Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami

160 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 4300 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Dynamiczny rozwój gospodarczy przyczynia się do wzrostu liczby przedsiębiorstw, które tracą zdolność do terminowego wywiązywania się ze zobowiązań finansowych, dlatego niezwykle ważne jest należyte przygotowanie przedsiębiorstwa do efektywnego zarządzania należnościami. Długi i wierzytelności stają się towarem, który jest nabywany i zbywany a odpowiednie zarządzanie należnościami i wierzytelnościami wymaga specjalistów w tej dziedzinie. Studia mają na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności koniecznych do samodzielnego opracowania i wdrożenia systemu zarządzania wierzytelnościami ściśle odpowiadającego potrzebom reprezentowanych przez nich przedsiębiorstw. Zajęcia realizowane są w formie wykładów oraz praktycznych ćwiczeń (warsztaty, studium przypadku).

 • Zarządzanie wierzytelnościami w przedsiębiorstwie (16 godz.)
  - Wstęp do finansów przedsiębiorstw.
  - Czym jest zarządzanie należnościami i jaki jest jego cel.
  - Podstawowe zasady zarządzania należnościami.
  - Weryfikacja kontrahentów jako ważne narzędzie w zarządzaniu należnościami.
  - Monitorowanie należności.

  Rynek windykacyjny w Polsce – windykacja zewnętrzna (12 godz.)
  - Rola firm windykacyjnych w odzyskiwaniu należności.
  - Najważniejsze podmioty na rynku.
  - Instytucje wspomagające.
  - Zasady działania firm windykacyjnych
  - Umowa z firmą windykacyjną – zasady kształtowania umów.
  - Wycena wierzytelności.
  - Sprzedaż wierzytelności, factoring.
  - Najlepsze praktyki windykacyjne.

  Prawne aspekty skutecznej windykacji (108 godz.)
  - Aktualny stan prawny w zakresie postępowania windykacyjnego (28 godz.)

  Wśród zagadnień m.in.: prawo cywilne, prawo karne, ochrona danych osobowych.

  - Postępowanie sądowe (12 godz.)

  Wśród zagadnień m.in.: przygotowania formalnoprawne – dokumenty i informacje dla potrzeb postępowania, koszty i opłaty związane z postępowaniem sądowym.

  - Postępowanie egzekucyjne (16 godz.)

  Wśród zagadnień m.in.: organy egzekucyjne i ich właściwość, prawa i obowiązki wierzyciela, koszty postępowania.

  - Postępowanie upadłościowe (16 godz.)

  Wśród zagadnień mi.in.: upadłość likwidacyjna i upadłość z możliwością zawarcia układu.

  - Sprzedaż wierzytelności (4 godz.)

  Wśród zagadnień m.in.: umowa cesji, aspekty podatkowe sprzedaży wierzytelności.

  - Windykacja wewnętrzna (32 godz.)

  Wśród zagadnień mi.in.: miejsce działu windykacji, windykacja bankowa.

  Pre-windykacja, czyli łagodny sposób na odzyskiwanie długów i mobilizowanie płatników do regularnego i terminowego wywiązywania się z zobowiązań (24 godz.)

  - Negocjacje w praktyce windykacyjnej
  - Alternatywne metody rozstrzygania sporów gospodarczych
  - Psychologiczne aspekty windykacji

 • Zajęcia poprowadzi starannie dobrana kadra. Wykładowcami są pracownicy firm windykacyjnych, Krajowego Rejestru Długów, banków, zakładów ubezpieczeń oraz przedstawiciele innych ośrodków akademickich i instytucji finansowych.

  dr hab. Jarosław Kubiak
  Wykładowca na studiach podyplomowych oraz magisterskich przedmiotów: finanse przedsiębiorstw, zarządzanie płynnością finansową, zarządzanie należnościami i zobowiązaniami. Od roku 1997 roku świadczy usługi jako konsultant przedsiębiorstw w dziedzinie finansów, współpracując m.in. Biurem Konsultingowym Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autor programów restrukturyzacyjnych i wycen kilku przedsiębiorstw.

