Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWrocław Nowy 5100 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Zapoznanie słuchaczy z problemami projektowania, budowy i stosowania systemów zarządzania jakością w aspekcie techniczno-technologicznym i ekonomicznym ze szczególnym uwzględnieniem nowej normy ISO 9001:2015 oraz przygotowanie uczestników studium do wdrażania tych norm do praktyki jak również przygotowanie słuchaczy do stosowania w przedsiębiorstwach skutecznego narzędzia wspomagającego zarządzanie jakością, a mianowicie rachunku kosztów jakości włączonego w system controllingu. Posiadanie certyfikatu serii ISO 9001:2015 jest już w wielu przypadkach podstawowym warunkiem korzystnego eksportu na jednolity rynek Unii Europejskiej i ułatwia ekspansję rodzimych produktów na rynki światowe.

 • 1. Wprowadzenie do zarządzania jakością
  2. Normalizacja i normy w zarządzaniu jakością
  3. Odpowiedzialność kierownictwa i zarządzanie zasobami
  4. Odpowiedzialność i prawo w dziedzinie jakości
  5. Realizacja wyrobu i dokumentacja systemu zarządzania jakością
  6. Monitorowanie i pomiary, kontrola jakości i techniki kontroli
  7. Nadzór nad wyborem niezgodnym, ciągłe doskonalenie
  8. Auditowanie, certyfikacja, akredytacja
  9. Komunikacja, prezentacja, moderacja
  10. Odpowiedzialność kierownictwa i skuteczne zarządzania procesem
  11. Realizacja wyrobu, partnerstwo z dostawcami
  12. Narzędzia i metody doskonalenia jakości
  13. Metody statystyczne w zarządzaniu jakością
  14. Zarządzanie niezgodnościami i procesy doskonalenia
  15. System zarządzania środowiskowego
  16. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
  17. Branżowe standardy jakości
  18. Wybrane elementy rachunkowości zarządczej
  19. Rachunek kosztów jakości
  20. Budżetowanie, kontrola i analiza kosztów jakości
  21. Controlling w zarządzaniu jakością
  22. Ekonomiczna opłacalność projektów projakościowych
  23. Warsztaty praktyczne w przedsiębiorstwie z systemem ISO
  24. Seminarium

 • Zajęcia na Studiach prowadzą pracownicy katedry Rachunkowości i Controllingu Przedsiębiorstw oraz Katedry Analizy Jakości Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego a także profesorowie z innych katedr UE we Wrocławiu (z dziedziny zarządzania, prawa, statystyki).
  Około 25% godzin zajęć prowadzą trenerzy i pracownicy TÜV Nord Polska z Katowic. Warsztaty praktyczne w przedsiębiorstwie prowadzą kierownicy lub administratorzy zakładowych systemów zarządzania jakością.

 • Kadra kierownicza przedsiębiorstw oraz osoby bezpośrednio odpowiedzialne za projektowanie, dokumentowanie, wdrażanie oraz funkcjonowanie systemu zarządzania jakością na podstawie nowej normy ISO 9001:2015.

 • Studia są organizowane na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym przez Katedrę Rachunkowości i Controllingu Przedsiębiorstw we współpracy z TÜV Nord Polska. Słuchacze po ukończeniu studiów otrzymują:
  świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz opcjonalnie:
  certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością zgodnego z nową normą ISO 9001:2015, po zdaniu egzaminu na zakończenie studiów, nadany przez TÜV Nord Polska Sp. z o.o.
  lub pełnomocnika bądź menedżera systemu zarządzania jakością, wydane przez TÜV NORD, jeśli spełniają określone wymagania w wytycznych do certyfikacji personelu.
  Zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym-dwudniowe sesje dwa razy w miesiącu (sobota w godz. 9.00 - 16.00 i niedziela w godz. 9.00 - 16.00). Zajęcia prowadzone będą systemem wykładowo-konwersatoryjnym i seminaryjnym
  Słuchacze otrzymują bezpłatnie jeden lub dwa segregatory materiałów firmowych TÜV Nord Polska - zależnie od tego, czy ubiegają się tylko o certyfikat audytora SZJ, czy dodatkowo także o certyfikat pełnomocnika lub menedżera SZJ.
  organizacją współpracującą jest TÜV Nord Polska Sp. z o.o.

 • Warunkiem ukończenia Studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

  otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów,
  zdanie końcowego egzaminu i obrona pracy końcowej.

 • Słuchacze po ukończeniu studiów otrzymują:
  świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz opcjonalnie:
  certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością zgodnego z nową normą ISO 9001:2015

 • podanie o przyjęcie na studia
  formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  2 zdjęcia
  odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

 • 5100 PLN

Studia o podobnej tematyce