Wycena nieruchomości (3 semestry)

286 Godzin, 3 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 5725 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia przygotowują do państwowego egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości i wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

 • I. PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA
  1. Część ogólna prawa cywilnego (8 godz.)
  1.1. Podmioty prawa cywilnego
  1.2. Szczególne regulacje dotyczące spółek handlowych (osobowych i kapitałowych)
  1.3. Przesłanki ważności czynności prawnych
  1.4. Sankcje wadliwości czynności prawnych (nieważność, bezskuteczność)
  1.5. Forma czynności prawnych
  1.6. Przedawnienie roszczeń

  2. Podstawy prawa rzeczowego (12 godz.)
  2.1. Mienie jako kategoria prawa cywilnego
  2.1.1. Pojęcie praw majątkowych
  2.1.2. Przykłady praw majątkowych na nieruchomościach
  2.2. Mienie państwowe, samorządowe i prywatne
  2.3. Geneza stosunków własnościowych w Polsce (komunalizacja, uwłaszczenie osób prawnych)
  2.4. Pojęcie rzeczy ruchomych i nieruchomych
  2.5. Definicja nieruchomości
  2.5.1. Rodzaje nieruchomości - nieruchomości gruntowe, budynkowe i lokalowe
  2.5.2. Wieczystoksięgowe ujęcie nieruchomości
  2.5.3. Pojęcie części składowych nieruchomości
  2.5.4. Pojęcie przynależności i pożytków
  2.6. Własność - pojęcie, ochrona, współwłasność
  2.7. Użytkowanie wieczyste
  2.8. Ograniczone prawa rzeczowe, ze szczególnym uwzględnieniem praw na nieruchomościach
  2.9. Ogólne zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców
  2.9.1. Pojęcie cudzoziemca w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
  2.9.2. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymagające zezwolenia - organ wydający zezwolenia i warunki wydania zezwolenia
  2.9.3. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców niewymagające zezwolenia
  2.9.4. Ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych i leśnych przez obywateli państw Unii Europejskiej

  3. Podstawy prawa zobowiązań (8 godz.)
  3.1. Ogólne zasady zawierania umów
  3.1.1. Zasada swobody umów
  3.1.2. Tryb zawarcia umowy - oferta, aukcja, przetarg
  3.2. Niedozwolone postanowienia umowne
  3.3. Umowy obligacyjne o korzystanie z nieruchomości (najem, dzierżawa, leasing, timesharing)

  4. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego (4 godz.)
  4.1. Małżeńskie ustroje majątkowe
  4.2. Zarząd majątkiem wspólnym małżonków
  4.3. Zarządzanie przez rodziców majątkiem dziecka
  4.4. Odpowiedzialność małżonków za długi
  4.5. Przesłanki dziedziczenia nieruchomości

  5. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego (4 godz.)
  5.1. Zasady ogólne prawa administracyjnego
  5.2. Struktura i kompetencje organów administracji publicznej. Władza państwowa i samorządowa
  5.3. Postępowanie administracyjne - organy i ich właściwość miejscowa i rzeczowa
  5.4. Strony postępowania administracyjnego i ich pełnomocnicy
  5.5. Decyzje i postanowienia
  5.6. Odwołania
  5.7. Wznowienie postępowania, uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji
  5.8. Wydawanie zaświadczeń
  5.9. Postępowanie sądowoadministracyjne
  5.10. Postępowanie egzekucyjne w administracji

  6. Źródła informacji o nieruchomościach (10 godz.)
  6.1. Sądy wieczystoksięgowe, księgi wieczyste
  6.1.1. Postępowanie wieczystoksięgowe
  6.1.2. Treść ksiąg wieczystych
  6.1.3. Zasady wieczystoksięgowe
  6.1.4. Wpisy deklaratoryjne i konstytutywne
  6.1.5. Odpisy z ksiąg wieczystych
  6.2. Kataster nieruchomości (ewidencja gruntów i budynków). Powiązanie między katastrem nieruchomości a księgami wieczystymi
  6.3. Ewidencja sieci uzbrojenia terenu oraz mapa zasadnicza
  6.4. Analizy (raporty, oceny) wpływu czynników środowiskowych na nieruchomość
  6.5. Mapy tematyczne
  6.6. Inne źródła informacji o nieruchomościach

