Zarządzanie projektami europejskimi

200 Godzin, 2 Semestr, 4 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dzienny

język wykładowy: polskiZamość Nieaktualny 1100 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Zadaniem Studiów będzie przygotowanie słuchaczy zarówno w zakresie teoretycznym jak również zapoznanie ich z praktyczną stroną uzyskiwania środków pomocowych (przygotowanie aplikacji, studiów wykonywalności, etc.). Program nauczania przewiduje przekazanie słuchaczom wiedzy o krajowych i zagranicznych organizacjach instytucjach świadczących pomoc rozwojową.
  Cele szczegółowe:
  Zapoznanie słuchaczy z możliwościami składania wniosków i pozyskiwania pomocy z funduszy UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy Mechanizmu Szwajcarskiego,
  Przedstawienie potencjalnych źródeł finansowania projektów,
  Przygotowanie słuchaczy do pozyskiwania i zarządzania funduszami,
  Ćwiczenia praktyczne w zakresie opracowywania formularzy aplikacyjnych oraz zarządzania projektami.

 • • Unia Europejska – cele i zasady funkcjonowania. Wybrane polityki Unii Europejskiej.
  • Polityka regionalna i przedsiębiorstwa.
  • Programy i fundusze europejskie.
  • Zasady kwalifikowalności projektów i krajowe wytyczne w zakresie Funduszy Strukturalnych.
  • Krajowe programy operacyjne.
  • Europejski Fundusz Społeczny i projekty w jego ramach.
  • Warsztaty z przygotowania projektów EFS.
  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i projekty w jego ramach.
  • Warsztaty z przygotowania projektów w ramach RPO.
  • Studium Wykonalności – praktyczne przygotowanie studium /warsztaty/.
  • Studium Wykonalności – praktyczne przygotowanie studium /warsztaty./
  • Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  • Warsztaty z przygotowania projektów w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  • Program LifeLong Learning i projekty w jego ramach.
  • Warsztaty z przygotowania projektów w ramach Programu LifeLong Learning.
  • Zarządzanie projektem europejskim – Metoda PCM.
  • Warsztaty z zarządzania projektem w oparciu o metodę PCM.
  • Prawo Zamówień Publicznych – procedury przetargowe.
  • Monitoring, promocja, sprawozdania.
  • Generator Wniosków Płatniczych – rozliczanie projektu. Najczęściej popełniane błędy. Seminarium.
  • Seminarium i egzamin końcowy.

 • Adresatami studiów podyplomowych są:
  - kierownicy i pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, instytucji administracji rządowej, jednostek budżetowych i komunalnych,
  - właściciele i menedżerowie małych i średnich firm,
  - osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie funduszy unijnych na realizację przedsięwzięć gospodarczych.

 • 1. Internetowa rejestracja kandydata
  2. Złożenie kompletu dokumentów w dziekanacie uczelni

 • • Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
  • Kserokopia dowodu osobistego
  • 2 fotografie

 • 1100 PLN

 • 1100 PLN za semestr

Studia o podobnej tematyce