Zarządzanie i marketing

210 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 2250 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest przekazanie kompleksowej i nowoczesnej wiedzy teoretycznej oraz kształtowanie umiejętności menedżerskich uczestników z zakresu szeroko rozumianego nowoczesnego zarządzania organizacją i zarządzania marketingowego. Celem dodatkowym Studiów będzie wymiana doświadczeń z zakresu zarządzania we współczesnych organizacjach. Zaproponowany program Studiów umożliwia poznanie siebie, swoich silnych i słabych stron, na które chcemy skutecznie oddziaływać. Uczestnicy Studiów poznają techniki przy pomocy, których poznają metody określania i realizacji celów stawianych przed współczesną kadrą kierowniczą i nowoczesnym przedsiębiorstwem.

 • 1. Nowoczesne zarządzanie marketingowe – 20 godzin
  Nowoczesne funkcje zarządzania marketingowego
  Planowanie marketingowe
  Otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne przedsiębiorstwa
  Analiza SWOT
  Marketing MIX
  Rola współczesnej informacji marketingowej
  Plan marketingowy
  Budowanie strategii marketingowej
  Realizacja strategii marketingowej firmy
  Zasady tworzenia celów marketingowych
  Biznesplan jako narzędzie zarządzania
  Wpływ konkurencji na działania firmy
  Ryzyko i niepewność w zarządzaniu marketingowym
  Efektywność w wykorzystywaniu narzędzi komunikacji marketingowej
  Badania marketingowe i wybór grupy docelowej

  2. Zarządzanie zasobami ludzkimi – 20 godzin
  Polityka zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
  Planowanie zasobów ludzkich a rynek pracy
  Selekcja i rekrutacja pracowników
  Planowanie kariery osobistej oraz personelu
  Motywowanie i wynagradzanie płacowe i pozapłacowe
  Szkolenia i rozwój zawodowy
  Systemy ocen pracowniczych
  Wpływ regulacji prawnych na zarządzanie personelem
  Outsourcing i telepraca

  3. Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem – 20 godzin
  Misja i wizja przedsiębiorstwa
  Zarządzanie strategiczne
  Cele strategiczne przedsiębiorstwa
  Procesy i metody budowania strategii
  Strategia przedsiębiorstwa i zasady jej realizacji
  Zarządzanie rozwojem firmy
  Zarządzanie ryzykiem i niepewnością
  Zarządzanie zmianą a opór przed zmianami
  Zarządzanie zmianami i innowacjami
  Zarządzanie operatywne
  Etyka działalności gospodarczej i biznesu
  Społeczna odpowiedzialność biznesu

  4. Bussines coaching – 15 godzin
  Coaching jako nowoczesny styl zarządzania
  Profesjonalne metody prowadzenia coachingu
  Coaching w pracy przywódcy i lidera
  Metody coachingowe
  Coaching menedżerski jako zarządzanie własnym potencjałem
  Kompetencje menedżerskie i ich rola w zarządzaniu
  Bussines coaching jako metoda realizacji celów biznesowych
  Rola coachingu w zespole
  Wpływ coachingu na skuteczność i efektywność

  5. Nowoczesny menedżer i jego rola w zarządzaniu - 15 godzin
  role i zadania współczesnego menedżera
  zarządzanie a przywództwo
  źródła władzy a autorytet menedżera
  umiejętności i kwalifikacje lidera, wymagania stawiane menedżerom jutra,
  formalizacja organizacji i działań kierowniczych
  budowanie autorytetu menedżera
  techniki skutecznego kierowania ludźmi
  nowe formy przywództwa
  podejmowanie decyzji a wydawanie poleceń
  organizowanie pracy własnej menedżera
  nowoczesne zasady delegowania
  metody zarządzania oraz techniki pracy kierowniczej
  skuteczne techniki wywierania wpływu na ludzi

  6. Skuteczność formułowania i osiągania celów – 10 godzin
  nowoczesne zasady realizowania celów
  harmonizacja celów osobistych i zawodowych
  automotywacja i jej rola w osiąganiu celów
  cele osobiste i zawodowe
  skuteczność celów


  7. Prawo gospodarcze – 15 godzin
  zagadnienia związane z działalnością gospodarczą
  rodzaje umów gospodarczych
  zezwolenia, koncesje oraz licencje na prowadzenie działalności gospodarczej
  KRS
  Ewidencja działalności gospodarczej
  Przedsiębiorca oraz przedsiębiorczość
  Formy opodatkowania firmy
  Kontrola przedsiębiorcy
  Sprawozdawczość

  8. Autoprezentacja a wizerunek menedżera – 8 godzin
  wizerunek menedżera
  magia publicznych wystąpień
  aktywne słuchanie
  mowa ciała i jej wpływ na autoprezentację
  rola emocji w publicznym wystąpieniu
  techniki i metody skutecznej prezentacji
  prowadzenie narad, konferencji i spotkań biznesowych

  9. IT w zarządzaniu organizacją – 10 godzin
  E-marketing
  E-bussines
  Promocja w Internecie
  Strona WWW
  Prezentacje – MS Power Point
  E-learning jako narzędzie doskonalenia
  Rola komunikacji elektronicznej w zarządzaniu


