Transport i spedycja

180 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 3800 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest dostarczenie ich uczestnikom specjalistycznej wiedzy m. in. w zakresie problematyki prawnej, prowadzenia i organizacji transportu drogowego, konwencji i umów międzynarodowych dotyczących przewozu osób i rzeczy oraz technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności w sferze transportu i spedycji. Studia przygotowują do pracy na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach transportowych /spedycyjnych /logistycznych, w centrach magazynowych /logistycznych, a także działach transportu dużych przedsiębiorstw.

 • 1. Prawo cywilne (16 godz.)
  - źródła prawa w transporcie drogowym
  - komentarze do wybranych przepisów transportu drogowego
  - postępowanie odwoławcze
  - Uregulowania i obowiązki wynikające z Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR)
  - reguły INCOTERMS 2010 i ich zastosowanie
  - przepisy dotyczące opłat za przejazd w transporcie drogowym (e-myto) związane z zawodem przepisy regulujące zarobkowy transport drogowy, najem pojazdów przemysłowych i podwykonawstwo, w szczególności przepisy regulujące formalną organizację zawodu, dostęp do zawodu, zezwolenia na wykonywanie przewozów drogowych na terytorium i poza terytorium Wspólnoty, przeprowadzanie inspekcji oraz sankcje;

  2. Prawo handlowe (16 godz.)
  - formy prowadzenia działalności gospodarczej i konsekwencje upadłości przedsiębiorstwa
  - formy spółek handlowych oraz zasady ich zakładania i funkcjonowania
  - umowy w obrocie gospodarczym
  - negocjacje umów w transporcie drogowym
  - leasing, kredyt oraz różne formy płatności

  3. Prawo socjalne (8 godz.)
  - rola i funkcje instytucji społecznych
  - obowiązki pracodawców w zakresie ubezpieczeń
  - przepisy regulujące umowy o pracę dla różnych kategorii pracowników
  - czas pracy

  4. Ubezpieczenia w transporcie (4 godz.)
  - rynek ubezpieczeń
  - warunki ubezpieczeń
  - odszkodowania

  5. Warsztaty logistyczne (8 godz.)
  - trening kreatywnego myślenia

  6. Prawo podatkowe (8 godz.)
  - elementy ustawy o rachunkowości
  - elementy ordynacji podatkowej
  - podatek dochodowy
  - podatek od pojazdów silnikowych
  - podatek od niektórych pojazdów użytkowanych w drogowym transporcie rzeczy
  - rachunek zysków i strat
  - bilans

  7. Podatek od towarów i usług (8 godz.)
  - podatek od wartości dodanej (VAT) od usług transportowych
  - wyłączenia ustawowe

  8. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (8 godz.)
  - opłaty drogowe
  - opłaty za korzystanie z infrastruktury
  - opłaty w publicznym i prywatnym transporcie osób
  - rentowność przedsiębiorstwa i wskaźniki finansowe
  - opracowanie budżetu
  - składniki kosztowe przedsiębiorstwa
  - oprogramowanie do elektronicznego przesyłania danych w transporcie drogowym
  - fakturowanie usług
  - pomocnicze działalności transportowe

  9. Dostęp do rynku (12 godz.)
  - przepisy regulujące zarobkowy transport drogowy, najem pojazdów przemysłowych i podwykonawstwo, w szczególności przepisy regulujące formalną organizację zawodu, dostęp do zawodu, zezwolenia na wykonywanie przewozów drogowych na terytorium i poza terytorium Wspólnoty, przeprowadzanie inspekcji oraz sankcje
  - dokumentacja dotyczące zakładania przedsiębiorstwa transportowego i jego funkcjonowania
  - organizacja rynku usług drogowego transportu rzeczy, przeładunku i logistyki
  - formalności graniczne, rola i zakres dokumentów T i karnetów TIR
  - przepisy dotyczące organizacji rynku drogowego transportu osób
  - plany transportowe

