Zarządzanie bezpieczeństwem organizacji - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk i Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa zaprasza na Studia Podyplomowe

200 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 4650 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia dedykowane są dla kierowników jednostek, audytorów wewnętrznych oraz wszystkich innych osób zainteresowanych problematyką.

 • -Polityka antydefraudacyjna i antykorupcyjna
  -Elementy systemu oceny odporności na zjawiska defraudacji i korupcji
  -Metody defraudacji / korupcji
  -Wykrywanie i zapobieganie oszustwom i nadużyciom z wykorzystaniem stanowiska
  -Planowanie i wykonanie budżetu państwowego
  -Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
  -Zamówienia publiczne
  -Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny

 • Zajęcia w ramach studiów prowadzą pracownicy naukowi wyższych uczelni, pracownicy administracji publicznej i biegli rewidenci.

 • Studia trwają dwa semestry. Zajęcia w ramach studiów odbywają się 1-2 razy w miesiącu w soboty i niedziele w godz. 9:00- 16:10.

 • Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego obejmującego prezentację pracy (5-10 minut) oraz następujących po prezentacji pytań dotyczących pracy.

 • Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności przyjmowanych zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem).

 • -podanie o przyjęcie na studia
  -kwestionariusz osobowy pobierz
  -zgłoszenie na studia pobierz
  -odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni
  -ksero dowodu osobistego
  -2 fotografie
  -dowód wpłaty wpisowego
  -podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych pobierz

 • 4650 PLN

Studia o podobnej tematyce