Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera (3 semestry)

250 Godzin, 3 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 3550 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Zespół Aspergera (syndrom Aspergera) to całościowe zaburzenie rozwoju mieszczące się w spektrum autyzmu. Zaburzenie to obejmuje przede wszystkim upośledzenie umiejętności społecznych, trudności w akceptowaniu zmian, ograniczoną elastyczność myślenia przy braku upośledzenia umysłowego oraz szczególnie pochłaniające, obsesyjne zainteresowania.

  Słuchacz zdobędzie umiejętność:
  - diagnozowania psychopedagogicznego uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera oraz poznania specyfiki pracy z nimi
  - planowania efektywnego sposobu pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zespołem Aspergera
  - dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb uczniów z uwzględnieniem współczesnej koncepcji pracy z niepełnosprawnymi.

 • BLOK PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY (140 godz.)

  - Pedagogika specjalna (15 godz.)
  - Podstawy psychologii rozwoju (10 godz.)
  - Podstawy psychiatrii i neurologii dziecięcej (10 godz.)
  - Psychologia osób z niepełnosprawnością (10 godz.)
  - Społeczne problemy funkcjonowania osób niepełnosprawnych (5 godz.)
  - Prawne aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych (5 godz.)
  - Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością (20 godz.)
  - Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim (20 godz.)
  - Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnej interwencji (5 godz.)
  - Psychoterapia z elementami terapii rodzinnej (10 godz.)
  - Edukacja integracyjna osób niepełnosprawnych (5 godz.)
  - Edukacja włączająca (5 godz.)
  - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja (5 godz.)
  - Seksualność osób niepełnosprawnych (5 godz.)
  - Diagnoza funkcjonalna osób niepełnosprawnych (10 godz.)

  BLOK DYDAKTYCZNO-METODYCZNY (110 godz.)

  - Autyzm i zespół Aspergera (15 godz.)
  - Rewalidacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera (10 godz.)
  - Metody terapii dziecka autystycznego i z zespołem Aspergera (10 godz.)
  - Praca opiekuńczo-wychowawcza z osobami z zespołem Aspergera i atyzmem (10 godz.)
  - Praca z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole (10 godz.)
  - Metody redukcji zachowań trudnych (10 godz.)
  - Elementy arteterapii i muzykoterapii (5 godz.)
  - Diagnoza poziomu funkcjonowania dziecka z zespołem Aspergera i z autyzmem (5 godz.)
  - Technologia informacyjna w pedagogice specjalnej (5 godz.)
  - Metodyka zajęć przedszkolnych (10 godz.)
  - Metodyka pracy na II i III etapie edukacyjnym (10 godz.)
  - Metody komunikacji alternatywnej (10 godz.)

  BLOK PRAKTYCZNY (120 godz.)

  - Praktyki w klasach specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych w szkole podstawowej, gimnazjum, ośrodkach rehabilitacyjnych i opiekuńczych

 • Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera to oferta dla osób zainteresowanych pracą w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych) oraz w innych placówkach kształcących uczniów niepełnosprawnych, w szczególności z zespołem Aspergera i autyzmem.

 • - wszystkie zajęcia realizowane są w trybie stacjonarnym (w uczelni)
  - studia trwają 9-10 miesięcy
  - zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu, w weekendy (piątki od godz. 16:00 do 21:00, soboty i niedziele w godz. 9:00 -16:00)
  - zajęcia realizowane są zgodnie z góry ustalonym programem

 • Projekt zaliczeniowy, obrona projektu.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • - O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  - Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  - W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.

 • - wypełniony i podpisany kwestionariusz
  - dwa egzemplarze umowy edukacyjnej
  -  potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  - potwierdzona przez WSB, notarialnie lub przez Urząd Miasta i Gminy kserokopię obu stron dowodu osobistego
  - w przypadku zmiany nazwiska - kserokopia aktu ślubu potwierdzona notarialnie bądź przez WSB 
  - zdjęcie legitymacyjne
  - wypełniona ankieta dla kandydatów na Podyplomowe Studia: Coachingu, Psychologii zarządzania
  - dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocji) w wysokości 400 zł na konto:
  Wyższa Szkoła Bankowa
  Raiffeisen Bank Polska SA
  51 1750 1019 0000 0000 0161 1844
  tytuł przelewu: opłata wpisowa.

 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 3550 PLN

Studia o podobnej tematyce