Zarządzanie Międzynarodowe we współpracy z firmą R. Bosch

165 Godzin, 2 Sesja, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWrocław Nowy 4600 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów, jest dostarczenie słuchaczom najnowszej wiedzy o zarządzaniu przedsiębiorstwem w otoczeniu globalnym oraz zaprezentowanie najlepszych praktyk w wybranych obszarach funkcjonalnych korporacji międzynarodowych przy współpracy z firmą R.Bosch.
  Podczas dwóch semestrów słuchacze Studium dowiedzą się m.in.:
  a) jak organizować działalność przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych od strony strategicznej, technicznej, marketingowej i prawnej, w tym:
  -z jakich narzędzi i technik korzystać przy prowadzeniu handlu zagranicznego,
  -jak tworzyć i wdrażać strategiczne i marketingowe plany ekspansji na rynki zagraniczne,
  -jakiego typu regulacje prawne obowiązują przedsiębiorstwo prowadzące międzynarodową działalność gospodarczą.
  b) jaka jest rola różnic kulturowych w biznesie globalnym i jakie są strategie kulturowe firm międzynarodowych,
  c) w jaki sposób zarządzać finansami w przedsiębiorstwie uczestniczącym w wymianie międzynarodowej,
  d) jak zarządzać pracownikami reprezentującymi różne narodowości i kultury.

 • Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
  1. Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej 3
  2. Międzynarodowe stosunki gospodarcze 3
  3. Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw międzynarodowych 4
  4. Warsztat różnorodności kulturowej 4
  5. Rola kultury narodowej w intrenacjonalizacji przedsiębiorstw 4
  6. Korporacje transnarodowe z rynków wschodzących 4
  7. Fuzje i przejęcia –procedury i przygotowanie 4
  8. Przebieg i realizacja fuzji-warsztat z praktykiem 8
  9. Kontynentalne modele i strategie zarządzania (model azjatycki, amerykański, europejski) 10
  10. Współpraca z Azjatami-warsztat z praktykiem 6
  11. Handel zagraniczny 6
  12. Bezpośrednie i pośrednie inwestycje zagraniczne 6
  13. Praktyczne aspekty handlu zagranicznego- warsztat z praktykiem 4
  14. Logistyka i transport międzynarodowy 8
  15. Zarządzanie łańcuchami i sieciami dostaw 4
  16. Doświadczenia firm spedycyjnych i transportowych –warsztat z praktykiem 4
  17. Inwestycje na rynkach międzynarodowych 5
  18. Analiza ryzyka międzynarodowego 4
  19. Międzynarodowe instrumenty finansowe 5
  20. Badanie rynku i poszukiwanie partnera zagranicznego 4
  21. Strategie marketingowe przedsiębiorstw międzynarodowych 4
  22. Kreowanie marki produktowej i korporacyjnej -warsztat 4
  23. Marketing międzynarodowy w praktyce-warsztat z praktykiem 4
  24. Dobór kadr do firmy międzynarodowej- warsztat 4
  25. Rozwój kariery międzynarodowej- Development Centre -warsztat prowadzony przez pracowników R.Bosch 8
  26. Managing people in global corporation-wykład gościnny w j.angielskim 4
  27. Ekspatriacja-od planowania do powrotu z misji zagranicznej 5
  28. Profil kwalifikacyjny menedżera międzynarodowego 3
  29. Szkolenia międzykulturowe 8
  30. Negocjacje z partnerem zagranicznym-warsztat 5
  31. Protokół dyplomatyczny-warsztat 5
  32. Pozyskiwanie środków z funduszy europejskich 6
  33. Egzamin 5
  RAZEM 165

 • • wykładowcy Uniwersytetu Ekonomicznego z bogatym dorobkiem naukowym, jak również posiadający doświadczenie w prowadzeniu działalności szkoleniowej i konsultingowej dla firm międzynarodowych,
  • menedżerowie i pracownicy firm międzynarodowych współpracujący z Katedrą,
  • przedstawiciele firm szkoleniowych i konsultingowych wspierających funkcjonowanie firm międzynarodowych w obszarze prawnym, finansowym i personalnym,
  • profesorowie renomowanych uczelni europejskich współpracujących z Katedrą, którzy poprowadzą wykłady gościnne w j.angielskim.

 • Studia adresowane są do:
  • osób planujących ekspansję zagraniczną swej działalności gospodarczej,
  • osób zarządzających różnymi obszarami w korporacjach międzynarodowych (HR, finanse, logistyka, marketing),
  • konsultantów i doradców biznesu międzynarodowego,
  • osób zarządzających wielokulturowymi zespołami pracowniczymi,
  • osób planujących pracę za granicą w roli ekspatriantów.

 • Organizatorem studiów jest Katedra Zarządzania Kadrami Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
  Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, prezentacji, ćwiczeń grupowych, prac projektowych, case study oraz warsztatów i sesji interaktywnych.
  Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym przez 2 semestry w ilości 165 godz.

 • Warunkiem ukończenia studium jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego, który zostanie przeprowadzony na koniec II semestru w wyznaczonym terminie.
  Dodatkowym warunkiem zaliczenia studiów będzie udział w zajęciach na poziomie nie niższym niż 75% czasu zajęć.

 • Nie ma wpisowego. Istnieje możliwość zapłaty w 2 ratach.Pierwsza rata (2300zł)do 12.10.2015,druga rata (2300zł) do 01.02.2016.

  Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów i podaniu terminu, kwoty i konta do dokonania wpłaty. Prośba o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

 • podanie o przyjęcie na studia
  formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne i/lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  2 zdjęcia – mały format, jak do dowodu lub paszportu
  oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich do wglądu + kserokopia tego dokumentu, do potwierdzenia za zgodność z oryginałem
  kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
  Obcokrajowcy z UE oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni, składają dodatkowo: http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/7,dokumenty.html

 • 4600 PLN

Studia o podobnej tematyce