Trener Zarządzania Stresem

160 Godzin, 2 Semestr, 1 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 7610 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia umożliwiają:

  rozwinięcie kompetencji osobistych do zarządzania sobą w stresie
  zdobycie profesjonalnych narzędzi do wspierania ludzi w funkcjonowaniu w stresie zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym
  rozwinięcie własnych kompetencji w zakresie komunikacji, asertywności oraz zdrowego myślenia
  podniesienie jakości życia poprzez wprowadzenie zasad zdrowego stylu życia w życiu osobistym i zawodowym.

  Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

  istoty oraz sygnałów stresu i rozluźnienia
  psychoneuroimmunologii, czyli wpływu stresu na zdrowie
  znaczenia oddechu oraz uważności w utrzymywaniu wewnętrznej równowagi
  roli sposobu myślenia w radzeniu sobie ze stresem
  5 zasad zdrowego myślenia
  technik redukcji stresu oraz radzenia sobie w sytuacja kryzysowych
  budowania pozytywnych emocji, opartych na mocnych stronach
  budowania mechanizmów zapobiegania wypaleniu zawodowemu
  work-life balance
  budowania planu zdrowego stylu życia

 • 1. Filary wewnętrznego spokoju
  ANNA ROBAK-MIELCZARSKA / AURELIA DEMBIŃSKA / AGATA PODCZASKA

  zrozumienie czym są emocje, procesy emocjonalne oraz stres
  sygnały stresu i sygnały rozluźnienia
  samoocena poziomu odczuwanego stresu
  eliminacja stresu poprzez pracę z umysłem
  znaczenie oddechu oraz praktyka uważności jako istota utrzymania wewnętrznej równowagi
  techniki oddechowe, relaksacyjne, wizualizacja jako metoda kontroli umysłu
  metody natychmiastowego wyciszenia emocji
  medytacja uważności

  2. Zdrowe, racjonalne myślenie podstawą stabilnej postawy życiowej

  AURELIA DEMBIŃSKA

  związek pomiędzy emocjami a funkcjonowaniem układu immunologicznego
  funkcjonowanie umysłu i jego neurofizjologiczne podstawy
  rola sposobu myślenia w radzeniu sobie z trudnymi emocjami oraz w stresie
  zasady zdrowego, racjonalnego myślenia
  praca z przekonaniami wg Racjonalnej Terapii Zachowania
  techniki redukcji stresu w sytuacjach kryzysowych wg RTZ

  3. Pozytywne myślenie o sobie podstawą pozytywnych emocji

  KAMILA KUJAWSKA-KRAKOWIAK

  reagowanie na pochwały i krytykę
  informacja zwrotna
  praca z monologiem wewnętrznym
  rozbudzanie wewnętrznego potencjału
  diagnoza mocnych stron
  identyfikacja talentów i predyspozycji
  mapa zasobów osobistych i kierunki rozwoju osobistego oraz w zespole
  zarządzanie własnymi procesami psychicznymi, by łagodzić konflikty

  4. Mechanizmy zapobiegania wypaleniu zawodowemu

  ELŻBIETA POŻAROWSKA

  skuteczne zarządzanie sobą w czasie
  asertywność
  radzenie sobie z przeciążeniem zadaniami
  stres w sytuacjach związanych z pracą
  wypalenie aktywne i bierne
  sygnały ostrzegawcze
  zespół wypalenia zawodowego
  work-life balance

  5. Indywidualny plan zdrowego stylu życia

  DR MARIAN MAJCHRZYCKI / MAGDALENA JARZĘBOWSKA / AGATA PODCZASKA

  rola stylu życia w radzeniu sobie ze stresem
  styl życia a jego jakość
  składniki zdrowego stylu życia
  zdrowa, racjonalna dieta wspomagająca jakość życia
  eliminacja stresu poprzez pracę z ciałem
  higiena psychiczna
  wsparcie społeczne i jego rola w radzeniu sobie z trudnościami w pracy i życiu osobistym
  budujemy indywidualny plan zmian

  6. Obrony - 20 h

  obrona pracy dyplomowej
  *Program może ulec niewielkim zmianom.

 • Kierownikiem studiów jest mgr Agata Podczaska, Partner Zarządzający w Instytucie HAPPYMORE.
  Zajęcia na studiach prowadzą wykładowcy z Collegium Civitas oraz wyspecjalizowani trenerzy współpracujący z Instytutem HAPPYMORE.

