunki ścisłe: statystyka, ekonometria, informatyka, matematyka, fizyka, itp.). Pozostałym kandydatom zaproponowane zostanie podjęcie nauki w kolejnej edycji studiów.

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, podanie o przyjęcie na studia, z uzasadnieniem, standardowy kwestionariusz osobowy - wg wzoru UW, 1 zdjęcie, zobowiązania do ponoszenia kosztów odpłatności za studia, i dokonanie opłaty za uczestnictwo w Studiach (po zakwalifikowaniu) na indywidualne konto z programu USOS:
  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych,
  ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa,
  Bank Millennium S.A. I Oddział w W-wie

 • Limit miejsc: 25

 • 8000 PLN

Studia o podobnej tematyce