Studia Podyplomowe Wychowanie Przedszkolne Metodą Marii Montessori

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 4500 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Maria Montessori wymagała od przyszłych nauczycieli zarówno oddziaływania osobistego, jak również wysokiego poziomu wiedzy ogólnej, praktycznych umiejętności w zakresie nauczania i wychowania oraz gotowości do naukowego doskonalenia się. Program kształcenia Podyplomowych Studiów w zakresie Wychowania Przedszkolnego Metodą Marii Montessori został tak skonstruowany, aby spełnić te wymagania. Zajęcia prowadzone będą nie tylko przez pracowników Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, ale także przez praktyków i metodyków,
  pracujących na co dzień według metody Marii Montessori. Daje to gwarancję rzetelnego przygotowania teoretycznego i praktycznego absolwentów Studiów Podyplomowych.

 • Program studiów obejmuje trzy moduły:
  I moduł: Psychologiczno-pedagogiczne podstawy wychowania (zagadnienia z pedagogiki i psychologii, dobrane zgodnie z potrzebami realizacji zajęć metodą Marii Montessori),
  II moduł: Pedagogika Marii Montessori (cele i teoretyczne założenia sytemu wychowania stworzonego przez Marię
  Montessori),
  III moduł: Metodyka pracy wg założeń pedagogiki Marii Montessori - praktyka pedagogiczna (zakres umiejętności
  metodycznych koniecznych do realizacji metody Marii Montessori oraz kształtowanie umiejętności rozwijania indywidualnych cech osobowości dziecka metodą Marii Montessori).

 • Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych na Wydziałe Pedagogicznym oraz przez praktyków ze Stowarzyszenia Montessori bez Granic.

 • Zaoczny, zjazdy co 2 tygodnie

 • Efekty kształcenia każdego modułu będą sprawdzane na podstawie eseju, rozprawki, zaliczenia testu lub zaprojektowania narzędzia do zapisu wyników obserwacji, scenariusza lekcji itp.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • Złożenie dokumentów. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 • O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych licencjackich i magisterskich. Studia przeznaczone
  są w szczególności dla osób posiadających wykształcenie pedagogiczne. Dokumenty: podanie o przyjęcie na studia, życiorys (CV), kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (z pieczątką stwierdzającą zgodność z oryginałem), zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia, kwestionariusz osobowy, dwa zdjęcia.

 • Limit miejsc: 25

 • 4500 PLN

Studia o podobnej tematyce