Studia Podyplomowe „Rozwój w dobie globalizacji - Global Development”

230 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 3600 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy o mechanizmach rządzących rozwojem w skali globalnej oraz
  umiejętności interpretowania aktualnych zjawisk społecznych, politycznych i gospodarczych w kontekście przemian
  ogólnoświatowych. Przygotowanie do wykorzystania wiedzy o procesach globalnych w skali lokalnej.

 • Program studiów (230 godzin) obejmuje następujące bloki tematyczne:
  Geograficzne uwarunkowania rozwoju,
  Polityczne aspekty rozwoju,
  Rozwój gospodarczy,
  Kultura i społeczeństwo a rozwój.

 • Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Mirosława Czerny, prof. dr hab. Maciej Jędrusik, prof. dr hab. Andrzej Lubbe,
  prof. dr hab. Jerzy Makowski, prof. dr hab. Jerzy Zdanowski, prof. UW dr hab. Marcin Solarz,
  prof. UW dr hab. Maria Skoczek, dr hab. Bogumiła Lisocka-Jaegermann, dr hab. Izabella Łęcka, dr Anna Dudek, dr Tomasz Wites, Ambasador Ksawery Burski, Ambasador Piotr Opaliński.

 • Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni, których obecna lub przyszła praca zawodowa wymaga kompleksowej wiedzy na temat gospodarki, społeczeństwa, stosunków politycznych, kultury, środowiska naturalnego i wzajemnych relacji między nimi w skali globalnej, w tym: pracowników administracji państwowej i terenowej różnego szczebla, osób zainteresowanych pracą w organizacjach międzynarodowych i pozarządowych, nauczycieli  dziennikarzy,
  osób zajmujących się gospodarką światową pragnących poszerzyć wiedzę dotyczącą interdyscyplinarnych aspektów globalizacji, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na skalę międzynarodową, pozostających bez pracy absolwentów wyższych uczelni, którzy dzięki zdobyciu wyższych kwalifikacji zwiększą swe szanse na zatrudnienie.

 • Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, co 2 tygodnie.
  Językiem wykładowym jest polski, z zastrzeżeniem, że niektóre zajęcia mogą być w języku angielskim, a literatura głównie w języku angielskim.

 • Egzaminy testowe z czterech bloków tematycznych. Warunkiem uzyskania dyplomu jest pozytywna ocena z wyżej wymienionych przedmiotów.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Podanie o przyjęcie na studia, kwestionariusz osobowy, życiorys - CV, 3 zdjęcia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopia dowodu osobistego, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.

 • Pierwszeństwo mają kandydaci, którzy ukończyli studia II stopnia.
  Kandydaci z tytułem licencjata przyjmowani są w miarę wolnych miejsc i pod warunkiem, że równolegle kontynuują naukę na studiach II stopnia.
  Po zakwalifikowaniu należy dokonać opłaty za studia

 • 3600 PLN

Studia o podobnej tematyce