Zarządzanie projektem - akademia project managera

188 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 5400 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Wyposażenie uczestników w praktyczne i zgodne ze światowymi standardami narzędzia zarządzania projektami. Studia rozwijają umiejętności praktyczne. Wyróżniają się nimi osoby potrafiące wykazać, co zrobiły, a nie tylko, co robiły w swojej karierze.

 • I. METODYKA PROJECT MANAGEMENTPodczas dwóch systematyzujących warsztatów poznasz ideę zarządzania projektami, nauczysz się je identyfikować, sprawnie definiować, zarządzać ich zakresem i etapami. Nauczysz się z łatwością stosować narzędzia do planowania, metody kontroli realizacji, zamykania projektu i rozliczania się z pracy.

  1. Wprowadzenie do metodyki zarządzania projektami (10 godz.)
  metodyka zarządzania projektami i profesja Project Managera na świecie, podejście procesowe i projektowe, najsłynniejsze rozwiązania: PRINCE 2, PMI, IPMA, kontekst projektu, wpływy i nastawienie, aspekty społeczne, projekt jako zmiana - psychologiczna przestrzeń projektu i zmiany w organizacji, konflikt struktury organizacyjnej, stakeholders, wybór projektów do pracy warsztatowej

  2. Project Definition Workshop moderowana sesja definicji (10 godz.)
  Project Definition Workshop warsztaty definicji projektu: zarządzanie wymaganiami i zakresem projektu, zaawansowane definiowanie celów, struktura logiczna projektu

  3. Warsztaty planistyczne, realizacja i zamknięcie projektu (20 godz.)
  WBS (Work Breakdown Structure), dekompozycja projektu na produkty i zadania, PID (Project Initiation Document), estymacje parametrów projektu, metoda PERT (Program Evaluation and Review Technique), metoda CPM (Critical Path Method), GANTT, optymalizacja harmonogramu skracanie czasu trwania projektu, metoda Critical Chain, zarządzanie kamieniami milowymi i skuteczne raportowanie, zarządzanie wąskimi gardłami projektu, skuteczne monitorowanie i reagowanie na odchylenia w realizacji projektu, zarządzanie zmianą w harmonogramie i w wymaganiach, formalne i nieformalne zamykanie projektu

  II. NARZĘDZIA SPECJALISTYCZNE W PROJECT MANAGEMENT
  Cztery kolejne spotkania z ekspertami dziedzinowymi to spotkania z wiedzą o ryzyku, zarządzaniu budżetem i finansami projektu oraz o korzystaniu z narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie projektem i portfelem projektów.

  1. Efektywne zarządzanie ryzykiem projektu (20 godz.)
  metody identyfikacji obszarów ryzyka oraz pomiar ich wpływu na projekt, nowoczesne metody analizy i zarządzania ryzykiem projektu, proces identyfikacji ryzyka w ujęciu ilościowym i jakościowym, ocena i ranking ryzyka w ujęciu jego wagi oraz kategorii, struktury decyzyjne do rozwiązywania problemów w niepewnym otoczeniu biznesowym

  2. Wspomaganie zarządzania przy użyciu MS Project (10 godz.)
  warsztaty MS Project zarządzanie projektem na zasobach, narzędzia kontroli realizacji, Earned Value, zarządzanie wieloma projektami, koordynacja zasobów organizacji, publikowanie i komunikowanie harmonogramu, symulacje projektów

  3. Realizacja, zarządzanie zmianą i zamknięcie projektu (10 godz.)

  4. Budżetowanie i aspekty finansowe projektu (10 godz.)
  koncepcja systemu budżetowania w przedsiębiorstwie realizującym projekty i produkty jednostkowe, mapa budżetowania, budżety parametryczne, dobór parametrów (założeń i standardów) budżetowych, budżet bazowy i budżety elastyczne, zasady klasyfikowania przychodów, kosztów i wyników finansowych w projekcie, rachunek marż pokrycia w zarządzaniu rentownością projektów, zasady raportowania finansowego projektu

