Zarządzanie Jednostkami Sektora Finansów Publicznych - studia podyplomowe organizowane przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk i Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa

200 Godzin, 2 Semestr, 2 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dzienny

język wykładowy: polskiWarszawa Nieaktualny 4350 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zarządzania jednostkami sektora finansów publicznych.

 • Program studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:

  -Organizacja i zarządzanie ryzykiem
  -Uwarunkowania prawne funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych
  -Zarządzanie procesami gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych
  -Zarządzanie zasobami ludzkimi
  -Zarządzanie mieniem
  -Zarządzanie informacją

 • Studia adresowane są do wszystkich osób, które mają ukończone studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) i zajmują się zarządzaniem podmiotami publicznymi oraz planują podjęcie pracy w jednostkach sektora finansów publicznych.

 • Studia trwają dwa semestry. Zajęcia w ramach studiów odbywają się 1-2 razy w miesiącu w soboty i niedziele w godz. 9:00- 16:10.

 • Warunkiem ukończenia Studiów jest przygotowanie pracy dyplomowej i jej pozytywna ocena a także uzyskanie zaliczeń z pozostałych zajęć.

 • kolejnosć zgłoszeń,

 • podanie, kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia studiów, dowód wpłaty wpisowego, zdjęcia, CV

 • 4350 PLN

 • 2175 PLN za semestr

  • 175 PLN wpisowego

Studia o podobnej tematyce