Studia Podyplomowe w zakresie Metrologii Chemicznej

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 4000 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem zajęć jest przybliżenie podstawowych zagadnień związanych z wykorzystaniem zasad metrologii w pomiarach chemicznych. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom walidacji metod pomiarowych, szacowaniu niepewności oraz zapewnieniu spójności pomiarów chemicznych. Dużo miejsca poświęcono również wymaganiom normy ISO/IEC 17025. Podczas studiów uczestnicy poznają podstawy metod statystycznych oraz uczestniczą w zajęciach
  komputerowych poświęconych liczeniu niepewności.

 • Program studiów jest realizowany w następujących blokach tematycznych:
  Zasady metrologii,
  System norm i aktów normatywnych,
  Walidacja metod pomiarowych,
  Niepewność pomiarów,
  Elementy statystyki,
  Spójność pomiarów chemicznych,
  Certyfikowane materiały odniesienia,
  Porównania międzylaboratoryjne.

 • prof. dr hab. Ewa Bulska

 • Pracownicy laboratoriów chemicznych, służb ochrony środowiska, inspekcji sanitarnej, laboratoriów przemysłowych, klinicznych oraz studenci studiów doktoranckich w zakresie chemii, farmacji, biologii i pokrewnych.

 • Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele co 2-3 tygodnie (14 zjazdów)

 • W zależności od rodzaju zajęć: aktywny udział w zajęciach, prace zaliczeniowe, egzaminy. Na zakończenie słuchacze przygotowują indywidualnie prace dyplomowe.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • Ostatecznym warunkiem przyjęcia jest wniesienie opłaty czesnego za I semestr przed terminem rozpoczęcia studiów.

 • Podanie, formularz z danymi osobowymi (dostępny na stronie Centrum Metrologii Chemicznej www.chem.uw.edu.pl/metrologia), kserokopia dyplomu ukończenia studiów (licencjackich, inżynierskich,
  magisterskich), 3 zdjęcia.
  Dokumenty należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres:
  Studia Podyplomowe w zakresie Metrologii Chemicznej
  Wydział Chemii
  Uniwersytet Warszawski
  ul. Pasteura 1
  02-093 Warszawa
  Osoby zakwalifikowane otrzymają pisemne potwierdzenie.

 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
  Liczba miejsc: 80

 • 4000 PLN

Studia o podobnej tematyce