Studia Podyplomowe Polszczyzna a przekład

160 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dzienny



Warszawa Nowy 4000 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Zapoznanie słuchaczy z podstawami polskiego językoznawstwa normatywnego, współczesnymi tendencjami przekładoznawstwa, elementami socjolingwistyki (etykieta językowa). Przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego przekładu pisemnego różnych typów tekstów użytkowych. Nauczenie uczestników podstaw weryfikacji tłumaczeń oraz redakcji przetłumaczonych tekstów w języku polskim.

 • Program studiów (160 godzin) obejmuje zagadnienia z zakresu nauki o przekładzie, nauki o języku polskim i obcym, stylistyki języka polskiego i obcego, wiedzy z zakresu redagowania i weryfikacji tekstu, norm języka polskiego i obcego.

 • kierownik - dr hab. Magdalena Zawisławska (Wydział Polonistyki)
  koordynator - dr hab. Ewa Gruszczyńska (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

 • Absolwent studiów filologicznych (licencjackich lub magisterskich) albo absolwent kolegiów nauczycielskich ze znajomością języka angielskiego co najmniej na poziomie C1. Absolwent innych studiów (licencjackich, magisterskich lub inżynierskich) ze znajomością języka angielskiego co najmniej na poziomie C1.

 • Część zajęć w trybie kształcenia na odległość (na platformie internetowej COME), część w trybie stacjonarnym weekendowym: 3 zjazdy sobotnio-niedzielne w ciągu pierwszego semestru i 3 zjazdy w ciągu drugiego semestru oraz 1 zjazd egzaminacyjny

 • Zaliczenia przedmiotów na ocenę i egzaminy

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) oraz oryginał do wglądu, podanie o przyjęcie na studia, wypełniony kwestionariusz osobowy.

 • 20-25 osób - 1 grupa
  26-50 - 2 grupy
  powyżej 51 osób - 3 grupy

 • 4000 PLN

Studia o podobnej tematyce