Zarządzanie jakością

182 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 4100 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy niezbędnej przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów jakości według standardów międzynarodowych.

 • Zarządzanie jakością (182 godz.)

  - Jakość na konkurencyjnym rynku (8 godz.)
  - Wśród zagadnień m.in.: porządek organizacyjny w przedsiębiorstwie.

  - Psychologiczne aspekty zarządzania jakością (8 godz.) – proces i zasady komunikowania się
  - Wśród zagadnień m.in.: cechy skutecznej komunikacji w organizacji, elementy komunikacji niewerbalnej.

  - Zarządzanie procesem (20 godz.)
  - Wśród zagadnień m.in.: zasady zarządzania jakością, mierniki i narzędzia oceny procesu.

  - System zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 – wymagania, interpretacja, dokumentacja (70 godz.)
  - Rodzina norm (4 godz.)
  - Dokumentacja systemu (8 godz.)
  - Odpowiedzialność kierownictwa (8 godz.)
  - Zarządzanie zasobami (4 godz.)
  - Realizacja wyrobu (8 godz.)
  - Realizacja wyrobu – procesy związane z klientem, opracowanie dokumentacji procesu, zarządzanie projektowaniem (10 godz.)
  - Pomiary, analiza i doskonalenie (10 godz.)
  - Księga jakości (warsztat) (18 godz.)
  - Rola i zadania pełnomocnika (4 godz.)
  - Audity jakości (40 godz.)
  - Wśród zagadnień m.in.: rodzaje auditów, rola i zadania auditu, kodeks etyczny auditora, warsztaty z auditowania.

  - Certyfikacja i akredytacja w Polsce i w krajach Unii Europejskiej (2 godz.)
  - Wśród zagadnień m.in.: formalne przyczyny certyfikacji systemów i akredytacji laboratoriów badawczych oraz pomiarowych.
  - Proces certyfikacji (2 godz.)
  - Wśród zagadnień m.in.: przyczyny certyfikacji, przebieg procesu certyfikacji.
  - Zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskowego i bezpieczeństwem (8 godz.)
  - Wśród zagadnień m.in.: podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
  - Metody badania i rozwiązywania problemów w przedsiębiorstwie – zastosowanie narzędzi jakościowych (FMEA, Fishbone, SPC i inne) (8 godz.)
  - Wśród zagadnień m.in.: omówienie i praktyczne wykorzystanie metody FMEA.
  - Kierunki doskonalenia (12 godz.)
  - Wśród zagadnień m.in.: podstawy TQM, Kaizen, KM, BPR.

 • Grzegorz Zimiński
  Auditor wiodący systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy. Konsultant krajowy programu pomocy UMBRELLA PROJECT UNDP Organizacji Narodów Zjednoczonych, w zakresie wdrażania systemów jakości według norm ISO 9000 w organizacjach, produkcyjnych, usługowych oraz w samorządzie terytorialnym. Ekspert w projekcie: „Wdrażanie metody CAF w wybranych ministerstwach i urzędach centralnych”. Praktyk – pracujący na stanowisku Pełnomocnika ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania.

  Michał Mytkowski
  Konsultant specjalizujący się we wdrażaniu systemów zarządzania jakością zgodnych z ISO 9001:2008. Liczne wdrożenia controlingu oraz zintegrowanych systemów informatycznych. Zrealizował kilkadziesiąt projektów zarówno w firmach komercyjnych jak i urzędach administracji publicznej. Bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń.

  Sabina Piotrowiak
  mgr inż., absolwentka organizacji i zarządzania Politechniki Poznańskiej oraz studiów podyplomowych m.in. w zakresie marketingu, konsultant, szkoleniowiec i wykładowca (od 2004r. współpraca z WSB w Poznaniu), od blisko 20 lat zajmuje się zawodowo problematyką zapewnienia jakości i systemów zarządzania jakością w zakresie projektowania, opracowywania, wdrożenia oraz weryfikacji funkcjonowania systemów zarządzania jakością opartych na wymaganiach standardu ISO serii 9000, auditor wiodący, były Pełnomocnik ds. SZJ i ZSZ.

  Tomasz Izydorczyk
  Absolwent Politechniki Poznańskiej, specjalność Ergonomii i Inżynieria Jakości. Od 10 lat zajmuje się wdrażaniem, utrzymywaniem i audytowaniem Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskiem, BHP oraz Bezpieczeństwem Informacji. Pełnił funkcje Pełnomocnika ds. Jakości, ZSZ w przedsiębiorstwach usługowych i produkcyjnych. Prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania jakością dla prywatnych i państwowych przedsiębiorstw (m.in. gazownictwo, energetyka, kopalnie miedzi i węgla, transport, logistyka, produkcja urządzeń elektrycznych). Prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej. Doradza organom jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania jakością, postępowania administracyjnego, elektronicznego obiegu dokumentów. Aktualnie pełni role Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Dyrektora Działu IT w spółce branży IT.

 • Studia kierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe (licencjackie, magisterskie lub inżynierskie), które chciałyby zajmować się systemami zarządzania jakością w przedsiębiorstwach i chcą pogłębić swoją wiedzę oraz zdobyć certyfikat QB i QA.

  Informacja dodatkowa: certyfikaty Pełnomocnika i Auditora Jakości są dodatkowo płatne.

 • - wszystkie zajęcia realizowane są w trybie stacjonarnym (w uczelni)
  - studia trwają 9-10 miesięcy
  - zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu, w weekendy (piątki od godz. 16:00 do 21:00, soboty i niedziele w godz. 9:00 -16:00)
  - zajęcia realizowane są zgodnie z góry ustalonym programem

 • - I semestr kończy się egzaminem testowym, który jest równoznaczny z uzyskaniem kompetencji w zakresie QB –pełnomocnika jakości.
  - II semestr kończy się napisaniem księgi jakości, egzaminem testowym oraz egzaminem ustnym z całości materiału, który jest równoznaczny z uzyskaniem kompetencji w zakresie QA – auditora jakości.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
  Informacja dodatkowa: certyfikaty Pełnomocnika i Auditora Jakości są dodatkowo płatne.

 • - O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  - Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  - W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.

 • - wypełniony i podpisany kwestionariusz
  - dwa egzemplarze umowy edukacyjnej
  -  potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  - potwierdzona przez WSB, notarialnie lub przez Urząd Miasta i Gminy kserokopię obu stron dowodu osobistego
  - w przypadku zmiany nazwiska - kserokopia aktu ślubu potwierdzona notarialnie bądź przez WSB 
  - zdjęcie legitymacyjne
  - wypełniona ankieta dla kandydatów na Podyplomowe Studia: Coachingu, Psychologii zarządzania
  - dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocji) w wysokości 400 zł na konto:
  Wyższa Szkoła Bankowa
  Raiffeisen Bank Polska SA
  51 1750 1019 0000 0000 0161 1844
  tytuł przelewu: opłata wpisowa.

 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 4100 PLN

Studia o podobnej tematyce