Zarządzanie kompetencjami

220 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 2250 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest przekazanie kompleksowej i nowoczesnej wiedzy teoretycznej oraz szkolenie umiejętności zarządzania kompetencjami personelu zgodnie z potrzebami strategicznymi nowoczesnej firmy. W trakcie studiów omawiane będą modele kompetencyjne i ich wykorzystanie w budowaniu skutecznych systemów ocen i motywowania, wynagrodzeń ja również kultury organizacyjnej firmy. W programie uwzględniono również takie kierunki doskonalenia jak: zarządzanie talentami, work life balance, samorozwój, coaching jako styl zarządzania czy kwestie etyczne.

  Celem dodatkowym Studiów będzie wymiana doświadczeń z zakresu zarządzania kompetencjami w polskich organizacjach. Zaproponowany program Studiów umożliwia także poznanie siebie, swoich silnych i słabych stron, na które chcemy skutecznie oddziaływać. Uczestnicy Studiów otrzymają techniki przy pomocy, których poznają metody określania i realizacji celów kompetencyjnych i rozwojowych stawianych przed współczesną kadrą kierowniczą i nowoczesnym przedsiębiorstwem.

 • 1. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi – 15 godzin
  Polityka zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
  Strategia personalna a strategia ogólna firmy
  Specyfika zarządzania ludźmi w polskich przedsiębiorstwach
  Planowanie zasobów ludzkich a rynek pracy
  Selekcja i rekrutacja pracowników
  Planowanie kariery osobistej oraz personelu
  Motywowanie i wynagradzanie płacowe i pozapłacowe
  Szkolenia i rozwój zawodowy
  Systemy ocen pracowniczych
  Outsourcing i telepraca
  Zarządzanie strategiczne współczesnym przedsiębiorstwem– 15 godzin

  2. Procesy globalizacyjne a kapitał ludzki
  Kreowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o kompetencje
  Zarządzanie kompetencjami a innowacyjność firmy
  Misja i wizja przedsiębiorstwa
  Zarządzanie strategiczne
  Cele strategiczne przedsiębiorstwa
  Procesy i metody budowania strategii
  Strategia firmy i zasady jej realizacji
  Zarządzanie rozwojem firmy
  Zarządzanie zmianą, ryzykiem i niepewnością
  Zarządzanie zmianami i innowacjami
  Społeczna odpowiedzialność biznesu

  3. Zarządzanie talentami – 10 godzin
  Istota talentu
  Model zarządzania talentami w organizacji
  Strategia zarządzania talentami
  Budowanie marki pracodawcy w oparciu o zarządzanie talentami
  Identyfikowanie talentów
  Selekcja talentów
  Retencja pracowników utalentowanych
  Techniki rozwoju jednostek utalentowanych
  Cele i zakres programów zarządzania talentami
  Pomiar efektów i ocena procesu zarządzania talentami

  4. Doskonalenie własnego rozwoju zawodowego - 10 godzin
  Rozwój zawodowy człowieka
  Planowanie kariery
  Ścieżki kariery zawodowej
  Etapy rozwoju pracownika wg. Kena Blancharda
  Edukacja niestacjonarna
  Poradnictwo edukacyjno – zawodowe w Polsce i na świecie
  Polityka szkoleniowa firmy oparta na rozwoju kompetencji

  5. Zarządzanie oparte na kompetencjach – 15 godzin
  Diagnoza potencjału kompetencyjnego
  System zarządzania kompetencjami
  Kompetencje przyszłości
  Praktyka zarządzania kompetencjami
  Rola i cel budowy modelu kompetencyjnego
  Warunki stosowania systemu kompetencji

  6. Gospodarka oparta na wiedzy – 8 godzin
  Znaczenie wiedzy i informacji
  Wiedza międzykulturowa jako kompetencja
  Społeczeństwo informacyjne
  Organizacja ucząca się i inteligentna

  7. Psychologia doradztwa zawodowego – 12 godzin
  Psychologiczna teoria decyzji
  Percepcja i poznanie społeczne
  Osobowość i różnice indywidualne a rozwój zawodowy
  Emocje, jak radzić sobie ze stresem
  Uprzedzenia i stereotypy – jak je przełamywać
  Rynek pracy a rozwój zawodowy

