Studia Podyplomowe Psychologia Sądowa

260 Godzin, 2 Semestr, 1 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 5500 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia przygotowują do pełnienia roli psychologa biegłego sądowego. Mają na celu poszerzenie oraz uaktualnienie wiedzy teoretycznej, dotyczącej zaburzeń i mechanizmów funkcjonowania jednostki, niezbędnej do sporządzania ekspertyzy w wielu dziedzinach współpracy psychologa z wymiarem sprawiedliwości. Studia pozwalają także nabyć i udoskonalić umiejętności diagnozowania i orzekania psychologicznego, niezbędne
  w pełnieniu roli psychologa biegłego sądowego oraz przygotowują do innych zadań psychologa sądowego.

 • Program studiów składa się z trzech bloków: Podstawowa wiedza teoretyczna, Problemy diagnozy psychologicznej w różnych obszarach funkcjonowania biegłego psychologa, Podstawy prawne opiniowania przez psychologa biegłego sądowego.
  Program studiów (260 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty: Psychopatologia: diagnoza zaburzeń psychicznych, Wybrane problemy zaburzonych rodzin, Teoria opiniowania. Prawa i obowiązki biegłego, Opiniowanie w sprawach karnych dotyczących dorosłych sprawców przestępstw, Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców przestępstw.
  Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski,
  prof. UW dr hab. Barbara Tryjarska, dr Maria Gordon, dr Olga Kriegelewicz, dr Marta Porębiak, dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska, dr n. med. Radosław Tworus, mgr Teresa Gordon, mgr Urszula Cur.

 • Studia podyplomowe Psychologia Sądowa przeznaczone są dla psychologów z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym, współpracujących z wymiarem sprawiedliwości lub zainteresowanych taką współpracą.

 • Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie

 • Całość studiów będzie zaliczana na podstawie ocen z egzaminu pisemnego (podzielonego na II części), obejmującego większość przedmiotów z programu studiów oraz zaliczeń z pozostałych przedmiotów. Ocena końcowa studiów będzie ustalana
  na podstawie średniej ważonej z ocen z egzaminu i zaliczeń.

 • O przyjęciu na studia decyduje kierownik studiów podyplomowych na podstawie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanych dokumentów potwierdzających co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa.

 • Podanie o przyjęcie na studia (w postaci formularza na stronie internetowej Wydziału Psychologii: www.podyplomowe.psychologia. pl), dokumenty potwierdzające dwuletnią praktykę w wykonywaniu czynności zawodowych psychologa, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, deklaracja płatności czesnego.

 • 5500 PLN

Studia o podobnej tematyce