  7. Gospodarka przestrzenna (6 godz.)
  7.1. System planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce
  7.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  7.3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  7.3.1. Rola i znaczenie planów miejscowych
  7.3.2. Tryb uchwalania planów miejscowych
  7.3.3. Skutki ekonomiczne uchwalania lub zmiany planów miejscowych
  7.4. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  7.4.1. Decyzje o warunkach zabudowy
  7.4.2. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  7.5. Inne przypadki lokalizowania inwestycji celu publicznego
  7.6. Zagospodarowanie przestrzenne a ochrona środowiska, ochrona przyrody, dziedzictwo kulturowe i infrastruktura techniczna

  8. Gospodarka nieruchomościami (12 godz.)
  8.1. Kompetencje organów administracji publicznej w zakresie gospodarowania nieruchomościami
  8.2. Pojęcie zasobów nieruchomości
  8.3. Zasady obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
  8.3.1. Preferencyjny obrót nieruchomościami między Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego
  8.3.2. Zasada jawności obrotu nieruchomościami
  8.3.3. Pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości
  8.3.4. Zbywanie nieruchomości w drodze przetargu i drodze bezprzetargowej
  8.3.5. Ustalanie cen i zasady udzielania bonifikat
  8.3.6. Ustalanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego
  8.4. Pojęcie trwałego zarządu
  8.5. Prawo pierwokupu nieruchomości
  8.6. Podziały oraz scalenia i podziały nieruchomości
  8.7. Opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
  8.8. Wywłaszczenia nieruchomości, odszkodowania i zwroty

  9. Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze (10 godz.)
  9.1. Gospodarowanie nieruchomościami mieszkalnymi Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
  9.1.1. Ochrona praw lokatorów
  9.1.2. Towarzystwo budownictwa społecznego
  9.2. Gospodarowanie nieruchomościami lokalowymi
  9.2.1. Odrębna własność lokali
  9.2.2. Pojęcie nieruchomości wspólnej
  9.2.3. Wspólnota mieszkaniowa, prawa i obowiązki zarządu, uprawnienia właścicieli lokali względem zarządu
  9.3. Gospodarowanie nieruchomościami spółdzielczymi
  9.3.1. Spółdzielnia mieszkaniowa jako osoba prawna, organy spółdzielni i ich kompetencje
  9.3.2. Statuty i regulaminy spółdzielni, postępowanie wewnątrzspółdzielcze
  9.3.3. Spółdzielcze prawa do lokali
  9.3.4. Przekształcanie spółdzielczych praw do lokali
  9.4. Rządowe programy wspierania i finansowania mieszkalnictwa

  10. Gospodarka rolna, leśna i wodna (4 godz.)
  10.1. Podstawy rolnictwa
  10.1.1. Nieruchomość rolna, grunt rolny i gospodarstwo rolne
  10.1.2. Użytki rolne i ich rodzaje
  10.1.3. Bonitacja gleb, kompleksy przydatności rolniczej gleb, czynniki wpływające na trudność uprawy gleby i wartość nieruchomości
  10.1.4. Ochrona gruntów rolnych i zapobieganie ich degradacji
  10.1.5. Podstawowe zasady gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa
  10.2. Podstawy leśnictwa
  10.2.1. Podstawowe pojęcia dotyczące lasów i drzewostanów
  10.2.2. Plan urządzania lasu, uproszczony plan urządzania lasu i inwentaryzacja stanu lasu
  10.2.3. Przestrzenny podział lasów
  10.2.4. Grunty zadrzewione i zakrzewione. Parki, ogrody ozdobne i zieleńce
  10.2.5. Podstawowe zasady ochrony lasów. Ograniczenia w obrocie gruntami leśnymi
  10.2.6. Gospodarowanie nieruchomościami leśnymi będącymi w zarządzie Lasów Państwowych
  10.3. Podstawy gospodarki wodnej
  10.3.1. Wody w ujęciu przedmiotowym i podmiotowym
  10.3.2. Linia brzegowa
  10.3.3. Obciążenia nieruchomości przylegających do wód powierzchniowych płynących
  10.3.4. Zasady korzystania z wód i ochrona wód
  10.3.5. Pozwolenie wodnoprawne

