ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI UNIJNYMI

190 Godzin, 2 Semestr, 1 Sesja

weekendowy

język wykładowy: polskiPoznań Nieaktualny 4000 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest zwiększenie zdolności absorpcyjnej środków unijnych przez Beneficjentów sektora publicznego i prywatnego poprzez wykwalifikowanie kadr, zdolnych do skutecznego pozyskiwania środków pomocowych, sprawnej realizacji oraz rozliczania projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

 • 1.Podstawy funkcjonowania Unii Europejskiej (rozwój UE, instytucje UE, polityka regionalna i strukturalna, Strategia Lizbońska, system prawny wspólnoty europejskiej…) 12 godzin
  2.Instrumenty finansowe UE 26 godzin
  - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
  - Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
  - Europejski Fundusz dla Rozwoju Obszarów Wiejskich
  - Fundusz Spójności  (FS)
  - Inne programy pomocowe
  - Ochrona finansów UE
  - Pomoc Techniczna
  - dokumenty strategiczne, Programy Operacyjne
  3.Aspekty prawne w korzystaniu z funduszy UE 14 godzin
  - pomoc publiczna
  - Prawo zamówień publicznych
  - partnerstwo w projektach
  4.Pozyskiwanie środków – ogólne zasady przygotowywania projektów 20 godzin
  - metodologia przygotowania projektów (logika interwencji, analiza SWOT, Biznesplan, cykl życia projektu, budżet, definiowanie celów i rezultatów , harmonogram realizacji, narzędzia informatyczne …)
  5.Przygotowanie projektów „twardych” inwestycyjnych z EFRR na bazie Regionalnego Programu Operacyjnego 24 godziny
  6.Przygotowanie projektów „miękkich” szkoleniowych z EFS na bazie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki24 godziny
  7.Zasady wyboru projektów 10 godzin
  - ocena formalna
  - ocena merytoryczna
  - odwołania / protesty
  - umowa o dofinansowanie
  8.Zarządzanie projektem28 godzin
  - Komunikacja interpersonalna w zarządzaniu projektem
  - Budowa zespołu projektowego
  - Motywowanie i ocena członków zespołu projektowego
  - Rozwiązywanie konfliktów w projekcie
  - Negocjacje w projekcie
  9.Realizacja projektu 6 godzin
  - sprawozdawczość, monitoring
  - ochrona danych osobowych
  - promocja projektu
  - kontrola i audyt (nieprawidłowości)
  10.Finansowanie i rozliczanie projektu 18 godzin
  - zasady finansowania w projektach z RPO i PO KL
  - kwalifikowalność wydatków
  - wydatki a budżet projektu
  - wniosek o płatność
  - zabezpieczenie płynności finansowej

  11.Seminarium dyplomowe 8 godzin

 • Zajęcia prowadzone będą przez cenioną kadrę naukową poznańskich Uczelni oraz praktyków z dziedziny pozyskiwania i rozliczania środków unijnych wywodzących się zarówno z administracji publicznej jak i podmiotów prywatnych:

 • Uczestnikiem Studium może być osoba, która posiada wyższe wykształcenie.


  Zajęcia będą prowadzone metodami aktywizującymi (oprócz wykładów i konwersatoriów będą realizowane zajęcia warsztatowo - treningowe, analiza konkretnych przedsiębiorstw, gra symulacyjna).

 • Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Handlu i Usług na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych oraz obrony pracy końcowej.


 • kolejnosć zgłoszeń,

 • kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia studiów, dowód wpłaty wpisowego, zdjęcia, kserokopia dowodu osobistego

 • 4000 PLN

Studia o podobnej tematyce