  dr hab. Rafał Szczepaniak
  Pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji UAM (Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego). Specjalizuje się w tematyce prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego. Został także wpisany na listę wykładowców prawa samorządu terytorialnego prowadzoną przez Radę Ministrów. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji (w tym siedmiu książkowych) z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Pod jego redakcją ukazało się jedno z pierwszych opracowań poświęconych Kodeksowi Spółek Handlowych. Od 1997 r. współpracuje z urzędami wojewódzkimi (wielkopolski, lubuski, zachodniopomorski) prowadząc kursy przygotowawcze do Służby Cywilnej. Prowadził szkolenia między innymi dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, a także dla pracowników Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie. Jest także szkoleniowcem kilku renomowanych instytucji konsultingowo-szkoleniowych głównie na terenie Poznania, w tym zwłaszcza WOKISS, Wyższa Szkoła Bankowa.
  Od 2000 r. wykonuje zawód radcy prawnego. Jako radca prawny specjalizuję się w tematyce samorządu terytorialnego, odszkodowań i umownych stosunków zobowiązaniowych między przedsiębiorcami. Na początku 2009 roku ukazała się jego monografia pt. „Nadużycie prawa do posługiwania się formą osoby prawnej”. Obecnie jego zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce stosowania prawa prywatnego w sektorze publicznym.

  Krzysztof Mułkowski
  Menadżer, Coach i Trener. W bankowości pracuję od 18 lat, z czego 7 lat w sprzedaży i 7 lat w windykacji. Tworzyłem struktury operacyjne, sprzedażowe i windykacyjne od podstaw. Jestem zwolennikiem wprowadzania zmian w celu zwiększania efektywności procesów i maksymalizacji celów biznesowych. Dobra komunikacja i bliska współpraca z zespołem daje szanse „przyspieszać” i efektywnie wdrażać zmiany. Daje ona duże możliwości i trzeba je wykorzystywać rozwijając organizację i ludzi. Moje motto: „Ludzie sukcesu robią to co do nich należy, niezależnie od tego czy im się chce czy nie”.

 • Studia adresowane są zarówno do osób zajmujących się nadzorowaniem procesów zarządzania wierzytelnościami, pracowników działów sprzedaży i działów handlowych jak również do kadry kierowniczej zarządzającej windykacją w firmach. Adresatami studiów są również wszyscy Ci, którzy mają zamiar związać swoją przyszłość zawodową z podobną działalnością.

 • - wszystkie zajęcia realizowane są w trybie stacjonarnym (w uczelni)
  - studia trwają 9-10 miesięcy
  - zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu, w weekendy (piątki od godz. 16:00 do 21:00, soboty i niedziele w godz. 9:00 -16:00)
  - zajęcia realizowane są zgodnie z góry ustalonym programem

 • Studium przypadku polegające na analizie realnej sytuacji oraz test.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • - O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  - Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  - W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.

 • - wypełniony i podpisany kwestionariusz
  - dwa egzemplarze umowy edukacyjnej
  -  potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  - potwierdzona przez WSB, notarialnie lub przez Urząd Miasta i Gminy kserokopię obu stron dowodu osobistego
  - w przypadku zmiany nazwiska - kserokopia aktu ślubu potwierdzona notarialnie bądź przez WSB 
  - zdjęcie legitymacyjne
  - wypełniona ankieta dla kandydatów na Podyplomowe Studia: Coachingu, Psychologii zarządzania
  - dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocji) w wysokości 400 zł na konto:
  Wyższa Szkoła Bankowa
  Raiffeisen Bank Polska SA
  51 1750 1019 0000 0000 0161 1844
  tytuł przelewu: opłata wpisowa.

 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 4300 PLN

Studia o podobnej tematyce