Zarządzanie BHP

192 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 1500 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Przekazywane treści pozwalają na wszechstronne zapoznanie się z tematyką z dziedziny prawa pracy, psychologii pracy, zarządzania bezpieczeństwem, ochroną przeciwpożarową, ergonomii, ryzyka zawodowego, wypadkoznawstwa i wielu innych dziedzin potrzebnych w pracy osobie zarządzającej BHP. Zajęcia są przygotowane i ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do zawodu.

 • 1. System prawnej ochrony pracy
  2. Zewnętrzne organy nadzoru warunków pracy
  3. Organizacja służby BHP
  4. Ocena ryzyka zawodowego
  5. Podstawy ergonomii i fizjologii
  6. Analiza zagrożeń na stanowisku pracy. Minimalne wymogi dotyczące budynków, pomieszczeń i urządzeń socjalnych, pomieszczeń pracy
  7. Pomiary czynników szkodliwych środowiska pracy
  8. Profilaktyka zdrowotna i podstawy pomocy przedmedycznej w razie wypadku przy pracy
  9. Psychologiczne aspekty nauczania dorosłych
  10. Indywidualne i psychospołeczne aspekty pracy pedagogicznej instruktora BHP
  11. Systemy oceny zgodności i certyfikacji
  12. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
  13. Ekonomiczne aspekty bhp - rachunek kosztów
  14. Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy
  15. Podstawy ochrony środowiska
  16. Warsztat metodyczny instruktora BHP
  17. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Choroby zawodowe.
  18. Seminarium Dyplomowe - założenia i wymagania

 • Piotr Wielgosz - Główny Specjalista ds bhp, Inspektor ds ppoż. Wieloletni pracownik Służb bhp. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Służb bhp. Własna działalność gospodarcza w zakresie bhp i ppoż. Własny Ośrodek Szkoleniowy w tym samym zakresie. Obsługa firm w różnych branżach w tym budowlana na poziomie Inwestorów i Generalnych Wykonawców budów. Wykładowca przedmiotów z dziedziny bhp w innych uczelniach warszawskich.

 • • Osoby pełniące funkcje w wewnętrznych służbach BHP
  • Osoby pełniące funkcję w zewnętrznych służbach BHP
  • Kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla zarządzania bezpieczeństwem
  • Szkoleniowcy: BHP, zarządzania BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, pomocy przedmedycznej
  • Osoby, które chcą zmienić zawód i uzyskać uprawnienia Starszego Inspektora ds. BHP

 • Program studiów obejmuje łącznie 192 godziny zajęć dydaktycznych. Studia trwają dwa semestry i rozpoczynają się zarówno w semestrze zimowym jak i letnim. Zajęcia są realizowane podczas dwudniowych zjazdów (sobota- niedziela) lub w trybie wieczornym w ciągu tygodnia.

 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia oraz opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem promotora.

 • Ukończenie studiów potwierdzane jest świadectwem ukończenia studiów podyplomowych. Istnieje możliwość zorganizowania w ramach studiów dodatkowych zajęć, po których słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia kursu pedagogicznego dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia oraz kursu pierwszej pomocy przedmedycznej.

 • Na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych - jednolitych studiów magisterskich (lub równorzędnych), studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

 • - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  - 1 zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 x 45 mm),
  - dowód osobisty,
  - potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobowiązani są dokonać rejestracji w wewnętrznym systemie rekrutacyjnym na stronie Centrum Studiów Podyplomowch w zakładce Rekrutacja on-line oraz dostarczyć do Centrum Studiów Podyplomowych odpowiednie dokumenty

 • 1500 PLN

Studia o podobnej tematyce