  8. Ocenianie i wynagradzanie pracowników w oparciu o kompetencje – 10 godzin
  Metody oceny kompetencji zawodowych
  Budowanie systemu ocen pracowniczych w oparciu o kompetencje
  Wdrażanie systemu ocen
  Komunikacja w obszarze wynagrodzeń
  Strategie wynagrodzeń
  System motywacyjny wspierający zarządzanie kompetencjami
  Powiązanie kompetencji z wynagrodzeniami
  Motywacja jako narzędzie efektywności, produktywności i lojalności personelu
  Psychologiczne uwarunkowania motywacji
  Motywacja i automotywacja
  Kary i nagrody w organizacji
  Motywacja płacowa i pozapłacowa personelu
  Rodzaje i formy wynagrodzeń
  Projektowanie systemu wynagrodzeń
  Styl zarządzania i motywacja
  Wpływ automotywacji na efektywność personelu

  9. Kreowanie kultury organizacyjnej w oparciu o kompetencje – 10 godzin
  Diagnoza kultury organizacyjnej
  Profesjonalizacja kompetencji
  Kierowanie przez wspólne wartości
  Kultura organizacyjna, efektywność zarządzania
  Pojęcie, struktura, typy i funkcje kultury w organizacji
  Kultura organizacyjna jako determinanta rozwoju organizacji – kultury silne i słabe
  Architektura kultury organizacyjnej – model Scheina
  Rozwój kultury zarządzania
  Zarządzanie zmianą – model Lewina
  Opór wobec zmian
  Rola agentów zmian w organizacji
  Wpływ kultury narodowej i regionalnej na kulturę organizacji
  Międzynarodowe zarządzanie personelem

  10. Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji – 10 godzin
  Planowanie zatrudnienia
  Pojęcie i metody analizy pracy
  Praktyczne wykorzystanie opisu pracy
  Etapy procesu rekrutacji
  Wewnętrzne i zewnętrzne źródła rekrutacji
  Tradycyjne i nowoczesne metody doboru pracowników
  Redagowanie komunikatów rekrutacyjnych
  Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
  Rodzaje wywiadów i tworzenie pytań
  Psychologia w rekrutacji – testy i zadania
  Efektywna rekrutacja
  Alternatywne formy zatrudniania pracowników na współczesnym rynku pracy

  11. Podstawy prawa pracy – 10 godzin
  Alternatywne formy zatrudnienia – aspekty prawne
  Źródła prawa pracy, podmioty stosunku pracy
  Zasady zatrudniania pracowników w świetle znowelizowanego kodeksu pracy
  Współdziałanie pracodawcy ze związkami zawodowymi w sprawach indywidualnych i zbiorowych zbiorowe prawo pracy
  Przepisy dotyczące czasu pracy i urlopów
  Spory pracownicze indywidualne i zbiorowe
  Odejście pracownika z organizacji
  Wykroczenia przeciwko prawom pracownika
  Problemy etyczne w pracy a unormowania prawne (mobbing, molestowanie seksualne, dyskryminacja)
  Coaching menedżerski oraz bussines coaching – 15 godzin

  12. Coaching jako styl zarządzania
  Profesjonalne metody prowadzenia coachingu
  Coaching w pracy przywódcy i lidera
  Metody coachingowe
  Coaching menedżerski jako zarządzanie własnym potencjałem
  Budowanie kompetencji menedżerskich w oparciu o coaching i mentoring
  Bussines coaching jako metoda realizacji celów biznesowych
  Rola coachingu w zespole
  Wpływ coachingu na osobistą skuteczność i efektywność
  Motywowanie w coachingu

  13. Rola menedżera w zarządzaniu kompetencjami - 10 godzin
  role i zadania kompetentnego menedżera
  zarządzanie kompetencjami a przywództwo
  źródła władzy a autorytet menedżera
  umiejętności i kwalifikacje lidera, wymagania stawiane menedżerom jutra,
  formalizacja organizacji i działań kierowniczych
  władza a autorytet menedżera
  techniki skutecznego kierowania ludźmi, istota doskonalenia menedżerskiego
  cechy przywódców efektywnych, nowe formy przywództwa
  podejmowanie decyzji a wydawanie poleceń
  jak dobierać kadrę kierowniczą?
  organizowanie pracy własnej menedżera
  podstawowe zasady delegowania uprawnień
  metody zarządzania oraz techniki pracy kierowniczej
  skuteczne techniki wywierania wpływu na ludzi

  14. Zarządzanie wizerunkiem menedżera, autoprezentacja – 10 godzin
  budowanie wizerunku menedżera
  aktywne słuchanie
  budowanie wypowiedzi
  mowa ciała i jej wpływ na autoprezentację
  rola emocji w publicznym wystąpieniu
  skuteczna prezentacja – techniki i metody
  prowadzenie narad, konferencji i spotkań biznesowych
  sawiuar vivre w biznesie