  11. Ochrona danych osobowych (2 godz.)
  11.1. Podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych
  11.2. Organ ochrony danych osobowych
  11.2.1. Zadania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  11.2.2. Rejestracja zbiorów danych osobowych
  11.3. Zasady przetwarzania danych osobowych
  11.3.1. Przypadki, w których przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne
  11.3.2. Obowiązki administratora danych osobowych
  11.3.3. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

  12. Zamówienia publiczne (4 godz.)
  12.1. Podstawowe pojęcia z zakresu zamówień publicznych
  12.2. Zakres podmiotowy ustawy - Prawo zamówień publicznych
  12.3. Wyłączenia przedmiotowe i ograniczenia stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych
  12.4. Zasady udzielania zamówień publicznych
  12.5. Tryby udzielania zamówień publicznych

  II. PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ

  1. Podstawy ekonomii (6 godz.)
  1.1. Wprowadzenie do problematyki ekonomicznej
  1.2. Pojęcie i elementy rynku
  1.2.1. Popyt, podaż, cena
  1.2.2. Krzywa popytu i podaży
  1.2.3. Równowaga rynkowa
  1.2.4. Elastyczność popytu i podaży w krótkim i długim okresie
  1.2.5. Interwencja państwa a mechanizmy rynkowe
  1.3. Cena, wartość, dochód i koszt
  1.4. Decyzje konsumenta i producenta
  1.5. Czynniki produkcji - praca, ziemia i kapitał

  2. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości (8 godz.)
  2.1. Nieruchomość jako dobro ekonomiczne
  2.1.1. Cechy i funkcje nieruchomości w gospodarce rynkowej
  2.1.2. Wartość a cena nieruchomości. Rodzaje wartości
  2.1.3. Czynniki wpływające na wartość nieruchomości
  2.2. Rynek nieruchomości
  2.2.1. Definicja i klasyfikacja rynku nieruchomości
  2.2.2. Specyficzne cechy rynku nieruchomości
  2.2.3. Funkcje rynku nieruchomości
  2.2.4. Uczestnicy rynku nieruchomości
  2.3. Czynniki wpływające na funkcjonowanie rynku nieruchomości
  2.4. Badania i analiza rynku nieruchomości
  2.5. Interwencjonizm państwowy na rynku nieruchomości
  2.6. Funkcjonowanie rynków nieruchomości w Polsce oraz w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej

  3. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji (8 godz.)
  3.1. Pojęcie, klasyfikacja i rola inwestycji
  3.2. Specyfika inwestycji w nieruchomości
  3.3. Inwestorzy na rynku nieruchomości
  3.4. Cele i zasady inwestowania na rynku nieruchomości
  3.5. Ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości
  3.6. Kryteria i przykłady oceny ekonomicznej efektywności inwestycji