  10. Normy techniczne i techniczne aspekty działalności (12 godz.)
  - masa i wymiar pojazdów oraz procedury dotyczące niestandardowych ładunków
  - dobór pojazdów
  - homologacja, rejestracja i przegląd techniczny
  - okresowe plany utrzymania pojazdów i ich wyposażenia
  - ograniczenie hałasu i zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza powstające w wyniku emisji spalin
  - typy urządzeń do transportu i rozładunku
  - techniki transportu kombinowanego piggy-back oraz techniki przeładunku poziomego
  - przewóz towarów niebezpiecznych
  - przewóz towarów szybko psujących się oraz artykułów żywnościowych
  - transport zwierząt

  11. Bezpieczeństwo drogowe (12 godz.)
  - kwalifikacje kierowców
  - przepisy ruchu drogowego dotyczące zakazów i ograniczeń obowiązujących na terenie różnych państw członkowskich
  - instrukcje dla kierowców
  - procedury w razie wypadków lub poważnych wykroczeń drogowych
  - bezpieczne mocowanie towarów
  - sieć drogowa w państwach członkowskich

  12. Rola i znaczenie Inspekcji Transportu Drogowego (12 godz.)
  - podstawowe zadania ITD.
  - zakres kontroli
  - wydawanie uprawnień w międzynarodowym transporcie drogowym
  - opłaty elektroniczne
  - urządzenia rejestrujące naruszenia drogowe

  13. Transport intermodalny (8 godz.)
  - ocena rozwoju transportu intermodalnego
  - cele i kierunki rozwoju transportu intermodalnego
  - infrastruktura punktowa i liniowa
  - terminale logistyczne

  14. Współczesna logistyka i logistyka międzynarodowa (12 godz.)
  - współczesne wymogi i specyfika realizacji zadań logistycznych w biznesie
  - podstawy współczesnej logistyki
  - uwarunkowania rozwoju współczesnej logistyki
  - innowacyjna logistyka
  - wyzwania dla logistyki
  - jaka logistyka?
  - logistyka międzynarodowa, globalna, eurologistyka

  15. Europejska polityka transportowa i centra logistyczne (8 godz.)
  - europejska sieć logistyczna
  - centra logistyczne
  - procedura wyboru lokalizacji
  - rola transportu kombinowanego w europejskich przewozach towarowych

  16. Opakowania w transporcie (8 godz.)
  - rola opakowania, funkcjonalność do towaru ładunku
  - opakowania jednorazowe –zwrotne, znakowanie(normy), dyrektywy unijne - opłata produktowa
  - kontenery, operacje za/wyładunkowe
  - sztautowanie kontenera
  - znakowanie opakowań i jednostek ładunkowych
  - etykiety handlowe, etykieta logistyczna (kod kreskowy)/RFID
  - rola oznakowania opakowania w śledzeniu ładunku, wycofaniu z rynku.

  17. Gra decyzyjna (16 godz.)

  18. Egzamin wewnętrzny na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie Transportu Drogowego (4 godz.)

 • Dr Adrianna Lewandowska, MBA
  Doradza w zakresie strategii i rozwoju biznesu rodzinnego, tworzenia efektywnych modeli biznesowych, pracuje jako coach. Wykładowca i praktyk biznesu. Właściciel Business Discovery, założyciel Instytutu Biznesu Rodzinnego, Lider Merytoryczny Projektu sukcesyjnego Kody Wartości Efektywna sukcesja w Polskich Firmach Rodzinnych. Członek Międzynarodowej Sieci Doradców Strategicznych w Berlinie, członek Zarządu Internationaler Controller Verein e.V. w Monachium, doktor nauk ekonomicznych, absolwentka elitarnej szkoły biznesu ESCP E.A.P. w Berlinie (Paris, Madryt, Oxford, Berlin), zagranicznego programu MBA. Stypendystka Uniwersytetu St. Gallen w Center for Family Business oraz Uniwersytetu Wiedeńskiego w Institut für Familienunternehmen. Członek międzynarodowej organizacji IFERA (International Family Enterprise Research Academy) zrzeszającej badaczy i przedsiębiorstwa rodzinne z całego świat Autorka licznych publikacji polskich i zagranicznych w zakresie strategii i przedsiębiorczości rodzinnej; Wykładowca zagranicznych programów MBA oraz Studiów Podyplomowych.