  15. Kierowanie zmianą i konfliktem w organizacji – 10 godzin
  tradycyjne i współczesne poglądy na konflikt w organizacji
  konstruktywny konflikt
  pojęcie grupy
  dynamika grupy i decyzji grupowych
  fazy zmiany oaz konfliktu grupowego
  jak projektować proces zmian w organizacji
  jak reagować na konflikt
  skutki zmiany i konfliktu

  16. Zasady formułowania i osiągania celów – 7 godzin
  nowoczesne zasady formułowania celów
  harmonizacja celów osobistych i zawodowych
  automotywacja i jej rola w osiąganiu celów
  cele osobiste i zawodowe w kontekście rozwoju i kompetencji

  17. Zarządzanie czasem a strategiczne planowanie aktywności zawodowej – 10 godzin
  psychologia zarządzania czasem
  zarządzanie sobą w czasie
  czas to pieniądz
  ustalanie priorytetów
  techniki oszczędzania czasu
  zarządzanie czasem w kontaktach z ludźmi
  budowanie nawyków
  filozofia zarządzania czasem
  doskonalenie w zarządzaniu czasem a realizacja celów

  18. Zarządzanie komunikacją w budowaniu programu kompetencyjnego – 10 godzin
  rola i znaczenie komunikowania się
  komunikacja werbalna i niewerbalna
  bariery w komunikowaniu się
  konstruktywna krytyka
  zachowania asertywne
  wystąpienia publiczne i narady
  treningi integracyjne

  19. IT w zarządzaniu kompetencjami – 10 godzin
  modele kompetencyjne a rozwiązania IT
  E-marketing
  E-bussines
  Promocja w Internecie
  Strona WWW
  Prezentacje – MS Power Point
  Exel – zastosowanie

  20. Program work life balance – 8 godzin
  Harmonia między życiem zawodowym a osobistym
  Life coaching

  21. Seminarium dyplomowe – 5 godzin

 • dr Agnieszka Nowocień
  Doktorat obroniła na Uniwersytecie Szczecińskim na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług w zakresie polityki personalnej, marketingu usług, ekonomiki łączności. W 2008 roku uzyskała certyfikat „Practitioner in the Art of NLP” - Polskiego Stowarzyszenia Trenerów NLP, a w 2010 roku ukończyła Pierwsze Studium Trenerów o specjalności coaching, psychologia biznesu, negocjacje w biznesie, NLP. Ponadto posiada certyfikaty Trener Biznesu, Certified Business Trainer, NLP Training Design Specialist, YCC Coach, Mistrz Praktyk NLP w Biznesie, Praktyk NLP w Biznesie.

  Jest nie tylko doświadczonym wykładowcą z pasją, ale przede wszystkim praktykiem. Współpracuje z Polskim Radiem Trójką, Radiem Plus oraz Telewizją Polską TVP2. Trener wewnętrzny w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej w Warszawie oraz aktywny trener biznesu. Wykłada również w Wyższej Szkole Bankowej w Radomiu oraz na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

  W wolnym czasie lubi zajmować się florystyką, architekturą wnętrz i przestrzeni, kocha podróżować.

 • Program studiów adresowany jest głównie do osób na stanowiskach kierowniczych (średniego i wyższego szczebla), właścicieli małych i średnich firm oraz pracowników HR zainteresowanych podnoszeniem efektywności procesu zarządzania personelem w perspektywie strategicznej. Studia mogą również stanowić profesjonalne uzupełnienie portfolio zawodowego osób pragnących doskonalić swoje osobiste kompetencje w obszarze miękkiego zarządzania nowoczesną organizacją.

 • Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych.

  Zajęcia prowadzone są w formie: wykładów specjalistycznych, ćwiczeń, konwersatoriów oraz warsztatów.

  Kadrę wykładowców stanowią doświadczeni pracownicy naukowo – dydaktyczni, trenerzy, menedżerowie, doradcy personalni oraz specjaliści – praktycy. Gwarantuje to wysoki poziom przekazywanej wiedzy i ścisłe powiązanie z praktyką przy wykorzystaniu nowoczesnych, aktywnych form kształcenia.

 • Egzamin i praca dyplomowa.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • Na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych - jednolitych studiów magisterskich (lub równorzędnych), studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

 • - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  - 1 zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 x 45 mm),
  - dowód osobisty,
  - potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobowiązani są dokonać rejestracji w wewnętrznym systemie rekrutacyjnym na stronie Centrum Studiów Podyplomowch w zakładce Rekrutacja on-line oraz dostarczyć do Centrum Studiów Podyplomowych odpowiednie dokumenty

 • 2250 PLN

Studia o podobnej tematyce