  4. Elementy finansów i bankowości (6 godz.)
  4.1. Wybrane zagadnienia systemu finansowego
  4.1.1. Rynek finansowy i jego funkcje
  4.1.2. Podmioty i struktura rynku finansowego
  4.1.3. Rola i funkcje pieniądza
  4.1.4. Charakterystyka podstawowych instrumentów finansowych
  4.2. Wybrane zagadnienia systemu bankowego
  4.2.1. Podstawy prawne systemu bankowego w Polsce
  4.2.2. Istota i cele banku w gospodarce rynkowej
  4.2.3. Produkty bankowe
  4.2.4. Ocena zdolności kredytowej klientów banku
  4.3. Finansowanie inwestycji i nieruchomości
  4.3.1. Źródła finansowania - własne i obce
  4.3.2. Kryteria doboru źródeł finansowania
  4.3.3. Organizacja finansowania inwestycji i nieruchomości

  5. Podstawy matematyki finansowej (6 godz.)
  5.1. Podstawy teorii wartości pieniądza w czasie
  5.2. Źródła zmiany wartości pieniądza
  5.3. Przyszła wartość pieniądza
  5.3.1. Oprocentowanie proste
  5.3.2. Oprocentowanie złożone
  5.3.3. Rodzaje stóp procentowych
  5.3.4. Przykłady obliczeniowe
  5.4. Obecna wartość pieniądza
  5.4.1. Pojęcie dyskontowania, stopy dyskontowej i współczynnika dyskonta
  5.4.2. Obecna wartość jednorazowego dochodu
  5.4.3. Pojęcie przepływów pieniężnych
  5.4.4. Obecna wartość stałych i zmiennych dochodów


  6. Podstawy statystyki i ekonometrii (10 godz.)
  6.1. Elementy teorii badania zbiorów statystycznych
  6.1.1. Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych
  6.1.2. Statystyki opisowe
  6.1.3. Przedziały ufności dla średniej i wariancji
  6.1.4. Elementy weryfikacji hipotez statystycznych
  6.2. Model ekonometryczny i jego elementy
  6.2.1. Dobór analitycznej postaci modelu
  6.2.2. Estymacja parametrów metodą najmniejszych kwadratów
  6.2.3. Weryfikacja modelu

  7. Elementy rachunkowości (4 godz.)
  7.1. Ustawa o rachunkowości, krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości
  7.2. Rodzaje, struktura i cele sprawozdań finansowych
  7.3. Nieruchomość jako środek trwały oraz jako inwestycja
  7.4. Metody i stawki amortyzacji

  III. PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ

  1. Podstawy budownictwa (10 godz.)
  1.1. Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych
  1.2. Zakres regulacji ustawy - Prawo budowlane i przepisów wykonawczych
  1.2.1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  1.2.2. Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych
  1.3. Stosowanie polskich i międzynarodowych norm w budownictwie
  1.4. Zasady obliczania powierzchni i kubatury obiektów budowlanych
  1.5. Dokumentacja obiektu budowlanego

  2. Przegląd technologii w budownictwie (6 godz.)
  2.1. Rodzaje konstrukcji ze względu na zastosowany materiał, konstrukcje tradycyjne, konstrukcje prefabrykowane
  2.2. Elementy konstrukcji i wykończenia budynków
  2.3. Technologie wykończenia budynków
  2.4. Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku
  2.5. Instalacje wewnętrzne w budynkach

  3. Proces inwestycyjny w budownictwie (4 godz.)
  3.1. Projekt budowlany
  3.2. Pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy obiektu budowlanego
  3.3. Pozwolenie na użytkowanie, zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego
  3.4. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
  3.5. Rozbiórka obiektu budowlanego
  3.6. Obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego

  4. Eksploatacja nieruchomości (6 godz.)
  4.1. Defekty obiektów budowlanych wynikające z błędów projektowych, wykonawstwa, szkód górniczych i eksploatacyjnych
  4.2. Zużycie techniczne obiektów budowlanych - miary i sposoby oceny
  4.3. Zużycie funkcjonalne, środowiskowe - miary i sposoby oceny
  4.4. Ochrona przeciwpożarowa, bezpieczeństwo elektryczne i gazowe
  4.5. Zaopatrzenie w wodę, ochrona środowiska i utrzymanie czystości
  4.6. Zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej. Certyfikacja energetyczna budynków

