Zarządzanie i inwestowanie w nieruchomości

162 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 4200 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Osiągnięcie wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z inwestowaniem, zarządzaniem i skutecznym doradztwem na rynku nieruchomości.

 • I. Podstawy wiedzy z zakresu prawa (46 godz.)

  Cześć ogólna prawa cywilnego (8 godz.)
  - Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych
  - Osoby fizyczne
  - Osoby prawne
  - Osoby nie posiadające osobowości prawnej
  - Czynności prawne
  - Reprezentacja uczestników obrotu cywilno-prawnego

  Podstawy prawa rzeczowego (12 godz.)
  - Pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości
  - Sposób rozporządzania prawami do nieruchomości- forma i treść
  - Konstytucyjna ochrona prawa własności
  - Własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste
  - Ograniczone prawa rzeczowe
  - Posiadanie
  - Najem i dzierżawa

  Podstawy prawa zobowiązań (4 godz.)
  - Pojęcia ogólne
  - Rodzaje umów
  - Omówienie wybranych umów
  - Czyny niedozwolone i bezpodstawne wzbogacenie
  - Wykonanie zobowiązania. Niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania
  - Wygaśnięcie zobowiązania
  - Zmiana dłużnika lub wierzyciela

  Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego (2 godz.)
  - Wybrane zagadnienienia prawa opiekuńczego
  - Dziedziczenie ustawowe
  - Dziedzicznie testamentowe

  Podstawy prawa i postępowania administracyjnego (4 godz.)
  - Ogólne zasady prawa administracyjnego
  - Struktura i kompetencje organów administracji publicznej
  - Postępowanie administracyjne
  - Strony postępowania administracyjnego
  - Decyzje i postanowienia
  - Odwołania
  - Wznowienie postępowania, uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji
  - Postępowanie sądowo- administracyjne

  Gospodarka przestrzenna (4 godz.)
  - Pojęcia ogólne
  - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  - Warunki zabudowy
  - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

  Gospodarka nieruchomościami (4 godz.)
  - Kompetencje organów administracji publicznej w zakresie gospodarowania nieruchomościami
  - Zasady obrotu nieruchomościami stanawiących własność Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
  - Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

  Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze (4 godz.)
  - Nieruchomości lokalowe
  - Ochrona praw lokatorów
  - Spółdzielnia mieszkaniowa jako osoba prawna, jej organy i właściwości
  - Statuty i regulaminy spółdzielni
  - Spółdzielcze prawa do nieruchomości i ich przekształcenie

  Gospodarka rolna, leśna i wodna (2 godz.)
  - Gospodarownia nieruchomoścami rolnymi i leśnymi
  - Gospodarka wodna

  Ochrona danych osobowych (2 godz.)
  - Podstawowe pojęcia
  - Organy ochrony danych osobowych
  - Zasady przetwarzania danych

  II. Podstawy wiedzy ekonomicznej (18 godz.)

  Podstawy ekonomii (4 godz.)
  - Podstawowe pojęcia
  - Makro i mikro ekonomia
  - Krzywa popytu i podaży

  Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości (4 godz.)
  - Kategorie ekonomiczne nieruchomości
  - Inwestycje w nieruchomości- opłacalność ekonomiczna
  - Finansowanie rynku nieruchomości

  Elementy finansów i bankowości (4 godz.)
  - Podstawowe pojęcia
  - Finance publiczne
  - Finansowanie nieruchomości przez sektor bankowy

  Podstawy matematyki finansowej (2 godz.)

  Elementy analizy finansowo-ekonomicznej (4godz.)

  III. Analiza finansowa nieruchomości (16 godz.)

  Analiza finansowa- podstawowe informacje (4 godz.)

  Przepływu środków pieniężnych i zasady zmienności wartości pieniądza w czasie- praktyczne zastosowanie (4 godz.)
  - Model przepływu środków pieniężnych z nieruchomości i jego komponenty
  - Obliczanie dochodu operacyjnego w oparciu o dane źródłowe
  - Zmienności wartości pieniądza w czasie oraz jego wpływ na wyniki osiągane przez inwestycję
  - Dostępne źródła finansowania
  - Parametry kredytów hipotecznych
  - Ocena wniosku kredytowego przez kredytodawcę

