Tyflopedagogika (3 semestry)

250 Godzin, 3 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 3550 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest rozwijanie wszechstronnych kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi i młodzieżą niedowidzącą i niewidzącą.

 • BLOK PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY (140 godz.)

  - Pedagogika specjalna (15 godz.)
  - Podstawy psychologii rozwoju (10 godz.)
  - Podstawy psychiatrii i neurologii dziecięcej (10 godz.)
  - Psychologia osób z niepełnosprawnością (10 godz.)
  - Społeczne problemy funkcjonowania osób niepełnosprawnych (5 godz.)
  - Prawne aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych (5 godz.)
  - Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością (20 godz.)
  - Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim (20 godz.)
  - Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnej interwencji (5 godz.)
  - Psychoterapia z elementami terapii rodzinnej (10 godz.)
  - Edukacja integracyjna osób niepełnosprawnych (5 godz.)
  - Edukacja włączająca (5 godz.)
  - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja (5 godz.)
  - Seksualność osób niepełnosprawnych (5 godz.)
  - Diagnoza funkcjonalna osób niepełnosprawnych (10 godz.)

  BLOK DYDAKTYCZNO-METODYCZNY (110 godz.)

  - Tyflopedagogika (20 godz.)
  - Rewalidacja osób niepełnosprawnych (10 godz.)
  - Metodyka zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (10 godz.)
  - Praca opiekuńczo-wychowawcza z osobami niewidomymi i niedowidzącymi (10 godz.)
  - Anatomia, fizjologia i patologia narządu wzroku (5 godz.)
  - Orientacja w przestrzeni (5 godz.)
  - Rehabilitacja widzenia (5 godz.)
  - Metodyka nauczania i wychowania dzieci i młodzieży niewidomych i słabo widzących (10 godz.)
  - Rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących w wieku żłobkowym i przedszkolnym (10 godz.)
  - Brajlowskie metody porozumiewania się (10 godz.)
  - Elementy arteterapii i muzykoterapii (5 godz.)
  - Alternatywne metody komunikacji (5 godz.)
  - Technologia informacyjna w pedagogice specjalnej (5 godz.)

  BLOK PRAKTYCZNY (120 godz.)

  - Praktyki w klasach specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych w szkole podstawowej, gimnazjum, ośrodkach rehabilitacyjnych i opiekuńczych.

 • Edyta Rudź – Jaśkowiak
  magister filologii polskiej UAM; ukończone studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki oraz liczne kursy kwalifikacyjne, m. in. z zakresu bibliotekoznawstwa; wykładowca Policealnego Studium Public Relations i Reklamy (pisanie kreatywne). Egzaminator maturalny z zakresu języka polskiego. Wieloletni wicedyrektor zespołów szkół.

  Lidia Wojsznis
  Z wykształcenia psycholog, oligofrenopedagog, trener. Przez 17 lat wicedyrektor, aktualnie dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 103, w szkołach zajmujących się edukacją osób niepełnosprawnych. Specjalizuje się
  w pracy z upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim, głębszym i głębokim. Zajmuje się szeroko pojętą organizacją procesu edukacyjnego tych osób, współpracą z zespołem nauczycieli, rodzicami w celu wypracowania najlepszych dla każdego dziecka metod pracy. Współpracuje z instytucjami wspomagającymi szkoły w procesie edukacji. Założycielka stowarzyszenia „Wilda dzieciom”. Kobieta otwarta na nowości, stale doskonaląca swój warsztat pracy. Potrafi pracować z grupą wielopłaszczyznowo, łatwo nawiązuje kontakt, jest zwolennikiem zajęć warsztatowych sprzyjających doskonaleniu umiejętności praktycznych.

 • Tyflopedagogika to oferta dla osób zainteresowanych pracą w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych ( specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych) oraz w innych placówkach kształcących uczniów niedowidzących i słabowidzących.

 • - wszystkie zajęcia realizowane są w trybie stacjonarnym (w uczelni)
  - studia trwają 9-10 miesięcy
  - zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu, w weekendy (piątki od godz. 16:00 do 21:00, soboty i niedziele w godz. 9:00 -16:00)
  - zajęcia realizowane są zgodnie z góry ustalonym programem

 • Projekt zaliczeniowy, obrona projektu.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • - O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  - Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  - W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.

 • - wypełniony i podpisany kwestionariusz
  - dwa egzemplarze umowy edukacyjnej
  -  potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  - potwierdzona przez WSB, notarialnie lub przez Urząd Miasta i Gminy kserokopię obu stron dowodu osobistego
  - w przypadku zmiany nazwiska - kserokopia aktu ślubu potwierdzona notarialnie bądź przez WSB 
  - zdjęcie legitymacyjne
  - wypełniona ankieta dla kandydatów na Podyplomowe Studia: Coachingu, Psychologii zarządzania
  - dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocji) w wysokości 400 zł na konto:
  Wyższa Szkoła Bankowa
  Raiffeisen Bank Polska SA
  51 1750 1019 0000 0000 0161 1844
  tytuł przelewu: opłata wpisowa.

 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 3550 PLN

Studia o podobnej tematyce