  5. Podstawy kosztorysowania (4 godz.)
  5.1. Pojęcia ogólne, akty prawne, rodzaje kosztorysów, rola, zadania i funkcje kosztorysów
  5.2. Baza normatywna i cenowa - techniki normowania pracy ludzi, maszyn i zużycia materiałów
  5.3. Zasady wykonywania przedmiarów i obmiarów robót
  5.4. Specyfika kosztorysowania robót budowlanych
  5.5. Przykłady kosztorysowania

  IV. RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE

  1. Status prawny rzeczoznawcy majątkowego (4 godz.)
  1.1. Definicja rzeczoznawcy majątkowego oraz działalności zawodowej w zakresie szacowania nieruchomości
  1.2. Nadawanie uprawnień zawodowych oraz uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
  1.3. Zakres czynności zawodowych rzeczoznawcy majątkowego
  1.4. Formy wykonywania działalności zawodowej
  1.5. Wykonywanie czynności zawodowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
  1.6. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawcę majątkowego
  1.7. Odpowiedzialność zawodowa, cywilna i karna rzeczoznawcy majątkowego

  2. Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych (2 godz.)
  2.1. Definicja organizacji zawodowej
  2.2. Podstawy prawne działania organizacji zawodowych
  2.3. Uprawnienia organizacji zawodowych

  3. Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego (2 godz.)
  3.1. Definicja standardów zawodowych
  3.2. Ustalanie i uzgadnianie standardów zawodowych
  3.3. Status prawny i struktura krajowych i międzynarodowych standardów wyceny

  4. Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości (4 godz.)
  4.1. Istota i cele wyceny nieruchomości
  4.2. Współczesne koncepcje wyceny nieruchomości
  4.2.1. Szkoła brytyjska
  4.2.2. Szkoła amerykańska
  4.2.3. Szkoła niemiecka
  4.3. Uczestnicy procesu wyceny nieruchomości
  4.4. Wycena nieruchomości a wycena przedsiębiorstwa

  5. Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny (6 godz.)
  5.1. Wartość rynkowa
  5.1.1. Definicja i interpretacja wartości rynkowej według ustawy o gospodarce nieruchomościami
  5.1.2. Sposoby określania wartości rynkowej w polskich przepisach prawa
  5.1.3. Definicje i interpretacje wartości rynkowej w prawodawstwie Unii Europejskiej
  5.2. Wartości nierynkowe jako podstawa wyceny
  5.2.1. Wartość godziwa
  5.2.2. Wartość bankowo-hipoteczna
  5.2.3. Wartość inwestycyjna
  5.2.4. Wartość katastralna
  5.2.5. Wartość odtworzeniowa
  5.2.6. Inne rodzaje wartości nierynkowych

  6. Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce (26 godz.)
  6.1. Rodzaje podejść, metod i technik szacowania nieruchomości i zasady ich stosowania
  6.2. Podejście porównawcze
  6.2.1. Metoda porównywania parami
  6.2.2. Metoda korygowania ceny średniej
  6.2.3. Metoda analizy statystycznej rynku
  6.3. Podejście dochodowe
  6.3.1. Metoda inwestycyjna
  6.3.2. Metoda zysków
  6.3.3. Technika kapitalizacji prostej
  6.3.4. Technika dyskontowania strumieni dochodów
  6.4. Podejście kosztowe
  6.4.1. Metoda kosztów odtworzenia
  6.4.2. Metoda kosztów zastąpienia
  6.4.3. Technika szczegółowa
  6.4.4. Technika elementów scalonych
  6.4.5. Technika wskaźnikowa
  6.5. Podejście mieszane
  6.5.1. Metoda pozostałościowa
  6.5.2. Metoda wskaźników szacunkowych gruntu
  6.5.3. Metoda kosztów likwidacji

