Wycena nieruchomości

0 Godzin, 2 Semestr, 0 Sesja

weekendowy

język wykładowy: polskiWarszawa Nieaktualny 1900 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne dla menadżerów nieruchomości z zakresu: prawa, ekonomi, podstaw budownictwa, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, umiejętności interdyscyplinarnych.

 • Zakres programowy (lista przedmiotów):  1. Część ogólną prawa cywilnego – 8 godz.  2. Podstawy prawa rzeczowego – 12 godz.  3. Podstawy prawa zobowiązań – 8 godz.  4. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa  rodzinnego i spadkowego – 4 godz.  5. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego – 4 godz.  6. Źródła informacji o nieruchomościach – 10 godz.  7. Gospodarkę przestrzenną – 6 godz.  8. Gospodarkę nieruchomościami -12 godz.  9. Gospodarkę mieszkaniową i prawo spółdzielcze – 10 godz.  10. Gospodarkę rolną, leśną i wodną – 4 godz.  11. Ochronę danych osobowych – 2 godz.  12. Zamówienia publiczne – 4 godz.  13. Podstawy ekonomi – 6 godz.  14. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości – 8 godz.  15. Ocenę ekonomicznej efektywności inwestycji - 4 godz.  16. Elementy finansów i bankowości – 6 godz.  17. Podstawy matematyki finansowej – 6 godz.  18. Podstawy statystyki i ekonometrii – 10 godz.  19. Elementy rachunkowości – 4 godz.  20. Podstawy budownictwa – 10 godz.  21. Przegląd technologii w budownictwie – 6 godz.  22. Proces inwestycyjny w budownictwie – 4 godz.  23. Eksploatację nieruchomości – 6 godz.  24. Podstawy kosztorysowania – 4 godz.  25. Status prawny rzeczoznawcy majątkowego – 4 godz.  26. Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych – 2 godz.  27. Standardy zawodowe i etykę zawodową rzeczoznawców majątkowych  – 2 godz.  28. Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości – 2 godz.  29. Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny  – 6 godz.  30. Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce – 26 godz.
   Wycena praw  rzeczowych i zobowiązań umownych  – 8 godz.  31. Wycena nieruchomości zurbanizowanych  – 10 godz.  32. Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami  – 8 godz.  33. Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych  – 6 godz.  34. Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych  – 18 godz.  35. Wycena maszyn, urządzeń trwale związanych z nieruchomością – 4 godz.  36. Wycena masowa – 2 godz.  37. Dokumentacja procesu wyceny – 4 godz.  38. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – 4 godz.  39. Zarządzanie nieruchomościami – wybrane zagadnienia – 4 godz.  40. Doradztwo na rynku nieruchomości – 4 godz.  41. Podstawy marketingu i psychologii. Sztuka argumentacji. – 4 godz.  42. Seminarium dyplomowe i egzamin – 10 godz. • Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi WSZiP oraz innych renomowanych uczelni /m.inn. z Politechniki Warszawskiej i SGH/, oraz doświadczeni praktycy działający czynnie na rynku nieruchomości /pośrednicy w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowi, prawnicy, brokerzy finansowi, zarządcy nieruchomości, eksperci i doradcy rynku nieruchomości/.


  * Opiekunem merytorycznym studiów jest Elżbieta Baczyńska.

 • Studia kierowane są do osób:

  * posiadających wykształcenie wyższe /licencjat, studia inżynierskie, studia II stopnia/,


  * pragnących zdobyć wiedzę z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego i ubiegać się o uprawnienia zawodowe /licencję/,


  * dążących do poszerzenia kwalifikacji niezbędnych do profesjonalnej obsługi rynku nieruchomości zgodnie z regulacjami prawnymi i standardami zawodowymi.


 • 288 godzin – minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami (Dz. U. Nr 117 poz. 786), które weszło w życie 15 lipca 2010 r.

  Zajęcia obejmują 288 godzin dydaktycznych, w podziale na 2 semestry /semestr I – 142 godz. edukacyjne, semestr II – 146 godz. edukacyjne/, które zostaną realizowane w trakcie 12 dwudniowych zjazdów odbywających się w soboty i niedziele.

 • Studia podyplomowe kończą się egzaminem pisemnym i obroną pracy dyplomowej.

 • Rejestracja on-line w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

  dane do podstrony o rekrutacji: kolejnosć zgłoszeń,

 • podanie, kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia studiów, dowód wpłaty wpisowego, zdjęcia, Kserokopia dowodu osobistego

 • 1900 PLN

 • 1900 PLN za semestr

Studia o podobnej tematyce