  Zajęcia prowadzą:

  Aurelia Dembińska

  Psychoonkolog – trener i superwizor Simonton Cancer Center w Kalifornii, superwizor i terapeuta Racjonalnej Terapii Zachowania – certyfikaty nadane przez twórcę RTZ-u profesora Maxie C.Maultsby’ego z Howard University. oraz Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w psychoterapii indywidualnej i grupowej oraz w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z Racjonalnej Terapii Zachowania i Psychoonkologii. Jest absolwentką Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

  Anna Robak – Mielczarska

  Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Master of NLP. Zajmuje się pomocą i diagnozą psychologiczną oraz coachingiem osób dorosłych.

  Z Instytutem HAPPYMORE współpracuje od 2009 r. Doświadczenie zdobywała na oddziale somatycznym Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, gdzie zajmowała się pomocą pacjentom, diagnozą psychologiczną i diagnozą różnicową, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, dokąd trafiały osoby będące w różnorodnych trudnych sytuacjach życiowych oraz pracując ze studentami (SWPS, Collegium Civitas, Akademia Medyczna, Uniwersytet Śląski). Prowadzi również warsztaty – głównie dotyczące technik relaksacyjnych i rozwoju kompetencji osobistych.

  dr Marian Majchrzycki

  Osteopata, terapeuta manualny, fizjoterapeuta prowadzący od kilkunastu lat praktykę zawodową. Absolwent Wydziału Fizjoterapii w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz Osteopatii w Sutherland College of Osteopathic Medicine w Belgii. Pracował w klinikach na oddziałach: ortopedycznym, neurologicznym oraz intensywnej terapii. Wykładowca akademicki. Autor i współautor ponad 100 artykułów naukowych na temat usprawniania narządu ruchu, z zakresu terapii manualnej, osteopatii, ortopedii, neurologii, onkologii, geriatrii. Twórca i redaktor naukowy monografii „Dysfunkcje narządów ruchu”.

 • Studia są skierowane do:

  coachów
  pedagogów i nauczycieli
  absolwentów kierunków zarządzania
  menadżerów
  profesjonalistów pragnących doskonalić swój warsztat pracy
  dla wszystkich osób pragnących rozpoznawać swoje emocje i poprawić jakość swojego funkcjonowania w stresie.

  Studia pozwalają na wzbogacenie wiedzy i rozwój kompetencji w zakresie zarządzania sobą w stresie oraz inspirowania innych do podnoszenia jakości życia. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów na co dzień pracujących – teoretycznie i praktycznie – nad zagadnieniami, które omawiać będą w czasie zajęć.

 • Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

  zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów;
  z uwagi na praktyczny charakter studiów warunkiem zaliczenia jest:
  praktyka własna – prace domowe, prace zaliczeniowe oraz egzamin końcowy.

 • 1 Rejestracja on-line.
  Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online pod adresem rekrutacja.civitas.edu.pl. Zwróć uwagę, aby dane osobowe oraz dotyczące przebytej edukacji były takie same jak w dowodzie osobistym oraz na dyplomie ukończenia studiów. Szczególnie zwróć uwagę na polskie znaki oraz znaki interpunkcyjne.
  Rekrutacja online
  2 Skompletowanie dokumentów.
  Przygotuj komplet dokumentów oraz dokonaj opłaty kwalifikacyjnej. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko, numer kandydata.
  3 Złożenie dokumentów.
  Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Działu Rekrutacji osobiście lub za pośrednictwem poczty. Wysyłając dokumenty pocztą pamiętaj o dołączeniu oryginału dyplomu ukończenia studiów.
  4 Decyzja.
  Po potwierdzeniu utworzenia grupy drogą elektroniczną zostaniesz poinformowany o wynikach rekrutacji na studia. Decyzja na piśmie zostanie wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres korespondencyjny.
  5 Dopełnienie formalności.
  Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia następuje podpisanie umowy Uczelnia-Słuchacz oraz dokonanie odpłatności za studia.
  6 Rozpoczęcie studiów. Przed rozpoczęciem zajęć otrzymasz dostęp do Wirtualnej Uczelni, gdzie znajdziesz plan zajęć

 • 1.Podpisany wydruk formularza-wniosku o przyjęcie na studia rekrutacja.civitas.edu.pl
  2.Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia) (oryginał do wglądu w Dziale Rekrutacji).
  3.1 fotografia (zgodna z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego),
  4.Kserokopia awersu i rewersu dowodu osobistego.
  5.Dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej.
  6.List motywacyjny

 • 7610 PLN

Studia o podobnej tematyce