  7. Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych (10 godz.)
  7.1. Wycena prawa własności
  7.2. Wycena prawa użytkowania wieczystego
  7.3. Wycena ograniczonych praw rzeczowych
  7.3.1. Użytkowanie
  7.3.2. Służebność (gruntowa, osobista i przesyłu)
  7.3.3. Zastaw
  7.3.4. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
  7.3.5. Hipoteka
  7.4. Wycena zobowiązań umownych
  7.4.1. Najem
  7.4.2. Dzierżawa
  7.4.3. Użyczenie
  7.4.4. Dożywocie
  7.4.5. Inne

  8. Wycena nieruchomości zurbanizowanych (10 godz.)
  8.1. Wycena niezabudowanych nieruchomości zurbanizowanych
  8.1.1. Czynniki wpływające na wartość nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę
  8.1.2. Dobór podejścia i metody wyceny w zależności od celu wyceny
  8.1.3. Dobór źródeł informacji i baz danych
  8.1.4. Określanie wartości niezabudowanych nieruchomości zurbanizowanych
  8.2. Wycena nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
  8.2.1. Czynniki wpływające na wartość nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
  8.2.2. Dobór podejścia i metody wyceny w zależności od celu wyceny
  8.2.3. Dobór źródeł informacji i baz danych
  8.2.4. Określenie wartości nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
  8.3. Wycena nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi oraz lokali mieszkalnych
  8.3.1. Czynniki wpływające na wartość nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi oraz lokali mieszkalnych
  8.3.2. Dobór podejścia i metody wyceny w zależności od celu wyceny
  8.3.3. Dobór źródeł informacji i baz danych
  8.3.4. Określenie wartości nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi oraz lokali mieszkalnych
  8.4. Wycena nieruchomości zabudowanych obiektami handlowymi, usługowymi i przemysłowymi
  8.4.1. Czynniki wpływające na wartość nieruchomości zabudowanych obiektami handlowymi, usługowymi i przemysłowymi
  8.4.2. Dobór podejścia i metody wyceny w zależności od celu wyceny
  8.4.3. Dobór źródeł informacji i baz danych
  8.4.4. Określenie wartości nieruchomości zabudowanych obiektami handlowymi, usługowymi i przemysłowymi

  9. Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami (8 godz.)
  9.1. Wycena nieruchomości rolnych i ich części stanowiących grunty orne w stałej uprawie oraz stanowiących łąki i pastwiska
  9.2. Wycena sadów, ogrodów działkowych, plantacji chmielu, wikliny i upraw choinkowych
  9.3. Wycena szklarni i inspektów
  9.4. Wycena gruntów rolnych zajętych pod budynki mieszkalne oraz budynki gospodarcze i inne urządzenia służące produkcji rolnej
  9.5. Wycena gruntów pod stawami
  9.6. Wycena gruntów pod rowami pełniącymi funkcje urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

  10. Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych (6 godz.)
  10.1. Wycena nieruchomości leśnych w podejściu porównawczym oraz w podejściu dochodowym
  10.2. Wycena nieruchomości leśnych w podejściu mieszanym
  10.2.1. Określenie wartości gruntu leśnego
  10.2.2. Określenie wartości drzew oraz drzewostanów jako części składowych nieruchomości
  10.3. Wycena nieruchomości leśnych w podejściu kosztowym
  10.4. Wycena nieruchomości zadrzewionych i zakrzewionych
  10.5. Wycena nieruchomości zadrzewionych, zakrzewionych lub leśnych, położonych w strefie zainwestowania miejskiego, udostępnionych publicznie lub przeznaczonych na te cele
  10.6. Wycena nieruchomości zadrzewionych, zakrzewionych lub leśnych, spełniających funkcje ochronne, położonych w strefie zainwestowania miejskiego, udostępnionych publicznie lub przeznaczonych na te cele
  10.7. Wycena parków, ogrodów ozdobnych, zieleńców i lasów ochronnych, położonych w strefie zainwestowania miejskiego, udostępnionych publicznie lub przeznaczonych na te cele

