Studia Podyplomowe Specjalizacja Nauczycielska - Przygotowanie Glottodydaktyczne i Pedagogiczne Nauczycieli Języków Obcych

315 Godzin, 3 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 4800 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest zdobycie przez absolwentów studiów wyższych magisterskich na kierunku filologia kompetencji poznawczej, pedagogicznej, psychologicznej, metodycznej, międzykulturowej, organizatorskiej i informatyczno-technicznej oraz uzyskanie formalnie uznawanych kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu
  nauczyciela języków obcych zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 • Program studiów obejmuje (315 godzin, 40 punktów ECTS) dwa moduły. Pierwszy przygotowujący w zakresie psychologiczno-pedagogicznym (zajęcia w semestrze letnim z psychologii i pedagogiki oraz praktyka w zakresie kształtowania kompetencji opiekuńczo-wychowawczych w wymiarze 30 godzin) oraz drugi przygotowujący w zakresie dydaktycznym (zajęcia w semestrze zimowym z glottodydaktyki, kulturoznawstwa, emisji głosu, technologii informacyjnej, prawa oświatowego). Praktyki pedagogiczne będą realizowane w drugim i trzecim semestrze
  w wymiarze 120 godzin.

 • Wśród wykładowców są:
  prof. dr hab. Franciszek Grucza, dr hab. Silvia Bonacchi, dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko,
  dr Agnieszka Dickel, dr Katarzyna Hryniuk, dr Włodzimierz Majewski, dr Grzegorz Pawłowski, dr Piotr Podemski,
  dr Paweł Szerszeń, dr Reinhold Utri, dr Ewa Zwierzchoń-Grabowska, mgr Urszula Burda, mgr Krzysztof Trznadel.

 • Absolwent studiów wyższych magisterskich na kierunku filologia.

 • Wieczorowy, zajęcia we wtorki i czwartki 15.30-20.20

 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminów. Podstawą uzyskania zaliczenia poszczególnych przedmiotów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie zajęć w formie ustalonej przez prowadzącego (np. napisanie pracy semestralnej, wygłoszenie referatu, przygotowanie prezentacji).
  Praktyki w zakresie kształtowania kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz kompetencji dydaktycznych zaliczane są na podstawie opinii wystawionej przez opiekuna praktyk. Przy wystawieniu opinii opiekun praktyk powinien uwzględnić następujące elementy: ilość godzin odbytych praktyk, umiejętność planowania, obserwacji, prowadzenia i dokumentowania zajęć, umiejętność pełnienia roli opiekuna-wychowawcy, umiejętność analizy pracy nauczyciela i uczniów, umiejętność analizowania i interpretowania zaobserwowanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, umiejętność analizowania własnej pracy i jej efektów oraz pracy uczniów, przygotowanie, zaplanowanie i przeprowadzenie „Lekcji dyplomowej” (lekcja jest nagrywana i wraz z materiałami dydaktycznymi, konspektem lekcji oraz samooceną powinna być do wglądu koordynatora praktyk).

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • Rekrutacja ma charakter otwarty. O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich) na kierunku filologia, podanie o przyjęcie na studia, kwestionariusz osobowy, kserokopia dowodu osobistego, 3 zdjęcia, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.Formularze dokumentów do wypełnienia (umowa o warunkach odpłatności za studia, podanie o przyjęcie na studia, kwestionariusz osobowy) są dostępne na stronie http://www.iksi.uw.edu.pl, zakładka studia podyplomowe.

 • Limit miejsc: 40

 • 4800 PLN

Studia o podobnej tematyce