Terapia pedagogiczna z socjoterapią

350 Godzin, 3 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 3550 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest rozwijanie wszechstronnych kompetencji do pracy w zakresie prowadzenia zajęć specjalistycznych w ramach ustawowej pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w różnych placówkach kształcenia i leczniczych.

 • Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej i socjoterapii (80 godz.)

  - Podstawowe nurty teoretyczne w terapii pedagogicznej (15 godz.)
  - Teoretyczne podstawy socjoterapii (10 godz.)
  - Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej (10 godz.)
  - Wybrane zagadnienia pedagogiki resocjalizacyjnej (10 godz.)
  - Niepowodzenia szkolne (10 godz.)
  - Prawo rodzinne i opiekuńcze (5 godz.)
  - Etyczne aspekty pracy terapeuty (5 godz.)
  - Strategie i style uczenia się (10 godz.)
  - Mikrosocjologia grup rówieśniczych i subkultur (5 godz.)

  Psychologiczne podstawy terapii pedagogicznej i socjoterapii (40 godz.)
  - Psychologia rozwojowa (10 godz.)
  - Psychologia społeczna (10 godz.)
  - Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży (15 godz.)
  - Dynamika małej grupy (5 godz.)

  Diagnostyka psychopedagogiczna (40 godz.)
  - Diagnostyka ucznia (10 godz.)
  - Diagnostyka trudności w uczeniu się (10 godz.)
  - Diagnostyka zaburzeń zachowania (10 godz.)
  - Diagnostyka grupy rówieśniczej (5 godz.)
  - Diagnostyka rodziny (5 godz.)

  Metodyka terapii pedagogicznej (60 godz.)
  - Podstawy logopedii i terapia zaburzeń mowy (15 godz.)
  - Terapia specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu (15 godz.)
  - Terapia specyficznych trudności w uczeniu się matematyki (15 godz.)
  - Organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (5 godz.)
  - Praca z dzieckiem przewlekle chorym (5 godz.)
  - Praca z dzieckiem ze sprzężoną niepełnosprawnością (5 godz.)

  Metodyka socjoterapii (55 godz.)
  - Metodyka pracy z grupą (10 godz.)
  - Pedagogika czasu wolnego i zabawy (10 godz.)
  - Projektowanie, realizacja i ewaluacja programów profilaktycznych (10 godz.)
  - Praca z rodziną problemową (10 godz.)
  - Coaching edukacyjny i rodzicielski (5 godz.)
  - Elementy interwencji kryzysowej (5 godz.)
  - Mediacje (5 godz.)

  Warsztaty metodyczne (75 godz.)
  - Warsztat rozwijania kompetencji wychowawczych i terapeutycznych (15 godz.)
  - Kinezjologia edukacyjna (10 godz.)
  - Warsztat pedagoga specjalnego (5 godz.)
  - Warsztat metodyczny (45 godz.)
  Terapia poprzez sztukę (10 godz.)
  Terapia poprzez taniec (10 godz.)
  Gry i zabawy w grupie (10 godz.)
  Drama i teatr w terapii (10 godz.)
  Bajki terapeutyczne (5 godz.)

  Praktyki pedagogiczne (60 godz.)
  - praktyka w I semestrze (30 godz.)
  - praktyka w II semestrze (30 godz.)

 • Agnieszka Skowrońska - Pućka
  Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek Pedagogika ogólna, specjalność: resocjalizacja). Ukończenie studiów podyplomowych nadających kwalifikacje pedagogiczne w Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Gnieźnie oraz Studiów Podyplomowych Coaching w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Doktorantka w Zakładzie Poradnictwa Społecznego Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Gnieźnie, Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, UAM Piła, WSB Poznań. Pedagog i wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej Domu Matki i Dziecka oraz Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Gnieźnie.

  Lidia Wojsznis
  Z wykształcenia psycholog, oligofrenopedagog, trener. Przez 17 lat wicedyrektor, aktualnie dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 w szkołach zajmujących się edukacją osób niepełnosprawnych. Specjalizuje się
  w pracy z upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim, głębszym i głębokim. Zajmuje się szeroko pojętą organizacją procesu edukacyjnego tych osób, współpracą z zespołem nauczycieli, rodzicami w celu wypracowania najlepszych dla każdego dziecka metod pracy. Współpracuje z instytucjami wspomagającymi szkoły w procesie edukacji. Założycielka stowarzyszenia „Wilda dzieciom”. Kobieta otwarta na nowości, stale doskonaląca swój warsztat pracy. Potrafi pracować z grupą wielopłaszczyznowo, łatwo nawiązuje kontakt, jest zwolennikiem zajęć warsztatowych sprzyjających doskonaleniu umiejętności praktycznych.

 • Studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej i socjoterapii to oferta dla osób zainteresowanych pracą w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponad gimnazjalnych (specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych) oraz w innych placówkach w tym placówkach leczniczych.

 • - wszystkie zajęcia realizowane są w trybie stacjonarnym (w uczelni)
  - studia trwają 9-10 miesięcy
  - zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu, w weekendy (piątki od godz. 16:00 do 21:00, soboty i niedziele w godz. 9:00 -16:00)
  - zajęcia realizowane są zgodnie z góry ustalonym programem

 • Projekt zaliczeniowy, obrona projektu.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • - O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  - Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  - W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.

 • - wypełniony i podpisany kwestionariusz
  - dwa egzemplarze umowy edukacyjnej
  -  potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  - potwierdzona przez WSB, notarialnie lub przez Urząd Miasta i Gminy kserokopię obu stron dowodu osobistego
  - w przypadku zmiany nazwiska - kserokopia aktu ślubu potwierdzona notarialnie bądź przez WSB 
  - zdjęcie legitymacyjne
  - wypełniona ankieta dla kandydatów na Podyplomowe Studia: Coachingu, Psychologii zarządzania
  - dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocji) w wysokości 400 zł na konto:
  Wyższa Szkoła Bankowa
  Raiffeisen Bank Polska SA
  51 1750 1019 0000 0000 0161 1844
  tytuł przelewu: opłata wpisowa.

 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 3550 PLN

Studia o podobnej tematyce