  11. Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych (22 godz.)
  11.1. Wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji i jako środków trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości
  11.2. Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności, w tym dla ustalenia bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości
  11.3. Wycena nieruchomości przeznaczonych lub zajętych pod urządzenia infrastruktury technicznej
  11.4. Wycena nieruchomości przeznaczonych lub zajętych pod drogi publiczne
  11.5. Wycena nieruchomości dla potrzeb planistycznych
  11.6. Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich
  11.7. Wycena nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
  11.8. Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb indywidualnego inwestora
  11.9. Określanie wartości szkód spowodowanych budową infrastruktury podziemnej i nadziemnej
  11.10. Określanie wartości nakładów na nieruchomości
  11.11. Wycena nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
  11.12. Wycena nieruchomości gruntowych położonych na złożach kopalin
  11.13. Wycena nieruchomości zabytkowych

  12. Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością (4 godz.)
  12.1. Przedmiot wyceny - definicje
  12.2. Ocena ilościowa i jakościowa maszyn i urządzeń
  12.3. Ocena rewizyjna i antycypacyjna w ocenie procesu eksploatacji maszyn i urządzeń
  12.4. Metody oceny stanu technicznego. Sposoby wyznaczania zużycia technicznego
  12.5. Istota podejścia kosztowego w wycenie maszyn i urządzeń
  12.6. Metody wyznaczenia ceny początkowej
  12.7. Sposoby określania wartości likwidacyjnej
  12.8. Procedura wyceny metodą porównywania parami
  12.9. Metoda analizy statystycznej rynku i jej wykorzystanie w wycenie maszyn i urządzeń

  13. Wycena masowa (2 godz.)
  13.1. Powszechna taksacja nieruchomości
  13.2. Nieruchomość reprezentatywna, mapy i tabele taksacyjne
  13.3. Ustalanie wartości katastralnych w procesie powszechnej taksacji nieruchomości
  13.4. Rola i zadania rzeczoznawcy majątkowego w procesie powszechnej taksacji nieruchomości

  14. Dokumentacja procesu wyceny (4 godz.)
  14.1. Operat szacunkowy
  14.1.1. Funkcja operatu szacunkowego
  14.1.2. Treść i forma operatu szacunkowego
  14.1.3. Wyciąg z operatu szacunkowego
  14.1.4. Zasady potwierdzania aktualności operatu szacunkowego
  14.1.5. Ocena poprawności sporządzenia operatu szacunkowego
  14.2. Opracowania i ekspertyzy niestanowiące operatu szacunkowego
  14.2.1. Zakres tematyczny opracowań i ekspertyz
  14.2.2. Treść i forma opracowań i ekspertyz

  15. Doradztwo na rynku nieruchomości (4 godz.)
  15.1. Obszar i zakres działalności doradcy na rynku nieruchomości
  15.2. Metody i narzędzia pracy doradcy
  15.3. Audyt nieruchomości (due diligence)
  15.4. Rynek nieruchomości jako przedmiot doradztwa
  15.5. Przykłady ekspertyz, opracowań i doradztwa

  V. SEMINARIUM DYPLOMOWE I EGZAMIN (10 GODZ.)

 • Kadrę dydaktyczną tworzą wykładowcy akademiccy oraz doświadczeni uprawnieni rzeczoznawcy majątkowi, wśród nich m.in.:

  Zdzisław Małecki
  Jest rzeczoznawcą majątkowym, (nr uprawnień 20), z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości. Wiele lat pracował jako biegły sadowy z listy Sądu Okręgowego w Poznaniu. Współtworzył powstanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego w Polsce. Był współzałożycielem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i jej wiceprezydentem w latach 2000- 2003, oraz założycielem i wieloletnim (w okresie 8 lat) przewodniczącym Wielkopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Poznaniu. W latach 1999–2005 był wiceprzewodniczącym Komisji Odpowiedzialności Zawodowej w Ministerstwie Infrastruktury, kierującym sekcją dla rzeczoznawców majątkowych. Jest praktykiem i teoretykiem w zakresu wyceny nieruchomości. Od roku 1992 i obecnie nadal jest członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, powołanej przez Ministra Infrastruktury, obecnie w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

  prof. Ryszard Cymerman
  Kierownik Katedry Planowania i Inżynierii Przestrzennej Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wiceprezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątko-wych (2000-2003), Przewodniczący Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. szacowania nieruchomości.