  10. Zarządzanie wiedzą i informacją – 10 godzin
  aktywa wymierne i niewymierne
  nowoczesna firma a społeczeństwo informacyjne
  wiedza jako kluczowy zasób organizacji
  wykorzystywanie i kreacja wiedzy
  organizacja ucząca się i organizacja inteligentna
  metody pomiaru kapitału intelektualnego
  rola wiedzy i informacji w zarządzaniu
  budowanie wizerunku przedsiębiorstwa
  kultura organizacyjna
  znaczenie komunikacji w dzieleniu się wiedzą
  organizacja ucząca się a organizacja inteligentna
  znaczenie PR w skutecznym zarządzaniu
  współpraca z mediami


  11. Negocjacje w biznesie – 10 godzin
  Psychologia negocjacji biznesowych
  Strategie i style negocjowania
  Etapy negocjacji
  Techniki skutecznego negocjowania
  Przygotowanie do rozmów
  Skuteczność negocjacji
  Rola komunikacji w procesie negocjacji
  Zakres negocjacji w sprawach pracowniczych
  Rola związków zawodowych w negocjacjach pracowniczych

  12. Zarządzanie jakością – 10 godzin
  Współczesne zarządzanie jakością
  Wpływ jakości obsługi klienta na przewagę konkurencyjną firmy
  Metody oraz narzędzia zarządzania jakością
  Wpływ jakości na sukces rynkowy
  TQM i Kaizen – doskonalenie zarządzania

  13. Rachunkowość zarządcza– 12 godzin
  rachunkowość zarządcza a finansowa
  rachunek kosztów
  podstawowe funkcje rachunkowości zarządczej
  płynność pieniądza
  controling w zarządzaniu
  cele rachunkowe oraz procesy decyzyjne
  sprawozdawczość zarządcza

  14. Zarządzanie komunikacją – 10 godzin
  rola i znaczenie komunikowania się
  komunikacja werbalna i niewerbalna
  bariery w komunikowaniu się
  konstruktywna krytyka
  zachowania asertywne
  wystąpienia publiczne i narady
  treningi integracyjne

  15. Kierowanie konfliktem w organizacji – 10 godzin
  tradycyjne i współczesne poglądy na konflikt w organizacji
  konstruktywny konflikt
  pojęcie grupy
  dynamika grupy i decyzji grupowych
  fazy konfliktu grupowego
  jak reagować na konflikt?
  skutki konfliktu

  16. Zarządzanie sobą w czasie – 10 godzin
  psychologia zarządzania czasem
  zarządzanie sobą w czasie
  czas to pieniądz
  ustalanie priorytetów
  techniki oszczędzania czasu
  zarządzanie czasem w kontaktach z ludźmi
  budowanie nawyków
  filozofia zarządzania czasem
  doskonalenie w zarządzaniu czasem a realizacja celów

  17. Seminarium dyplomowe – 5 godzin

 • dr Agnieszka Nowocień
  Doktorat obroniła na Uniwersytecie Szczecińskim na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług w zakresie polityki personalnej, marketingu usług, ekonomiki łączności. W 2008 roku uzyskała certyfikat „Practitioner in the Art of NLP” - Polskiego Stowarzyszenia Trenerów NLP, a w 2010 roku ukończyła Pierwsze Studium Trenerów o specjalności coaching, psychologia biznesu, negocjacje w biznesie, NLP. Ponadto posiada certyfikaty Trener Biznesu, Certified Business Trainer, NLP Training Design Specialist, YCC Coach, Mistrz Praktyk NLP w Biznesie, Praktyk NLP w Biznesie.

  Jest nie tylko doświadczonym wykładowcą z pasją, ale przede wszystkim praktykiem. Współpracuje z Polskim Radiem Trójką, Radiem Plus oraz Telewizją Polską TVP2. Trener wewnętrzny w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej w Warszawie oraz aktywny trener biznesu. Wykłada również w Wyższej Szkole Bankowej w Radomiu oraz na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

  W wolnym czasie lubi zajmować się florystyką, architekturą wnętrz i przestrzeni, kocha podróżować.

 • Studia adresowane są głównie do osób pragnących zdobyć wysokie kwalifikacje menedżerskie oraz dla kadry kierowniczej wszystkich szczebli zarządzania. Program studiów podyplomowych kierowany jest do osób, które uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji w organizacji, przedsiębiorców, właścicieli biznesów oraz do absolwentów wyższych uczelni pragnących w nowoczesny sposób zdobyć i doskonalić umiejętności zawodowe z obszaru nowoczesnego zarządzania marketingowego.

 • Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych.

  Zajęcia prowadzone są w formie: wykładów specjalistycznych, ćwiczeń oraz warsztatów.

  Kadrę wykładowców stanowią doświadczeni pracownicy naukowo – dydaktyczni, trenerzy, menedżerowie oraz specjaliści – praktycy.

 • Egzamin i praca dyplomowa

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • Na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych - jednolitych studiów magisterskich (lub równorzędnych), studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

 • - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  - 1 zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 x 45 mm),
  - dowód osobisty,
  - potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobowiązani są dokonać rejestracji w wewnętrznym systemie rekrutacyjnym na stronie Centrum Studiów Podyplomowch w zakładce Rekrutacja on-line oraz dostarczyć do Centrum Studiów Podyplomowych odpowiednie dokumenty

 • 2250 PLN

Studia o podobnej tematyce