Zarządzanie projektem (studia modułowe)

174 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 5400 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy w kluczowych obszarach zarządzania projektami oraz zdobycie przez uczestników umiejętności skutecznego stosowania narzędzi i metod zarządzania projektami.

 • BLOK WPROWADZAJĄCY (8 godz.)

  - Globalizacja - mega trendy w zarządzaniu (8 godz.)

  BLOK SPECJALISTYCZNY (78 godz.)

  1. Podstawy zarządzania projektami. Inicjowanie projektu (8 godz.)
  - źródła współczesnego podejścia do zarządzania projektami
  - międzynarodowe standardy zarządzania projektami – zarys metodyki Project Management według PRINCE 2, PMI
  - wytyczne dotyczące certyfikacji menedżerów projektów: IMA, PRINCE 2 i PMI
  - podstawowe pojęcia: projekt, program
  - charakterystyczne cechy projektu
  - złoty trójkąt
  - klasyfikacja projektów
  - obszary zarządzania projektami
  - procesy w projektach
  - cykl i fazy życia projektu
  - kryteria sukcesu i porażki projektu
  - otoczenie projektu
  - stakeholders czyli grupy interesów
  - kontekst organizacyjny
  - zespół projektowy

  2. Planowanie projektu (16 godz.)
  - tworzenie struktury projektu i struktury podziału prac SPP (WBS)
  - do czego wykorzystujemy SPP (WBS)
  - trzy wymiary projektu – podstawowe parametry, na które przekłada się SPP
  - RAM – macierz odpowiedzialności
  - czas w projekcie – sieciowy model procesu
  - diagram sieciowy i technika CPM - czyli ścieżka krytyczna
  - skracanie projektów
  - harmonogram Ganita
  - praca na zasobach osobowych – planowanie zasobów w projekcie
  - informacja i raportowanie w projekcie – planowanie komunikacji w projekcie
  - planowanie jakości w projekcie
  - ćwiczenia symulacyjne podsumowujące planowanie projektu
  - łańcuch krytyczny – wykorzystanie teorii ograniczeń TOC
  - inne od tradycyjnego podejście do planowania projektu
  - jakie propozycje daje łańcuch krytyczny?
  - idea konstruowania projektu projektach podejściu łańcucha krytycznego
  - metoda łańcucha krytycznego w praktyce

  3. Modelowanie projektu (8 godz.)
  - modelowanie procesów
  - dekomponowanie modeli w celu określenia szczegółowości
  - analiza procesów

  4. Finanse w projekcie (budżet i finansowanie) (8 godz.)
  - źródła finansowania projektów
  - zasady konstruowania budżetu projektu
  - narzędzia oceny rentowności projektu
  - analiza finansowa i analiza opłacalności
  - SPP a budżet
  - różne poziomy kształtowania budżetu
  - koszty zadań, pakietów i koszt projektu
  - stosowanie rezerw
  - płynność finansowa
  - budowa planu zapotrzebowania na środki finansowe
  - śledzenie kosztów w projekcie
  - raportowanie finansowe projektu

  5. Analiza ryzyka w projekcie (monitorowanie budżetu) (8 godz.)
  - wprowadzenie do zarządzania ryzykiem
  - podstawowe pojęcia i definicje
  - plan zarządzania ryzykiem – narzędzie wyjściowe do procesu
  - identyfikacja ryzyka – tworzenie mapy ryzyk – metody
  - analiza jakościowa ryzyka – skalowanie ryzyka na osiach prawdopodobieństwa i skutków
  - macierz ryzyka – konstrukcja i zastosowanie
  - analiza ilościowa ryzyka
  - reakcja na ryzyko – sposoby reagowania i wybór opcji
  - monitorowanie i kontrola ryzyka, czyli ryzyko w fazie realizacji – ćwiczenie symulacyjne podsumowujące

  6. Nadzorowanie realizacji projektu. Zamykanie projektu (8 godz.)
  - zmiana roli project managera
  - dokumentacja fazy realizacji
  - cotygodniowe aktualizacje planu projektu – ocena bieżących rezultatów zarządzanie zmianą w projekcie i obsługa zmiany – współpraca z klientem i sponsorem
  - konflikty i kryzysy – współpraca z zespołem
  - rozwiązywanie problemów występujących podczas realizacji projektu
  - zarządzanie jakością podczas realizacji projektu
  - rozpuszczanie zasobów
  - dokumentacja fazy zamknięcia projektu – formalne zamykanie projektu
  - wyzwania fazy zakończenia projektu
  - klient – przekazanie produktu i odbiór
  - wewnętrzny audyt projektu
  - lessons learned
  - mój dorobek – realizowane projekty i doświadczenia