  Określenia wartości nieruchomości i jej znaczenie (4 godz.)
  - Różnice pomiędzy ceną nieruchomości, jej wartością i kosztem
  - Podejścia i metody stosowane przez rzeczoznawców majątkowych przy określaniu wartości nieruchomości
  - Kryteria stosowane przez kredytodawców przy ocenie wniosku kredytowego

  Wartości inwestycji i pomiar wyników osiąganych przez inwestycję. Wpływ opodatkowania na nieruchomość (4 godz.)
  - Wartości inwestycji poprzez porównanie transakcji sprzedaży
  - Metody określania wyników osiąganych przez inwestycję
  - Wartości bieżącej netto - miara wyników osiąganych przez inwestycję
  - Stopą dyskontowa i stopa kapitalizacji

  IV. Analiza rynkowa i inwestycyjna nieruchomości (36 godz.)

  Analiza rynkowa- teoria i praktyka (8 godz.)
  - Wykonalność rynkowa a analiza rynkowa
  - Analiza lokalizacji i przydatności działki
  - Analiza wykonalności finansowej
  - Podjęcie decyzji o rozpoczęciu inwestycji, nie rozpoczynaniu inwestycji lub rozpoczęciu inwestycji z modyfikacjami w oparciu o informacje zebrane na kolejnych etapach analizy rynkowej

  Dane rynkowe- pozyskiwanie i wykorzystanie (4 godz.)
  - Zbieranie danych przez internet
  - Pozyskiwanie danych przy pomocy specjalistycznego oprogramowania i systemów informacji geograficznej (GIS)
  - Interpretacja danych przy pomocy statystyk i innych źródeł informacji
  - Prowadzenie testów wykonalności przy pomocy programów kalkulacyjnych
  - Rozwiązywanie studiów przypadku

  Dane o podaży i popycie- praktyczne zastosowanie (4 godz.)
  - Ocena i prognozowanie sytuacji gospodarczej i wzrostu liczby ludności
  - Wpływ dynamiki rynku na podaż i popyt
  - Przewaga ekonomiczna regionu i jej określanie
  - Prognozowanie i interpretacja tendencji rynkowych
  - Podstawy teorii centralnego miejsca

  Cechy charakterystyczne różnych typów nieruchomości (4 godz.)
  - Określenie kategorii deagregacji, połączeń krytycznych i parametrów popytu dla każdego rodzaju nieruchomości
  - Wpływ wieku, dochodu i innych parametrów demograficznych na popyt na mieszkania
  - Analiza luki zagregowanej dla nieruchomości przemysłowych i biurowych
  - Wyznaczanie obszaru handlowego nieruchomości przy pomocy kilku różnych modeli

  Inwestycja jako proces ( 8 godz.)
  - Określenie strategii inwestycyjnej klienta
  - Analiza nieruchomości dostępnych na rynku i wybór optymalnej nieruchomości
  - Efektywne metody przedstawienia rekomendacji klientowi

  Analiza wpływu kredytowania inwestycji i ryzyka (4 godz.)
  - Tradycyjne i nowo pojawiające się źródła finansowania
  - Kryteria stosowane przez kredytodawcę przy podejmowaniu decyzji o finansowaniu inwestycji
  - Proces finansowania z perspektywy kredytobiorcy
  - Analiza różnych sposobów zaangażowania kapitału własnego

  Strategie zbycia nieruchomości (4 godz.)
  - Wybór najlepszej strategii zbycia nieruchomości
  - Analiza refinansowania, zamiany i innych inwestycji alternatywnych

  V. Nieruchomość jako źródło dochodu (24 godz.)

  Przyszłe korzyści i kosztów- podejmowanie decyzji ( 4 godz.)
  - Przepływy z działalności operacyjnej a wartość inwestycji i stopa zwrotu
  - Rozszerzone techniki analizy wartości pieniądza w czasie oraz zależność pomiędzy ryzykiem a zwrotem

  Zarządzanie transakcją i proces podejmowania decyzji przez użytkownika nieruchomości (4 godz.)
  - Czynniki motywacyjne w przypadku inwestorów i użytkowników powierzchni
  - Różnice pomiędzy różnymi rodzajami rynków nieruchomości
  - Rola menedżera transakcji w procesie zarządzania transakcją
  - Zastosowanie zasad zarządzania transakcją przez pośredników reprezentujących inwestorów i użytkowników

  Terminologia związana z najmem (4 godz.)
  - Podstawowa terminologia najmu (powierzchnia brutto, użytkowa i najmu, czynsz procentowy, utrzymanie powierzchni wspólnej, przepisy określające indeksacje płatności)
  - Terminologia kosztów w umowach najmu

