Studia Podyplomowe Zarządzanie ryzykiem i kontrola zarządcza w sektorze publicznym

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 4400 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu identyfikacji, pomiaru oraz zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych oraz wdrożenia systemu kontroli zarządczej w tych organizacjach. Jednocześnie zaprezentowane zostaną zasady ‚corporate governance’ w odniesieniu do wymagań stawianych sektorowi publicznemu.

 • Program studiów obejmuje następujące przedmioty:
  Kontrola zarządcza,
  System kontroli wewnętrznej,
  Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym,
  Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków publicznych,
  Zarządzanie jakością w sektorze publicznym,
  Zarządzanie strategiczne w jednostkach sektora finansów publicznych,
  Partnerstwo Publiczno-Prywatne w praktyce,
  Prawo zamówień publicznych w praktyce,
  Sposoby finansowania zewnętrznego zadań jednostek sektora finansów publicznych,
  Rachunkowość budżetowa,
  Analiza ekonomiczna i finansowa projektów publicznych,
  Marketing w administracji publicznej,
  Zintegrowany System Zarządzania,
  Systemy informatyczne w administracji publicznej,
  Audyt systemów informatycznych i bezpieczeństwa informacji,
  Makroekonomia w nowoczesnym państwie,
  Stosowanie prawa w administracji,
  Dyscyplina finansów publicznych w praktyce,
  Seminarium dyplomowe.

 • Wśród wykładowców są:
  prof. dr hab. Marek Bednarski, prof. dr hab. Krzysztof Opolski, prof. UW dr hab. Janusz Kudła,
  prof. UW dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, dr hab. Piotr Zapadka, dr Rafał Cieślik, dr Tomasz Jeruzalski,
  dr Agnieszka Kopańska, dr Katarzyna Kopczewska, dr Piotr Modzelewski, mgr inż. Daria Bochnar, mgr Henrik Grocholski, mgr Jacek Furga, mgr inż. Adam Kuczyński, mgr Ewa Opolska, mgr Małgorzata Sobolewska, mgr Tamara Borkowska, mgr Agata Kozłowska.

 • Studia adresowane są do pracowników administracji sektora publicznego, oraz osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych.

 • Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, 2 razy w miesiącu.

 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń przedmiotów objętych programem studiów oraz napisanie pracy dyplomowej pod kierunkiem wybranego promotora.

 • Świadectwo ukończenia studiów.

 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, CV, podanie o przyjęcie na studia, standardowy kwestionariusz osobowy według wzoru UW, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia, po zakwalifikowaniu należy dokonać opłaty za uczestnictwo w studiach na indywidualne konto generowane z programu USOS.

 • Limit miejsc: 40

 • 4400 PLN

Studia o podobnej tematyce