Studia Podyplomowe „Planowanie podatkowe i rachunkowość w strategii przedsiębiorstw”

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dzienny



Warszawa Nowy 4650 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej oraz sprawozdawczości. Słuchacze zapoznają się z zasadami rachunkowości, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz
  sporządzania sprawozdań finansowych. Ponadto, słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu rachunków kosztów dla celów zarządczych.

 • Podczas zajęć typu case study przekazana zostanie wiedza teoretyczna wzbogacona o praktykę i słuchacze będą mieli okazję wykorzystać uzyskane informacje w praktyce. Słuchacze nabędą świadomość istnienia zagadnień dotyczących planowania podatkowego i tematów pokrewnych oraz potencjalnych problemów/obowiązków z tym związanych oraz posiadać podstawowe umiejętności/wiedzę jak takie zagadnienia rozstrzygnąć. Jednocześnie zaprezentowane
  zostaną metody i techniki wspomagające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

  Program studiów obejmuje następujące przedmioty:
  Proces budowy strategii przedsiębiorstwa,
  Ekonomiczne, prawne i podatkowe aspekty korzystania z kredytów bankowych,
  Praktyczne ujęcie aspektów ekonomicznych, prawnych i podatkowych przy finansowaniu podmiotów leasingiem, Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa,
  Rachunkowość zarządcza,
  Międzynarodowe standardy rachunkowości,
  Analiza ekonomiczna i finansowa według metodologii cost benefit analysis,
  Ekonomia opodatkowania,
  Handel międzynarodowy,
  Kontrolling operacyjny,
  Ekonomia gospodarki otwartej i jej instytucje,
  Promocja firm i jej ograniczenia prawne,
  Optymalizacja podatkowa – studia przypadków,
  Zasady opodatkowania działalności gospodarczej,
  Narzędzia do optymalizowania rozliczeń CIT,
  Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego,
  Strategie optymalizacji podatkowej,
  Specjalne strefy ekonomiczne (SSE),
  Narzędzia do optymalizowania rozliczeń VAT,
  Wprowadzenie do tematyki cen transferowych.

 • Wśród wykładowców są:
  prof. dr hab. Marek Bednarski, prof. dr hab. Jan Jakub Michałek, prof. dr hab. Krzysztof Opolski,
  prof. UW dr hab. Janusz Kudła, dr Anna Białek-Jaworska, dr Krzysztof Czerkas, dr Jarosław Górski, dr Agata Kocia,
  dr Piotr Modzelewski, dr Małgorzata Winter, mgr Piotr Baraniak, mgr Michał Borowski, mgr Piotr Chmieliński, mgr Marcin Dwórznik, mgr Mateusz Kamiński, mgr Mariusz Kołacki, mgr Piotr Majewski, mgr Piotr Standera, mgr Mariusz Szałagan, mgr Marek Szczepanik, mgr Paweł Tomczykowski.

 • Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie, zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej oraz do wszystkich osób, które chcą poznać mechanizmy optymalizacji podatkowej w środowisku krajowym i międzynarodowym. Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie, zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu rachunkowości
  finansowej i zarządczej oraz dla wszystkich osób, które chcą poznać mechanizmy optymalizacji podatkowej w środowisku krajowym i międzynarodowym.

 • Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, średnio 2 razy w miesiącu.

 • Świadectwo uzyskania studiów następuje po zaliczeniu wszystkich przedmiotów (forma zależna od decyzji wykładowcy: egzamin lub zaliczenie) oraz napisaniu pracy dyplomowej (praca musi być zatwierdzona przez promotora i uzyskać pozytywną recenzję).

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Odpis lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku osób legitymujących się dwoma dyplomami (licencjat i magister) składa się tylko 1 dyplom), podanie o przyjęcie na studia z merytorycznym, standardowy kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony internetowej studiów), zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia, dokonanie wpłaty pierwszej raty za uczestnictwo w studiach w wysokości 2 325 PLN
  (po zakwalifikowaniu), którą należy wpłacić na indywidualny rachunek słuchacza:
  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych
  ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa
  Bank Millennium S.A. Oddział w Warszawie

 • Limit miejsc: 25

 • 4650 PLN

Studia o podobnej tematyce