  Techniki analizy porównawczej najmów (4 godz.)
  - Koszty wynajmowania / koszty posiadania na własność nieruchomości
  - Analiza korzyści z zakupu nieruchomości w porównaniu z korzyściami z jej wybudowania
  - Określenie kosztów podnajęcia i wykupu najmu
  - Alternatywne decyzje użytkownika - dzierżawa gruntu, najem z udziałem kapitałowym w nieruchomości, sprzedaż i wynajem od kupującego

  Określenie wartości najmu (4 godz.)
  - Określanie wartości najmu i podnajmu
  - Podejmowanie decyzji o wykupie najmu
  - Ryzyka związane z podnajmem

  Due diligence nieruchomości i jego znaczenie ( 4 godz.)

  VI. Umiejętności interdyscyplinarne (16 godz.)

  Doradztwo na rynku nieruchomości- case studies (8 godz.)

  Negocjacje- warsztaty (8 godz.)

  VII. Seminarium (6 godz.)

 • Kadrę dydaktyczną tworzą wykładowcy akademiccy z dziedziny nieruchomości oraz licencjonowani zarządcy. Osoby te mają wieloletnią praktykę zawodową oraz doświadczenie dydaktyczne. Do grona stałych wykładowców należą m.in.:

  Marcin Lewandowski
  Absolwent prawa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył podyplomowe studia z zakresu Szacowanie Nieruchomości i Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Pośrednik w obrocie nieruchomościami- nr licencji 9811. Rzeczoznawca Majątkowy nr 5204. Członek Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami oraz Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Podyplomowych Studiów Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami oraz Podyplomowych Studiów Wyceny Nieruchomości. Praktyk, pośredniczył w kilkuset transakcjach na rynku nieruchomości, doradca inwestycyjny, współautor kilkudziesięciu analiz opłacalności inwestycji w nieruchomości. Współzałożyciel i współwłaściciel firmy PLP Inwestycje sp. z o.o. w Poznaniu.

  dr Michał Sopiński
  Inwestor rynków nieruchomości, wykładowca, menadżer. Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w ekonomicznych aspektach obsługi rynków nieruchomości, inwestycjach kapitałowych, metodach oceny ich efektywności. Wykłada na studiach podyplomowych dla kandydatów na doradców inwestycyjnych, rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomościami, pośredników w obrocie. Autor publikacji z dziedziny inwestycji. Od lat współpracuje z WSB.

  Piotr Dobrowolski - radca prawny
  Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. W ramach prowadzonej kancelarii radcy prawnego doradza przedsiębiorcom w ich codziennej działalności. Jego specjalizacją są zagadnienia związane z prawem cywilnym, prawem pracy oraz obrotem nieruchomościami.

 • Studia adresowane są do osób zajmujących się już nieruchomościami i pragnących poszerzyć swoją wiedzę o nieruchomościach. Dzięki bogatemu szerokiemu programowi uczestnicy studiów uzyskają niezbędną wiedzę teoretyczną jak i praktyczną o rynku nieruchomości i jego funkcjonowaniu.

 • - wszystkie zajęcia realizowane są w trybie stacjonarnym (w uczelni)
  - studia trwają 9-10 miesięcy
  - zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu, w weekendy (piątki od godz. 16:00 do 21:00, soboty i niedziele w godz. 9:00 -16:00)
  - zajęcia realizowane są zgodnie z góry ustalonym programem

 • Projekt zaliczeniowy i egzamin końcowy połączony z obroną projektu

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • - O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  - Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  - W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.

 • - wypełniony i podpisany kwestionariusz
  - dwa egzemplarze umowy edukacyjnej
  -  potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  - potwierdzona przez WSB, notarialnie lub przez Urząd Miasta i Gminy kserokopię obu stron dowodu osobistego
  - w przypadku zmiany nazwiska - kserokopia aktu ślubu potwierdzona notarialnie bądź przez WSB 
  - zdjęcie legitymacyjne
  - wypełniona ankieta dla kandydatów na Podyplomowe Studia: Coachingu, Psychologii zarządzania
  - dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocji) w wysokości 400 zł na konto:
  Wyższa Szkoła Bankowa
  Raiffeisen Bank Polska SA
  51 1750 1019 0000 0000 0161 1844
  tytuł przelewu: opłata wpisowa.

 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 4200 PLN

Studia o podobnej tematyce