  5. Zarządzanie portfelem projektów (10 godz.)
  Biuro Zarządzania Projektami - zakres wsparcia, typy, organizacja, procesy, Powiązanie projektów ze strategią organizacji, Metody selekcji projektów, Techniki wizualizacji portfela, Monitorowanie portfela projektów, Standardy w zarządzaniu portfelem

  6. Metody lekkie na przykładzie Scrum (20 godz.)
  Wprowadzenie do metod lekkich, Wprowadzenie do metodyki Scrum, Techniki zarządzania zakresem projektu o dużej zmienności, Techniki estymacji, Monitorowanie postępu prac, Techniki organizacji prac zespołu, Gromadzenie i skuteczne wykorzystanie wiedzy, Ryzyka wynikające z metod lekkich, Metody lekkie na tle klasycznych metodyk na przykładzie Scrum i PMBOK Guide

  III. PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE
  Bez miękkich umiejętności menedżerskich zastosowanie nowych metod byłoby niezmiernie trudne. Umiejętności, które wyćwiczysz pod okiem psychologów, mediatorów i trenerów komunikacji, zwiększą Twoje możliwości interpersonalne. Dowiesz się również, w jaki sposób nową wiedzę i umiejętności stosować w Twojej organizacji.

  1. Zaawansowana komunikacja w projektach (20 godz.)
  wprowadzenie do zasad skutecznej komunikacji, komunikacja celów, zadań i relacji, komunikacja interpersonalna, systemy, w jakich się komunikujemy, komunikacja w zespole zadaniowym zorientowanym na cel, mechanizmy wywierania wpływu w komunikacji, wykorzystanie narzędzi komunikacji w negocjacjach

  2. Budowanie wydajnego zespołu i zarządzanie zespołem (20 godz.)
  zasady konstruowania zespołu, psychologiczna sfera życia zespołu, procesy grupowe, fazy życia zespołu, role zespołowe, style zarządzania zespołem, charyzmatyczny lider, grupowe gry symulacyjne moderowane przez trenerów, synergia w zespole projektowym, zarządzanie zmianą w zespole

  3. Kompetencje Project Managera w kontekście organizacji (20 godz.)
  definiowanie kompetencji, kompetencje organizacji projektowej, model dojrzałości organizacji projektowej, budowanie systemu zarządzania projektami w organizacji, kompetencje PMa, przywództwo w zarządzaniu projektami, jak być Project Managerem? zarządzanie własnymi kompetencjami

  IV. KONSULTACJE dotyczące przygotowania prac dyplomowych (8 godz.)

 • Wykładowcy to przede wszystkim doświadczeni metodycy i praktycy dziedzinowi. W zespole trenerów spotkasz pasjonatów komunikacji, planowania, zarządzania ryzykiem, metod lekkich, psychologów, doświadczonych trenerów na co dzień zarządzających zespołami i ambitnymi projektami. Ich zadaniem jest dbać o poprawność Twojej wiedzy i jej zgodność ze światowymi standardami oraz zapewnić komfortowy proces uczenia się, aby w możliwie najlepszy sposób wykorzystać czas, jaki decydujesz się poświęcić na swój rozwój i naukę.

  Paweł Banasiewicz
  Przedsiębiorca, menadżer projektów i trener. Założyciel I CEO ENERGY Group - Zarejestrowanego Dostawcy Usług Edukacyjnych Project Management Institute (PMI R.E.P) zapewniającego do ponad 10 lat unikane wsparcie doradcze i szkoleniowe w projektach i zmianach organizacyjnych. Autor i menadżer programu Akademii PM’a oraz promotor prac dyplomowych ponad 900 słuchaczy Akademii. Współzałożyciel Wrocławskiego Oddziału PMI. Pasjonat zarządzania projektami jako sposobu na „wypełnienie przepaści pomiędzy wielkimi ideami a niezwykłymi rezultatami”. Doradca i trener w realnych projektach w organizacjach działających na różnych rynkach: energetycznym, motoryzacyjnym, telekomunikacyjnym, informatycznym, prasowym, finansowym, edukacyjnym i wielu innych dających unikalną możliwość dynamicznego uczenia się z dziesiątek realnych projektów rocznie. Z doświadczonym zespołem trenerów rozwija aktualnie kolejne programy dla uczelni – m. in. w obszarze coachingu, zarządzania strategicznego i metod zwinnych.

