Zarzadząnie placówką oświatową

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 3450 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia mają na celu przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych umożliwiających skuteczne i sprawne zarządzanie placówką oświatową, zapoznanie ich z najnowszymi kierunkami w marketingu i zarządzaniu. Studia te mają pomóc w zdobyciu kwalifikacji formalnych wymaganych od kandydatów na dyrektorów placówek oświatowych.

 • Program studiów oparty jest na najnowszych osiągnięciach z zakresu marketingu i zarządzania.

  Program obejmuje następujące przedmioty:

  Psychologia w kierowaniu placówką oświatową
  Prawo oświatowe
  Kierowanie i administrowanie placówka oświatową
  Ogólna teoria organizacji i zarządzania
  Kierowanie zmianą
  Zarządzanie jakością, mierzenie pracy placówki
  Projektowanie programu placówki oświatowej
  Szkolny system oceniania
  Rozwój zawodowy nauczycieli
  Organizacja procesu pedagogicznego w warunkach reformy systemu edukacji
  Nadzór pedagogiczny w szkole
  Placówka a środowisko lokalne
  Seminarium dyplomowe
  Egzamin końcowy. Obrona prac dyplomowych

  Łącznie 250 godzin wykładów, ćwiczeń i seminariów.

  Zajęcia ze słuchaczami studiów prowadzone są w różnych formach, m.in.:

  wykładów;
  ćwiczeń/warsztatów;
  konwersatoriów (rozwiązywanie konkretnych problemów praktycznych z obszaru studiów).

 • Program studiów realizowany jest przez pracowników naukowo-dydaktycznych Akademii Finansów i Biznesu „Vistula”, doświadczonych praktyków, specjalistów w dziedzinie marketingu i zarządzania.

 • Studia podyplomowe z zakresu zarządzania placówką oświatową adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, przynajmniej na poziomie magisterskim, które pragną ubiegać się o stanowisko menadżerskie w państwowych placówkach oświatowych.

  Studia kierowane są do zastępców dyrektorów, osób pełniących jakiekolwiek kierownicze stanowiska w placówkach oświatowych np. kierowników pracowni, właścicieli szkół podlegających nadzorowi kuratorium lub MEN oraz dla każdego, kto chciałby nabyć wiedzę w zakresie kierowania szkołą.

 • Studia trwają dwa semestry w trybie niestacjonarnym. Zajęcia dydaktyczne odbywają się co dwa tygodnie w ramach dwudniowych, weekendowych sesji zajęciowych w godzinach od 09:00 do 17:00.
  Wszystkie zajęcia są prowadzone w kampusie Akademii Finansów i Biznesu „Vistula” ul. Stokłosy 3
  Zajęcia na studiach rozpoczynają się dwa razy w roku.
  Termin rozpoczęcia uzależniony jest od liczby słuchaczy, którzy będą stanowić grupę kształceniową.

 • Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę bądź egzaminem.
  Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zdobycie wszystkich zaliczeń, zdanie wszystkich egzaminów oraz napisanie pracy dyplomowej z zakresu marketingu lub zarządzania.

 • Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu odbywają się według kolejności zgłoszeń.

 • kwestionariusz zgłoszeniowy - pobierz
  oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
  2 fotografie (37x52 mm)
  potwierdzenie wpłaty czesnego

 • 3450 PLN

Studia o podobnej tematyce