Studia Podyplomowe Ochrony Środowiska

210 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 5200 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Podyplomowe Studia Ochrony Środowiska dedykowane są osobom zainteresowanym lub związanym zawodowo z problematyką ochrony i zarządzania środowiskiem. Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do rozwiązywania aktualnych problemów związanych z Ochroną Środowiska poprzez dostarczenie wiedzy w zakresie szeroko pojętych nauk przyrodniczych, monitorowania i ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami związanymi z rozwojem cywilizacji oraz zdobywanie umiejętności z zakresu edukacji ekologicznej i aplikowania o środki na ochronę środowiska.

 • Program studiów (210 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące bloki tematyczne:
  Ochrona przyrody i zrównoważony rozwój,
  Ekologiczne podstawy ochrony środowiska,
  Systemy zarządzania środowiskiem,
  Zagrożenia pedosfery,
  System informacji geograficznej (GIS),
  Ekotoksykologia,
  Mikrobiologia i samooczyszczanie się wód powierzchniowych,
  Technologie oczyszczania ścieków - Zajęcia terenowe,
  Gospodarka odpadami,
  Projektowanie w ochronie środowiska - seminarium dyplomowe - Zajęcia fakultatywne,
  Technologie przetwarzania odpadów - m.in. Zajęcia terenowe,
  Promieniowanie jonizujące w środowisku i nanotechnologie,
  Bioremediacja środowiska,
  Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami,
  Prawne aspekty ochrony środowiska,
  Organizmy genetycznie modyfikowane w środowisku przyrodniczym,
  Aplikowanie o środki na ochronę środowiska,
  Edukacja ekologiczna społeczeństwa - zajęcia fakultatywne.

 • Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Ewa Symonides, prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka, dr hab. Marcin Brzeziński,
  dr hab. Grażyna Bystrzejewska-Piotrowska, dr hab. Magdalena Popowska, dr hab. Waldemar Siuda, dr hab. Barbara Sudnik-Wójcikowska, dr hab. Małgorzata Suska-Malawska, dr Hanka Boszczyk-Maleszak, dr Takao Ishikawa, dr Iwona Jasser, dr Borys Jurgiel, dr Iwona Kuczyńska, dr Monika Mętrak, dr Antoni Miernik, dr Marzenna Rzeczycka, mgr inż. Magda Gosk, mgr Anna Majewska, mgr Grażyna Omarska.

 • O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci różnych kierunków studiów wyższych - licencjackich i magisterskich
  zainteresowani szeroko pojętą tematyką ochrony środowiska.W szczególności pracownicy administracji publicznej wszystkich szczebli, pracownicy zakładów pracy (w tym dużych koncernów) odpowiedzialni za sprawy ochrony środowiska, dziennikarze zajmujący się tematyką ochrony środowiska, a także pracownicy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  i Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska.

 • Zaoczny, zjazdy odbywają się w soboty, 3 razy w miesiącu. Zajęcia terenowe odbywają się w 2 uzgodnione ze słuchaczami piątki.

 • Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia PSOŚ jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów oraz pozytywnej oceny z Pracy Dyplomowej, złożenie w Dziekanacie kart egzaminacyjnych i słuchacza ze wszystkimi wymaganymi wpisami, uzupełnionej obiegówki, a także uregulowanie w całej wysokości opłaty z studia.
  Więcej informacji na temat PSOŚ można znaleźć na stronie internetowej - http://www.biol.uw.edu.pl, zakładka Studia
  podyplomowe.

 • Absolwent Podyplomowych Studiów Ochrona Środowiska otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów odyplomowych.

 • Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe jest dostarczenie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów oraz wniesienie opłaty czesnego za I semestr (2600 PLN). W przypadku większej liczby chętnych niż liczba miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 • Podanie o przyjęcie na studia do kierownika studiów, kwestionariusz osobowy z adresem e-mailowym do kontaktu, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub potwierdzona kopia dyplomu, potwierdzona kserokopia dowodu osobistego, 1 zdjęcie.

 • 5200 PLN

Studia o podobnej tematyce