Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna

400 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyKraków Nowy 3600 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z przedmiotów Wychowanie Fizyczne oraz Gimnastyka Korekcyjna w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkołach ponadgimnazjalnych, a także przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów objętych programem studiów.

 • Ćwiczenia korekcyjno - kompensacyjne
  Historia kultury fizycznej
  Edukacja zdrowotna
  Emisja głosu
  Organizacja i prawo w sporcie
  Pierwsza pomoc przedmedyczna
  Rytmika i taniec
  Teoria i metodyka piłki nożnej
  Teoria i metodyka koszykówki
  Teoria i metodyka piłki siatkowej
  Teoria i metodyka piłki ręcznej
  Teoria i metodyka pływania i ratownictwa wodnego
  Teoria i metodyka lekkoatletyki
  Teoria i metodyka gimnastyki
  Teoria sportu
  Teoria rekreacji i turystyki
  Sporty różne
  Zabawy i gry ruchowe
  Organizacja i zarządzanie sportem
  Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych
  Aerobik i fitness – nowoczesne formy gimnastyki
  Wady postawy (skolioza, kifoza, lordoza, skrzywienie kręgosłupa, wady postawy)
  Ćwiczenia korekcyjne (oddechu, mięśni, antygrawitacyjne)
  Metodyka nauczania wychowania fizycznego
  Metodyka nauczania gimnastyki korekcyjnej
  Seminarium dyplomowe
  Praktyka

 • Słuchaczami Podyplomowych Studiów "Wychowanie Fizyczne i Gimnastyka Korekcyjna" mogą zostać absolwenci studiów magisterskich i licencjackich kierunków nauczycielskich, zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

 • Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

 • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% prowadzonych zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

  Forma zaliczenia:
  - test z wybranych zagadnień programowych
  - praca dyplomowa

  Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

 • Absolwenci uzyskują kwalifikacje do nauczania przedmiotów: Wychowanie Fizyczne, a także Gimnastyka Korekcyjna w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 • Elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie kire.pl

 • Kserokopia dowodu osobistego, dyplomu ukończenia studiów i suplementu (jeśli był).

 • 3600 PLN

Studia o podobnej tematyce