Wiedza o społeczeństwie

360 Godzin, 3 Semestr, 6 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dzienny

język wykładowy: polskiZamość Nieaktualny 1250 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia skierowane są przede wszystkim do nauczycieli szkół wszystkich typów, w tym gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zamierzających zdobyć nowe uprawnienia zawodowe, przygotowujących się do nauczania przedmiotu Wiedza o społeczeństwie lub pragnących rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Studia mają charakter kwalifikacyjny, nadają uprawnienia do nauczania we wszystkich typach szkół, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 207, poz. 2110). Zakres przygotowania merytorycznego do prowadzenia przedmiotu jest zgodny z podstawą programową dla danego przedmiotu w poszczególnych typach szkół, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458 z późniejszymi zmianami).

 • MODUŁ I.  SPOŁECZEŃSTWO; NARÓD - RODZINA; KULTURA
  Społeczeństwo, Naród, Struktury społeczne, Rodzina i rozwój człowieka, Kultura i dziedzictwo kulturowe, Demokracja, Społeczeństwo obywatelskie.

  MODUŁ II.  WŁADZA - PAŃSTWO; PRAWO
  Władza, Państwo, Prawo i praworządność, Prawa człowieka, Wymiar sprawiedliwości w Polsce, Podstawy prawa wspólnotowego.

  MODUŁ III. POLITYKA - SYSTEMY POLITYCZNE; PARTIE POLITYCZNE; USTRÓJ  RP
  Polityka, Systemy polityczne, Ustroje społeczno; polityczne, Ideologie i doktryny polityczne, Partie polityczne, Systemy partyjne, Ustrój polityczny RP.

  MODUŁ IV. GOSPODARKA;  PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ; SAMORZĄDNOŚĆ; EDUKACJA REGIONALNA
  Kategorie ekonomiczne, Systemy gospodarcze, Gospodarka rynkowa, Rynki kapitałowe, Zarządzanie i przedsiębiorczość, Finanse publiczne, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne.

  MODUŁ V. METODYKA NAUCZANIA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE
  Podstawy metodyki. Zróżnicowanie metod nauczania. Analiza materiału źródłowego. Burza mózgów; Drzewo decyzyjne Debata za i przeciw. Drama. Studium przypadku.  Symulacje. Pisma obywatelskie i urzędowe. Projekty.  Portfolio. Wykorzystanie narzędzi ICT w  nauczaniu WOS.

 • Nauczyciele zamierzający rozszerzyć swoje kwalifikacje lub zdobyć nowe
  Osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji do nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie

 • 1. Internetowa rejestracja kandydata
  2. Złożenie dokumentów w dziekanacie uczelni

 • kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe
  odpis dyplomu ukończenia studiów
  2 zdjęcia
  ksero dowodu osobistego
  kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji pedagogicznych

 • 1250 PLN

 • 1250 PLN za semestr

Studia o podobnej tematyce