  mgr inż. Janusz Walczak
  jest rzeczoznawcą majątkowym z ponad 20-letnim doświadczeniem, jest jednocześnie inzynierem budowlanym z wieloletnim doświadczeniem bezpośrednio w wykonawstwie i nadzorze budowlanym oraz zarządzaniu procesami inwestycyjnymi. Współautor ksiązki - A. Stefański, J. Walczak - "Technologia robót budowlanych" - wyd. Arkady. Autor wielu publikacji z dziedziny warsztatu wyceny nieruchomości.

  Dr hab. Rafał Szczepaniak
  Pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji UAM (Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego). Specjalizuje się w tematyce prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego. Został także wpisany na listę wykładowców prawa samorządu terytorialnego prowadzoną przez Radę Ministrów. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji (w tym siedmiu książkowych) z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Pod jego redakcją ukazało się jedno z pierwszych opracowań poświęconych Kodeksowi Spółek Handlowych. Od 1997 r. współpracuje z urzędami wojewódzkimi (wielkopolski, lubuski, zachodniopomorski) prowadząc kursy przygotowawcze do Służby Cywilnej. Prowadził szkolenia między innymi dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, a także dla pracowników Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie. Jest także szkoleniowcem kilku renomowanych instytucji konsultingowo-szkoleniowych głównie na terenie Poznania, w tym zwłaszcza WOKISS, Wyższa Szkoła Bankowa. Od 2000 r. wykonuje zawód radcy prawnego. Jako radca prawny specjalizuję się w tematyce samorządu terytorialnego, odszkodowań i umownych stosunków zobowiązaniowych między przedsiębiorcami. Na początku 2009 roku ukazała się jego monografie pt. „Nadużycie prawa do posługiwania się formą osoby prawnej”.
  Obecnie jego zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce stosowania prawa prywatnego w sektorze publicznym.

 • Studia adresowane są do osób, które chcą zdobyć zawód rzeczoznawcy majątkowego. Do uzyskania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości konieczne jest posiadanie wykształcenia wyższego bez ograniczeń co do poziomu i co do kierunku.

 • - wszystkie zajęcia realizowane są w trybie stacjonarnym (w uczelni)
  - studia trwają 9-10 miesięcy
  - zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu, w weekendy (piątki od godz. 16:00 do 21:00, soboty i niedziele w godz. 9:00 -16:00)
  - zajęcia realizowane są zgodnie z góry ustalonym programem

 • Test półroczny, praca dyplomowa w formie operatu szacunkowego, egzamin końcowy - test wiedzy.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • - O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  - Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  - W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.

 • - wypełniony i podpisany kwestionariusz
  - dwa egzemplarze umowy edukacyjnej
  -  potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  - potwierdzona przez WSB, notarialnie lub przez Urząd Miasta i Gminy kserokopię obu stron dowodu osobistego
  - w przypadku zmiany nazwiska - kserokopia aktu ślubu potwierdzona notarialnie bądź przez WSB 
  - zdjęcie legitymacyjne
  - wypełniona ankieta dla kandydatów na Podyplomowe Studia: Coachingu, Psychologii zarządzania
  - dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocji) w wysokości 400 zł na konto:
  Wyższa Szkoła Bankowa
  Raiffeisen Bank Polska SA
  51 1750 1019 0000 0000 0161 1844
  tytuł przelewu: opłata wpisowa.

 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 5725 PLN

Studia o podobnej tematyce