  Monika Szymkowiak
  Z wykształcenia psycholog. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez większość swojej kariery zawodowej związana z sektorem szkoleniowym. 20 lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu i wdrażaniu procesów szkoleniowych oraz programów rozwojowych. Certyfikowany Master Practitioner in the Art of NLP, akredytowany trener Belbin Interplace and Team Role, certyfikowany trener Analizy Transakcyjnej oraz uczestnik wielu kursów specjalistycznych. Specjalizuje się w szkoleniach, konsultacjach i doradztwie z umiejętności psychospołecznych takich jak: sztuka porozumienia, sztuka wystąpień publicznych, rozwiązywanie konfliktów, zarządzania własną energią w sytuacji zmiany, zarządzania sobą w czasie, radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych i pod presją czasu oraz cyklach menedżerskich dla średniej kadry zarządzającej.

 • Program Akademii kierujemy do osób, które wiedzą już, że nowoczesny menedżer projektu to nie tylko specjalista od wykresów Gantta i dokumentacji projektowej. To samodzielny przedsiębiorca – innowator, potrafiący w dowolnym środowisku organizacyjnym przeprowadzić nawet bardzo trudne zmiany.

 • Studia modułowe
  Modułowy system nauczania jest propozycją dla osób, które chciałyby w świadomy sposób kierować swoim kształceniem i karierą zawodową.

  - W pierwszej kolejności realizowany jest blok wprowadzający z obszaru zarządzania lub finansów w zależności od wybranego kierunku studiów.
  - Następnie blok specjalistyczny, zawierający tematy ściśle związane z danym kierunkiem studiów.
  - Jako ostatni realizowany jest blok tematów do wyboru. Jest to 38 tematów z różnych dziedzin (finansowych, zarządczych i tzw. kompetencji miękkich) spośród których słuchacza sam wybiera tematy, które są dla niego interesujące i przydatne.

  Przy wyborze tematów do wyboru słuchacz może skorzystać z konsultacji z autorem programu lub opiekunem grupy, który pomoże dobrać tematy najbardziej odpowiednie dla każdego słuchacza indywidualnie. W ramach bloku tematów do wyboru słuchacz może zrealizować od 9 do 16 tematów w zależności od wybranego kierunku studiów. Istnieje możliwość zrealizowania większej ilości tematów niż przewiduje program studiów – wiąże się to z dodatkową opłatą. Wszystkie zajęcia realizowane są w weekendy, częstotliwość zjazdów uzależniona jest od wybranych przez słuchacza tematów.

 • Egzamin – obrona projektu.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • - O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  - Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  - W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.

 • - wypełniony i podpisany kwestionariusz
  - dwa egzemplarze umowy edukacyjnej
  -  potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  - potwierdzona przez WSB, notarialnie lub przez Urząd Miasta i Gminy kserokopię obu stron dowodu osobistego
  - w przypadku zmiany nazwiska - kserokopia aktu ślubu potwierdzona notarialnie bądź przez WSB 
  - zdjęcie legitymacyjne
  - wypełniona ankieta dla kandydatów na Podyplomowe Studia: Coachingu, Psychologii zarządzania
  - dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocji) w wysokości 400 zł na konto:
  Wyższa Szkoła Bankowa
  Raiffeisen Bank Polska SA
  51 1750 1019 0000 0000 0161 1844
  tytuł przelewu: opłata wpisowa.

 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 5400 PLN

Studia o podobnej tematyce