Szkoła Przedstawicieli Medycznych

190 Godzin, 2 Semestr, 0 Sesja

weekendowy

język wykładowy: polskiWarszawa Nieaktualny 7900 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Serdecznie zapraszamy na Wykład Otwarty prof. Marcina Czecha  "Jak zmiany sytuacji rynkowej wpływają na zdrowie populacji?

  Skłonność decydentów do płacenia za usługi medyczne w świetle

  zmieniającej się sytuacji ekonomicznej i epidemiologicznej."  oraz spotkanie informacyjne dla kandydatów  środa, 25 czerwca, godz. 18:00

  sala 300, Szkoła Biznesu PW

 • Blok 1: Podstawowe problemy zdrowia publicznego  W ramach bloku omawiana jest sytuacja epidemiologiczna w Polsce i na świece oraz główne wyzwania zdrowia publicznego.
  Czego się nauczysz?
  - Co jest najważniejsze z punktu widzenia zachowania i poprawy zdrowia, przed jakimi wyzwaniami stoi współczesna medycyna i farmacja
  - Co to są wskaźniki zdrowia populacji, jak kształtuje się epidemiologia chorób niezakaźnych i zakaźnych
  - Jaka rolę pełni profilaktyka a jaką medycyna naprawcza ze szczególnym naciskiem na rolę farmakoterapii
  Blok 2: Specyfika komunikacji w medycynie i farmacji  Blok obejmuje wprowadzenie do komunikacji medycznej z uwzględnieniem specjalistycznej nomenklatury używanej przez profesjonalistów medycznych.
  Czego się nauczysz?
  - Rozumienia pojęć specjalistycznych w medycynie i farmacji
  - Umiejętności posługiwania się językiem używanym przez profesjonalistów
  - Zrozumienia podstawowych mechanizmów rządzących medycyną i farmacją
  - Interpretować publikacje medyczne
  - Zasad medycyny opartej na faktach (Evidence-based Medicine)
  Blok 3: Podstawy farmakologii i badań klinicznych  Uczestnicząc w zajęciach studenci dowiedzą się o procesach odkrywania i rozwoju leków, mechanizmach działania farmakologicznego, fazach badań klinicznych.
  Czego się nauczysz?
  - Jak działają leki i jak się je dzieli ze względu na mechanizm działania
  - Jak odkrywa się leki
  - Czym charakteryzują się fazy I-IV badań klinicznych
  - Co to są zasady dobrej praktyki klinicznej
  - Na czym polega monitorowanie działań niepożądanych
  Blok 4: System ochrony zdrowia i zarządzanie lekami  Blok poświęcony jest charakterystyce systemu ochrony zdrowia ze szczególnym naciskiem na gospodarkę lekami i wyrobami medycznymi. Omawiane są ponadto takie zagadnienia jak ustalanie cen, refundacja, farmakoekonomika, ocena technologii medycznych, podejmowanie decyzji.
  Czego się nauczysz?
  - Jak działa system ochrony zdrowia i z jakich elementów się składa
  - Na jakich podstawach podejmowane są decyzje dotyczące cen i refundacji leków, wyrobów medycznych i środków specjalnego przeznaczenia medycznego
  - Podstaw farmakoekonomiki i oceny technologii medycznych w procesie podejmowania decyzji
  Blok 5: Specyfika przemysłu farmaceutycznego  Celem zajęć realizowanych w tym bloku jest zapoznanie studentów z determinantami sytuacji makroekonomicznej współczesnej gospodarki, od sytuacji makroekonomicznej do specyficznych zagadnień funkcjonowania przemysłu
  farmaceutycznego.
  Czego się nauczysz?
  - Zrozumiesz uwarunkowania makroekonomiczne współczesnych gospodarek ze szczególnym uwzględnieniem działań innowacyjnych
  - Poznasz cele, zakres działań, sposoby funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw produkujących leki i wyroby medyczne
  Blok 6: Marketing farmaceutyczny  Blok poświęcony jest praktycznym aspektom szeroko rozumianego marketingu farmaceutycznego.
  Czego się nauczysz?
  - Co to jest plan marketingowy, jaką ma strukturę i czemu służy
  - Jak prowadzi się i interpretuje ilościowe i jakościowe badania marketingowe
  - Czemu ma służyć badanie rynku, segmentacja i targeting
  - Co to jest analiza portfolio produktowego, cykl życia produktu, pozycjonowanie, marketing mix
  - Jakie są wskaźniki efektywności marketingowej
  - Co to są i jak funkcjonują „nowe media”
  Blok 7: Organizacja pracy przedstawiciela medycznego  Ten blok ma bardzo praktyczny charakter. Ma na celu nauczenie „warsztatu” pracy przedstawiciela medycznego, aby mógł łatwiej i skuteczniej wykonywać swoje obowiązki.
  Czego się nauczysz?
  - Jak Twój szef zarządza zespołem a Ty terytorium i budżetem
  - Jak działają systemy raportowania
  - Jakie regulacje prawne są ważne z punktu widzenia przedstawiciela medycznego
  - Jaki są zasady etyczne, którym musi pozostawać wierny przedstawiciel medyczny
  Blok 8: Rozwój potencjału osobistego  W tym bloku również pracujemy nad kształtowaniem i doskonaleniem praktycznych umiejętności przedstawiciela medycznego
  poprzez rozwój kompetencji „miękkich”.
  Czego się nauczysz?
  - Co to jest profil kompetencji
  - Jak skutecznie komunikować się i prowadzić negocjacje
  - Jak ważne są samokształcenie i rozwój we współczesnym środowisku pracy
  - Czemu służy mentoring i coaching
  - Jak odbywa się proces rekrutacji i planowanie ścieżek karier
  - Gdzie szukać pomocy gdy barierą stanie się medical English

 • Szkoła Przedstawicieli Medycznych to roczne studia podyplomowe z zakresu medycyny, farmacji i zdrowia publicznego adresowane do osób z tytułem licencjata lub magistra (dowolnej dziedziny) zainteresowanych pracą lub pracujących na stanowisku przedstawiciela medycznego/naukowego w farmacji lub przemyśle medycznym.


 • Bloki programowe:

  1. Podstawowe problemy zdrowia publicznego


  2. Specyfika komunikacji w medycynie i farmacji


  3. Podstawy farmakologii i badań klinicznych


  4. System ochrony zdrowia i zarządzanie lekami


  5. Specyfika przemysłu farmaceutycznego


  6. Marketing farmaceutyczny


  7. Organizacja pracy przedstawiciela medycznego


  8. Rozwój potencjału osobistego

 • Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują państwowy dyplom ukończenia studiów podyplomowych Szkoły Przedstawicieli Medydcznych oraz certyfikat Szkoły Biznesu PW.


 • Szczegółowe informacje na stronie:


  www.biznes.edu.pl/szkola-przedstawicieli-medycznych-rekrutacja

  dane do podstrony o rekrutacji: kolejnosć zgłoszeń,

 • podanie, kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia studiów, dowód wpłaty wpisowego, zdjęcia, CV

 • 7900 PLN

Studia o podobnej tematyce