Technika z Wychowaniem komunikacyjnym

360 Godzin, 3 Semestr, 6 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dzienny

język wykładowy: polskiZamość Nieaktualny 3300 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, Nr 0, poz. 131).
  Zakres przygotowania merytorycznego do nauczania (prowadzenia zajęć) z przedmiotu Zajęcia Techniczne jest zgodny z Podstawą Programową Kształcenia Ogólnego Dla Szkół Podstawowych na I oraz II etapie edukacyjnym oraz Podstawą Programową Kształcenia Ogólnego Dla Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych, Których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego na III i IV etapie edukacyjnym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012, Nr 165, poz. 977).

 • Historia postępu technicznego
  Nauka o materiałach
  Technika w środowisku ucznia
  Podstawy mechaniki
  Podstawy elektrotechniki i elektroniki
  Technologie obróbki materiałów
  Projektowanie i dokumentacja techniczna
  Ergonomia, bezpieczeństwo i organizacja pracy
  Żywienie człowieka
  Wychowanie komunikacyjne
  Technologie informacyjne
  Szkolne praktyki metodyczne
  Dydaktyka nauczania techniki
  Seminaria i konsultacje

 • Studia podyplomowe Technika z wychowaniem komunikacyjnym są adresowane do nauczycieli lub osób mających ukończone studia wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne zamierzających rozszerzyć swoje uprawnienia zawodowe o przygotowanie do nauczania - prowadzenia Zajęć Technicznych jako kolejnego przedmiotu.

 • 1. Internetowa rejestracja kandydata na studia podyplomowe
  2. Złożenie kompletu dokumentów w dziekanacie uczelni

 • - podanie na studia podyplomowe
  - ksero dyplomu ukończenia studiów
  - ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji pedagogicznych
  - 2 zdjęcia
  - ksero dowodu osobistego

 • 3300 PLN

 • 1100 PLN za semestr

Studia o podobnej tematyce