Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii

360 Godzin, 3 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyNowy 2700 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, kompetencję i umiejętności z zakresu terapii pedagogicznej i arteterapii, które pozwolą na ich wykorzystanie w pracy psychopedagogicznej dzieci i młodzieży w instytucjach: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, świetlice terapeutyczne, warsztaty terapii zajęciowej, świetlice, przedszkola, klasy integracyjne, placówki opiekuńczo-wychowawcze.

 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej
  Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i psychopatologii
  Wybrane elementy z metodyki nauczania początkowego
  Praca z uczniem zdolnym
  Wybrane zagadnienia z logopedii
  Organizacja procesu terapeutycznego
  Podstawy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o SPE
  Komunikacja i budowanie relacji w grupie
  Diagnoza i terapia dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią
  Diagnoza i terapia uczniów z dyskalkulią
  Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych – Metody pracy korekcyjno-kompensacyjnej i wyrównawczej dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego i trudnościami w uczeniu się czytania i pisania.
  Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
  Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
  Praca terapeutyczna z dziećmi i rodzicami dzieci ujawniających zaburzenia rozwojowe i zachowania, poradnictwo i konsultacje
  Nowoczesne metody terapii pedagogicznej
  Warsztat terapeuty pedagogicznego
  Seminarium dyplomowe
  Neurodydaktyka
  Techniki relaksacyjne
  Podstawy socjoterapii
  Diagnoza i terapia uczniów z ADHD i zaburzenia zachowania
  Wybrane elementy metodyki nauczania jęz. polskiego – trudności w uczeniu się
  Wybrane elementy metodyki nauczania matematyki – trudności w uczeniu się
  Warsztaty arteterapeutyczne z zakresu kreacji plastycznej
  Warsztaty arteterapeutyczne z zakresu dramaterapii
  Warsztaty arteterapeutyczne z zastosowaniem tańca, ruchu, muzykoterapii
  Praktyka

 • Studia adresowane są do osób, które mają ukończone studia licencjackie lub magisterskie w zakresie pedagogiki oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne w przypadku ukończonych studiów nienauczycielskiech.

 • Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.
  Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

 • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych programem.

 • Elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie kire.pl

 • Kserokopia dowodu osobistego, dyplomu ukończenia studiów i suplementu (jeśli był).

 • 2700 PLN

Studia o podobnej tematyce