  dr Józef Aleszczyk
  Doświadczenie i związki z praktyką gospodarczą: Od stanowiska głównego księgowego poprzez kolejne stanowiska dydaktyczno-naukowe do doradztwa ekonomicznego podmiotów gospodarczych, członka i prezesa zarządu spółek kapitałowych (m.in. Port Lotniczy Poznań-Ławica Spółka z o.o., Biuro Doradczo-Rachunkowe „Aleszczyk i Wspólnicy” Spółka z o.o.), członka i przewodniczącego rad nadzorczych (m.in. EM Group Spółka z o.o., PZU Tower Spółka z o.o., PGE Energia Odnawialna S.A., Elewarr Spółka z o.o., STI Group S.A., SZAR S.A., Europol Meble Polska Spółka z o.o.), oraz kierownika urzędu centralnego (2006-2008 Prezes Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie). Dorobek naukowo-dydaktyczny: 45 podręczników i skryptów, 80 opracowań zwartych i raportów z badań oraz promotorstwo 1647 prac licencjackich, magisterskich i podyplomowych. W tym wiele wyróżnionych i nagrodzonych. Autor programów nauczania szkół wyższych, studiów podyplomowych: rachunkowości, inwestycji kapitałowych, audytu i controllingu, ubezpieczeń i podatków, odnawialnych źródeł energii oraz Master of Business Administration. Wykładowca uczelni ekonomicznych, Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej w Warszawie oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu.

 • Studia są skierowane do:

  - kadry kierowniczej, zarządzającej i operacyjnej w przedsiębiorstwach TSL oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych,
  - pracowników firm posiadających działy transportu, zaopatrzenia i dystrybucji, centrów magazynowych /logistycznych oraz zakładów komunikacji miejskiej.
  - przedstawicieli administracji publicznej i samorządu gospodarczego;
  - osób chcących uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (CPC).

 • Zajęcia są prowadzone metodą wspólnego, opartego na współdziałaniu grupy, poszukiwania rozwiązania określonego problemu z wykorzystaniem możliwości samodzielnego tworzenia i weryfikacji pomysłów na podstawie wyszukanych informacji.

  - wszystkie zajęcia realizowane są w trybie stacjonarnym (w uczelni)
  - studia trwają 9-10 miesięcy
  - zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu, w weekendy (piątki od godz. 16:00 do 21:00, soboty i niedziele w godz. 9:00 -16:00)
  - zajęcia realizowane są zgodnie z góry ustalonym programem

 • Egzamin testowy jednokrotnego wyboru.

 • Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie Transportu Drogowego

 • - O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  - Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  - W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.

 • - wypełniony i podpisany kwestionariusz
  - dwa egzemplarze umowy edukacyjnej
  -  potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  - potwierdzona przez WSB, notarialnie lub przez Urząd Miasta i Gminy kserokopię obu stron dowodu osobistego
  - w przypadku zmiany nazwiska - kserokopia aktu ślubu potwierdzona notarialnie bądź przez WSB 
  - zdjęcie legitymacyjne
  - wypełniona ankieta dla kandydatów na Podyplomowe Studia: Coachingu, Psychologii zarządzania
  - dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocji) w wysokości 400 zł na konto:
  Wyższa Szkoła Bankowa
  Raiffeisen Bank Polska SA
  51 1750 1019 0000 0000 0161 1844
  tytuł przelewu: opłata wpisowa.

 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 3800 PLN

Studia o podobnej tematyce