Studia Podyplomowe Pomocy Humanitarnej

178 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 4000 PLN
Warszawa Nowy 4000 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia mają charakter interdyscyplinarny. Celem studiów jest zapewnienie odpowiedniego przygotowania pracownikom struktur rządowych i pozarządowych, organizujących oraz świadczących pomoc humanitarną w różnego typu sytuacjach kryzysowych, ze szczególnym uwzględnieniem klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych oraz okresów transformacji po konfliktach zbrojnych.

 • Program studiów (178 godzin) obejmuje następujące moduły tematyczne:
  Moduł wstępny,
  Moduł Geopolityczny,
  Moduł Prawny,
  Moduł Komunikacja i Rola Mediów,
  Moduł Zdrowie Publiczne,
  Moduł Prace w Terenie,
  Opcjonalne Kursy dodatkowe (płatne): Kurs pierwszej pomocy, Kurs pisania projektów.

 • Wśród wykładowców są profesorowie i adiunkci Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

 • O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych uczelni w tym uczelni wojskowych. Mogą to być w szczególności osoby pracujące dla instytucji państwowych oraz humanitarnych organizacji krajowych i międzynarodowych - międzyrządowych, pozarządowych, a także struktur Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża - prowadzących działalność humanitarną w Polsce i za granicą.

 • Zaoczny, zjazdy (sobota i niedziela), przeciętnie co 2-3 tygodnie

 • Kolokwia modułowe na ocenę. Ocena ostateczna zostaje ustalona na podstawie średniej ocen modułowych. Warunkiem zaliczenia jest również systematyczny udział w zajęciach.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • Rejestracja internetowa poprzez uczelniany system obsługi studentów(USOS)
  adres: irksp.wpia.uw.edu.pl
  O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.

 • Rejestracja internetowa poprzez uczelniany system obsługi studentów /USOS/
  adres: irksp.wpia.uw.edu.pl.

 • Limit miejsc: 50

 • 4000 PLN

Studia o podobnej tematyce