  7. Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie projektem (8 godz.)
  - MS-Project i budowa harmonogramu projektu w MS-Project
  - Basecamp i Redmine

  8. Agile PM, Kanban w Zarządzaniu Projektami (8 godz.)
  - Podstawy Agile PM
  - Wytyczne w stosowaniu Agile
  - SCRUMa
  - Związek zwinnego podejścia z innymi narzędziami projektowymi
  - Proces realizacji projektu według podejścia Agile
  - Agile Project Management
  - KANBAN i jego użycie w projektach oraz w koordynacji codziennej aktywności

  9. Seminarium (6 godz.)

  BLOK TEMATÓW DO WYBORU (88 godz.)
  W ramach realizowanego programu słuchacz wybiera 11 tematów spośród niżej podanych:

  - Analiza rynku (8 godz.)
  - Aspekty prawne – prawo pracy, prawo cywilne (8 godz.)
  - Biznesplan (8 godz.)
  - Budżetowanie i źródła finansowania (8 godz.)
  - Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej (struktury organizacyjne, zarządzanie strategiczne, zarządzanie operacyjne, odpowiedzialność) (8 godz.)
  - Innowacje w organizacji (8 godz.)
  - Konflikt w organizacji (8 godz.)
  - Kreatywne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji (8 godz.)
  - Komunikacja w biznesie (8 godz.)
  - Modele biznesowe (8 godz.)
  - Negocjacje i mediacje w biznesie (8 godz.)
  - Ochrona danych osobowych (8 godz.)
  - Organizacja pracy menedżera (8 godz.)
  - Projektowanie ścieżek kariery zawodowej, zarządzanie talentami (8 godz.)
  - Strategie marketingowe (8 godz.)
  - Techniki prezentacji (8 godz.)
  - Ubezpieczenia społeczne (8 godz.)
  - Wartość firmy (8 godz.)
  - Zarządzanie efektywnym zespołem i pracownikiem (8 godz.)
  - Zarządzanie międzykulturowe (8 godz.)
  - Zarządzanie projektem (8 godz.)
  - Zarządzanie przez cele MBO (8 godz.)
  - Zarządzanie zmianą (8 godz.)
  - Analiza fundamentalna i techniczna (8 godz.)
  - Analiza źródeł i kosztów finansowania działalności gospodarczej (8 godz.)
  - Finanse behawioralne (8 godz.)
  - Fuzje i przejęcia (8 godz.)
  - Ocena wyników przedsiębiorstwa (8 godz.)
  - Rachunkowość zarządcza dla początkujących (8 godz.)
  - Sprawozdawczość finansowa (8 godz.)
  - Zarządzanie kapitałem pracującym (8 godz.)
  - Zastosowanie MS Excel w analizach finansowych (8 godz.)
  - Zintegrowane systemy zarządzania – systemy klasy ERP (8 godz.)

 • Grono wykładowców Wyższej Szkoły Bankowej tworzą doświadczeni praktycy, czołowi eksperci w swojej dziedzinie. Każdy z prowadzonych w WSB kierunków nadzorowany jest przez merytorycznego opiekuna, który projektuje autorski program zajęć, a następnie czuwa nad jego właściwą realizacją.

  Grzegorz Olechniewicz - Dyrektor zarządzający i trener w firmie GOODMAN Szkolenia i Konsultacje. Doświadczony trener, doradca i kierownik projektu. Realizował projekty i strategie między innymi dla firm z branż: motoryzacyjnej, farmaceutycznej, bankowej, telekomunikacyjnej, FMCG, oraz dla firm zajmujących się przemysłem ciężkim. W opinii wielu klientów jeden z czołowych europejskich ekspertów w dziedzinie strategii i negocjacji zakupowych. Swoje doświadczenie zdobywał między innymi jako Procurement Manager w Ariba Inc. oraz Project Procurement Manager dla klientów Carrywater Group S.A., Przez ostatnie lata doradzał dziesiątkom firm w zakresie organizacji zarządzania. Od 2004 roku prowadzi szkolenia oraz projekty doradcze w obszarze restrukturyzacji i zarządzania. Wykładowca, konsultant merytoryczny oraz promotor na kierunkach studiów podyplomowych Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Współzałożyciel i członek dwóch krajowych stowarzyszeń branży zakupowej. Członek stowarzyszeń PMI (Project Management institute) oraz IPMA (International Project Management Association).

