Studia Podyplomowe Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej

288 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 3500 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy dotyczącej przyrodniczych uwarunkowań różnych form działalności gospodarczej oraz wykształcenie praktycznych umiejętności w stosowaniu szeroko rozumianej wiedzy o środowisku przyrodniczym w strategicznym programowaniu, ocenianiu projektów (studiów i planów) wykorzystania przestrzeni. Zadaniem studiów jest przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodów związanych z ochroną, planowaniem i kształtowaniem środowiska na obszarach zabudowanych, rolniczych i leśnych w placówkach administracji samorządowej i państwowej oraz firmach usługowych, w tym biurach planistycznych i urbanistycznych.

 • Program studiów obejmuje (288 godzin dydaktycznych w tym: 128 godzin wykładów, 48 godzin konwersatoriów, 96 godzin ćwiczeń kameralnych, 16 godzin ćwiczeń terenowych) następujące przedmioty:
  Geologiczne i geomorfologiczne uwarunkowania gospodarowania,
  Gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi,
  Klimatyczne uwarunkowania gospodarowania,
  Gospodarowanie glebami i gruntami,
  Gospodarowanie zasobami przyrody ożywionej,
  Zjawiska ekstremalne,
  Przyrodnicze uwarunkowania zarządzania ryzykiem,
  Gospodarowanie na obszarach chronionych,
  Systemy krajobrazowe i ich potencjał zasobowy i użytkowy,
  Wykorzystanie informacji przyrodniczej w planowaniu przestrzennym,
  Systemy informacji przestrzennej - metody pozyskiwania i przetwarzania informacji o środowisku przyrodniczym, Analizy i interpretacji danych,
  Ćwiczenia terenowe - mobilne techniki inwentaryzacji terenowej dla potrzeb gospodarki
  przestrzennej.

 • Wśród wykładowców są: dr hab. Ewa Smolska, dr hab. Elwira Żmudzka, dr Barbara Braun, dr Maciej Lenartowicz,
  dr Ewa Malinowska, dr Jarosław Suchożebrski, dr Iwona Szumacher, dr Irena Tsermegas, dr Marek Zgorzelski, mgr Tomasz Grabowski, mgr Jerzy Lechnio.

 • Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni, których obecna lub przyszła praca zawodowa jest związana z ochroną, planowaniem i kształtowaniem środowiska na obszarach zurbanizowanych, użytkowanych rolniczo, leśnych, a także na obszarach chronionych. W trakcie studiów słuchacze zdobędą m.in. umiejętności sporządzania, analizowania i weryfikowania różnego rodzaju opracowań, decyzji, projektów i koncepcji dotyczących zagospodarowania przestrzeni i wykorzystywania zasobów środowiska z punktu widzenia wiarygodności informacji możliwości jej zastosowania dla potrzeb ochrony przyrody, krajobrazu, zrównoważonego rozwoju i in. Preferowani są absolwenci studiów wyższych I i II stopnia (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich) kierunków: ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna, geografia, planowanie przestrzenne, inżynieria środowiska, administracja i inne pokrewne oraz pracownicy administracji samorządowej szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego.
  Kandydaci powinni znać podstawy nauk przyrodniczych.

 • Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, co 2 tygodnie (16 zjazdów)

 • Ukończenie studiów podyplomowych warunkowane jest uzyskaniem zaliczeń z przedmiotów prowadzonych w formie wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów.
  O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów.

 • Podanie o przyjęcie na studia, życiorys, 3 zdjęcia, odpis dyplomu studiów wyższych I lub II stopnia (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich), zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia, adres do korespondencji.

 • Przystąpienie do studiów uwarunkowane jest:
  a) zawarciem umowy o warunkach odpłatności za studia
  podyplomowe,
  b) złożeniem potwierdzenia wniesienia opłaty za pierwszy semestr
  studiów.

 • 3500 PLN

Studia o podobnej tematyce