Studia Podyplomowe „Szkoła mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego”

160 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 5000 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Cele kształcenia na studiach podyplomowych „Szkoła mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego” to:
  - zapoznanie (teoretyczne, a przede wszystkim praktyczne) studentów z technikami pisarskimi (literackimi konwencjami gatunkowymi i narracyjnymi) stosowanymi podczas tworzenia tekstów przynależnych do wszystkich rodzajów literackich, sytuowanych zarówno w obiegu wysokoartystycznym, jak i popularnym, oraz
  docierających do odbiorcy za pośrednictwem zróżnicowanych
  mediów,
  - uwrażliwienie studentów na znaczenie eksperymentu literackiego dla rozwoju literatury, stworzenie płaszczyzny merytorycznej do podjęcia przez nich własnych prób w tym zakresie,
  - zaznajomienie studentów z postawami scenariopisarstwa radiowego i filmowego,
  - przekazanie słuchaczom wiedzy i ćwiczenie umiejętności praktycznych w zakresie praktycznego zastosowania gatunków krytyki literackiej,
  - zapoznanie (teoretyczne a nade wszystko praktyczne) studentów z regułami stylizacji literackiej oraz specyfiką form synkretycznych,
  - przedstawienie studentom głównych technik i obszarów prezentacji tekstu literackiego takich jak: prezentacja radiowa, multimedialna, muzyczna, sceniczna, translatorska, performance i happening.
  - umożliwienie słuchaczom podjęcie pod kierunkiem specjalistów własnych prób w zakresie prezentacji tekstu literackiego,
  - zaznajomienie uczestników studiów z elementami tradycji literackiej: wykładanymi w sposób historyczny konwencjami, gatunkowymi i tematami w literaturze polskiej XIX, XX i XXI wieku (zarówno wysokoartystycznej, jak i popularnej),
  - przybliżenie studentom najnowszych trendów literatury światowej,
  - zapoznanie słuchaczy z problematyką intertekstów w tradycji literatury polskiej,
  - zaznajomienie uczestników studiów z zagadnieniami nawiązań interartystycznych i pogranicza sztuk,
  - zaprezentowanie studentom najważniejszych instytucji życia literackiego: stowarzyszeń twórczych, nagród, wydawnictw, czasopism oraz przedstawienie im mechanizmów działania rynku literackiego,
  - przybliżenie uczestnikom studiów najważniejszych zasad zarządzania projektami literackimi, przekazanie informacji na temat możliwości pozyskiwania stypendiów twórczych.

 • rogram studiów (160 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty:
  Techniki pisarskie: gatunki prozatorskie, gatunki poetyckie, gatunki dramatyczne, gatunki literatury popularnej, gatunki literatury cyfrowej, eksperyment literacki, scenariopisarstwo filmowe i radiowe, stylizacja literacka, formy synkretyczne, krytyka literacka,
  Prezentacja tekstu literackiego: literatura i radio, performance i happening, literatura i multimedia, tekst literacki w utworze muzycznym, interpretacja sceniczna tekstu literackiego, sztuka przekładu,
  Tradycja literacka: konwencje, gatunki i tematy w literaturze polskiej XIX w., konwencje, gatunki i tematy w literaturze polskiej XX w., konwencje, gatunki i tematy w literaturze polskiej XXI w., najnowsze trendy literatury światowej, konwencje, gatunki i tematy w literaturze popularnej, interteksty literackie, pogranicza sztuk,
  Współczesne życie literackie: wykłady pisarzy, instytucje życia literackiego: stowarzyszenia, nagrody, wydawnictwa,
  czasopisma, rynek literacki, zarządzanie projektami literackimi, stypendia, granty.

 • Wśród wykładowców są:
  prof. dr hab. Grażyna Borkowska, prof. dr hab. Andrzej Stanisław Kowalczyk, prof. dr hab. Piotr Mitzner, prof. dr hab. Ewa Paczoska, prof. UW dr hab. Olaf Krysowski, prof. UW dr hab. Ewa Szczęsna, dr Roman Bromboszcz, dr Jacek Głażewski, dr Olga Hołownia, dr Żaneta Nalewajk-Turecka, dr Dawid Maria Osiński, dr Anna Tenczyńska, dr Łukasz Wróbel, Milena Rachid-Chehab, Magdalena Tulli, Janusz Drzewucki, Jakub Ekier, Andrzej Ferenc,
  Małgorzata Łukasiewicz, Piotr Matywiecki, Jacek Moskwa, Urszula Pawlicka, Iwona Smolka, Jerzy Sosnowski,
  Piotr Wojciechowski, Elżbieta Wrotnowska-Gmyz.

 • Studia adresowane są do absolwentów wszystkich kierunków humanistycznych i społecznych, którzy chcą rozwinąć swoją sprawność pisarską w różnych typach tekstów artystycznych. Oprócz tego program nakierowany jest na rozwijanie umiejętności prezentacji tekstu artystycznego, która w dzisiejszej praktyce kulturowej okazuje się często niezbędna.

 • Zaoczny, zjazdy sobotnio-niedzielne, co 2 tygodnie

 • Zaliczenie przedmiotu Techniki pisarskie odbywać się będzie na podstawie obecności oraz prac pisemnych zadanych przez prowadzących na zajęciach, podstawa zaliczenia przedmiotu Prezentacja tekstu literackiego to przedstawienie prezentacji zadanej przez prowadzących podczas zajęć, zaliczenie przedmiotu Tradycja literacka odbywać się będzie w trybie egzaminacyjnym, warunek zaliczenia przedmiotu Współczesne życie literackie to obecność na zajęciach.
  Warunek otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych to uzyskanie efektów kształcenia określonych
  w programie studiów, potwierdzone zdobyciem 60 punktów ECTS w wyniku pozytywnego zaliczenia wszystkich przedmiotów oraz napisania pracy dyplomowej (około 15 stron) pod kierunkiem wybranego wykładowcy. Do jej przygotowania słuchacze będą mogli wykorzystać jedną z prac warsztatowych.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • Rekrutacja ma charakter konkursowy.

 • Podanie o przyjęcie na studia (wzór na stronie studiów), kwestionariusz osobowy (wzór na stronie studiów), odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia w zakresie obszarów nauk humanistycznych lub społecznych.

 • Etap pierwszy: kandydaci przesyłają drogą mailową krótkie prace (2-5 stron) - próbka własnej twórczości literackiej, recenzja książki lub prezentacja wybranego wydarzenia kulturalnego.
  Etap drugi: komisja po ocenie nadesłanych prac dokonuje podsumowania i przygotowuje ostateczną listę słuchaczy, a następnie sekretariat studiów powiadamia osoby przyjęte na studia zgodnie procedurą Regulaminu Studiów Podyplomowych UW.
  b) Kryteria oceny nadesłanych prac:
  - w wypadku recenzji oceniane będą: zgodność tekstu z wyznacznikami gatunku, styl, kompozycja, dobór przedmiotu
  recenzji, świadomość zastosowanych kryteriów wartościowania, ortografia, interpunkcja,
  - w wypadku tekstu literackiego oceniane będą: oryginalność realizacji tematu, styl, kompozycja,
  - w wypadku prezentacji wybranego wydarzenia kulturalnego oceniane będą: styl, kompozycja, dobór przedmiotu recenzji, świadomość zastosowanych kryteriów wartościowania, ortografia, interpunkcja.

 • 5000 PLN

Studia o podobnej tematyce