  Dr Krzysztof D. Simon
  prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2005). W 2007 roku ukończył studia podyplomowe „Analiza ekonomiczna i controlling” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a w 2010 roku studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne” na Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. W 2012 roku ukończył studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a od 2014 roku na podstawie uchwały Rady Wydziału Ekonomii UEP nadano mu stopień doktora nauk ekonomicznych w specjalności finanse. Uczestnik konferencji i autor publikacji w zakresie analizy oraz restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw.
  Zawodowo od 2002 roku związany z sektorem finansowym. Aktualnie jest zatrudniony przez Bank Handlowy w Warszawie SA na stanowisku Decydenta Kredytowego w Pionie Ryzyka Bankowości Przedsiębiorstw. Od 2008 roku współpracuje z Ministerstwem Gospodarki jako zewnętrzny ekspert do spraw oceny finansowej projektów inwestycyjnych w zakresie kryteriów finansowych.
  Specjalizuje się w zakresie bankowości przedsiębiorstw, zarządzania ryzykiem kredytowym, restrukturyzacji wierzytelności banku oraz restrukturyzacji finansowej i strategicznej przedsiębiorstw. Dodatkowo w kręgu zainteresowań znajdują się kwestie związane z analizą i oceną finansową oraz strategiczną projektów inwestycyjnych oraz opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych, a także innowacje produktowe i usługowe w sektorze przedsiębiorstw oraz JST, prawo handlowe, cywilne, upadłościowe i naprawcze, gospodarcze i finansowe.

 • Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się planowaniem i nadzorowaniem realizacji projektów oraz dla osób, które zamierzają zostać kierownikami projektów w firmach i organizacjach. Słuchaczami są przede wszystkim menedżerowie i pracownicy przedsiębiorstw, firm produkcyjnych, konsultingowych, szkoleniowych oraz wdrożeniowych.

 • Studia modułowe:
  Modułowy system nauczania jest propozycją dla osób, które chciałyby w świadomy sposób kierować swoim kształceniem i karierą zawodową.

  - W pierwszej kolejności realizowany jest blok wprowadzający z obszaru zarządzania lub finansów w zależności od wybranego kierunku studiów.
  - Następnie blok specjalistyczny, zawierający tematy ściśle związane z danym kierunkiem studiów.
  - Jako ostatni realizowany jest blok tematów do wyboru. Jest to 38 tematów z różnych dziedzin (finansowych, zarządczych i tzw. kompetencji miękkich) spośród których słuchacza sam wybiera tematy, które są dla niego interesujące i przydatne.

  Przy wyborze tematów do wyboru słuchacz może skorzystać z konsultacji z autorem programu lub opiekunem grupy, który pomoże dobrać tematy najbardziej odpowiednie dla każdego słuchacza indywidualnie. W ramach bloku tematów do wyboru słuchacz może zrealizować od 9 do 16 tematów w zależności od wybranego kierunku studiów. Istnieje możliwość zrealizowania większej ilości tematów niż przewiduje program studiów – wiąże się to z dodatkową opłatą. Wszystkie zajęcia realizowane są w weekendy, częstotliwość zjazdów uzależniona jest od wybranych przez słuchacza tematów.

 • Projekt realizowany w zespołach 2-5 osobowych i jego obrona

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • - O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  - Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  - W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.

 • - wypełniony i podpisany kwestionariusz
  - dwa egzemplarze umowy edukacyjnej
  -  potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  - potwierdzona przez WSB, notarialnie lub przez Urząd Miasta i Gminy kserokopię obu stron dowodu osobistego
  - w przypadku zmiany nazwiska - kserokopia aktu ślubu potwierdzona notarialnie bądź przez WSB 
  - zdjęcie legitymacyjne
  - wypełniona ankieta dla kandydatów na Podyplomowe Studia: Coachingu, Psychologii zarządzania
  - dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocji) w wysokości 400 zł na konto:
  Wyższa Szkoła Bankowa
  Raiffeisen Bank Polska SA
  51 1750 1019 0000 0000 0161 1844
  tytuł przelewu: opłata wpisowa.

 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 5400 PLN

Studia o podobnej tematyce