Zarządzanie strategiczne w bankowości

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 3300 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Misją studiów podyplomowych „Zarządzanie strategiczne w bankowości” jest dostarczanie rzetelnej, usystematyzowanej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania strategicznego, poszukiwanych przez pracowników i kadrę zarządzającą bankowości oraz innych branż sektora usług finansowych. Podstawowym celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kompetencje, jakie są niezbędne do zrozumienia relacji zachodzących pomiędzy głównymi i wspomagającymi procesami biznesowymi w bankowości oraz przygotowanie ich do podejmowania odpowiedzialnych decyzji na trzech głównych poziomach zarządzania strategicznego: poziomie korporacyjnym, poziomie autonomicznych jednostek biznesowych oraz poziomie infrastruktury banku lub grupy kapitałowej. Nadrzędnym celem jest przygotowanie absolwentów studiów do efektywnego funkcjonowania w warunkach wysokiej, globalnej konkurencji, jaka jest właściwa dla współczesnego sektora usług finansowych i bankowości.

 • Semestr I

  Wykład inauguracyjny - 2h

  Blok I. PODSTAWY ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W BANKOWOŚCI


  Wprowadzenie do zarządzania strategicznego – 21 h

  Ewolucja bankowości i metod zarządzania w biznesie
  Pojęcie autonomicznej jednostki biznesowej, korporacji oraz inne podstawowe definicje
  Charakterystyka strategii na poziomie korporacji, jednostki biznesowej oraz funkcjonalnym
  Definiowanie modelu biznesowego oraz koncepcja łańcucha wartości
  Definiowanie wizji rozwoju i misji firmy
  Analizowanie konkurencyjnego otoczenia oraz wewnętrznych uwarunkowań rozwoju
  Analiza portfelowa oraz inne klasyczne modele analizy strategicznej
  Mapowanie strategii i budowania zrównoważonej karty wyników
  Ustalanie strategicznych planów działania i budżetowanie strategii
  Praktyczne aspekty zarządzania projektami w oparciu o metodyki PMI-BOK i Prince2
  Zasady i procedura rozwijania nowego produktu
  Optymalizowanie struktur organizacyjnych i procesów
  Planowanie i zarządzanie zmianą organizacyjną


  Prawne podstawy działalności bankowej – 14 h

  Podstawy prawa cywilnego
  Podstawy administracyjnego
  Podstawy prawa bankowego
  Podstawy prawa handlowego
  Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności bankowej
  Charakterystyka umów w obrocie bankowym
  Europejski Bank Centralny, Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego
  Nadzór bankowy oraz kluczowe zagadnienia regulacyjne w bankowości
  Etyka i dobre praktyki w działalności bankowej

  Blok II. ROZWIJANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH


  Sektor finansowy i produkty bankowe – 7h

  Charakterystyka polskiego i międzynarodowego sektora finansowego
  Charakterystyka i segmentacja rynku usług bankowych
  Wpływy i wypływy bankowe
  Depozyty krótkoterminowe i długoterminowe
  Konta osobiste, rachunki bieżące, karty kredytowe i bankowość mobilna
  Kredyty konsumenckie – gotówkowe i samochodowe
  Kredyty hipoteczne
  Konta firmowe oraz bankowość małych i średnich przedsiębiorstw
  Bankowość korporacyjna
  Bankowość inwestycyjna
  Łączenie produktów bankowych z ubezpieczeniowymi
  Atuty i ryzyka wdrażania nowatorskich usług bankowych


  Polityka kredytowa – 7h

  Cele oraz formułowanie i wdrażanie polityki kredytowej
  Strategie konserwatywne, agresywne i umiarkowane
  Planowanie i wycena produktu kredytowego oraz analiza jego opłacalności
  Kontrola kredytów i zarządzania ryzykiem kredytowym
  Zarządzanie informacją i dokumentacją kredytową
  Zasady rozwijania systemów zarządzania kredytami
  Monitorowanie i ocena jakości portfela kredytów
  Ocena wpływy ryzyka kredytowego na rentowność portfela

  Blok III. MARKETING PRODUKTÓW BANKOWYCH


  Komunikacja rynkowa w bankowości – 7h

  Cele oraz klasyfikacja bankowej komunikacji rynkowej
  Reklama pionierska, konkurencyjna i przypominająca
  Fundamentalne znaczenie pozytywnej percepcji marki
  Formy i procedury bankowej komunikacji rynkowej
  Identyfikowanie rynków i grup docelowych w bankowości
  Funkcje oraz szczególne cechy planu marketingowego
  Ustalanie krótko- i długoterminowych celów rynkowych w bankowości
  Marketing Mix w praktyce funkcjonowania banku
  Reklama produktów w systemach Web 2.0 i sieciach społecznościowych

  Reklama produktów bankowych w mobilnych urządzeniach komunikacyjnych


  Bankowe systemy informacji marketingowej – 7h

  Organizacja zarządzania marketingiem w banku
  Metody i procedury badań rynkowych w bankowości
  Konstruowanie scenariuszy rozwoju rynku
  Procedury planowania i budżetowania działalności reklamowej i promocyjnej
  Zasady gromadzenia zewnętrznych danych rynkowych
  Zasady gromadzenia wewnętrznych danych gospodarczych
  Hurtownie danych oraz systemy Customer Life Value, Busness Intelligence i Data Mining
  Projektowanie i wdrażanie systemu informacji marketingowej
  Zarządzanie wiedzą w bankowości


  Strategie marketingowe w bankowości – 7h

  Strategie budowania pozytywnej percepcji marki i lojalności klientów
  Strategie zwiększania wolumenu depozytów
  Strategie upraszczanie procedur sprzedaży i zwiększania wygody klientów
  Strategie budowania świadomości produktowej (edukowania) klientów
  Strategie agregacji i różnicowania produktów
  Strategie ekspansywne - lidera rynkowego
  Strategie pasywne - obrony pozycji rynkowej
  Strategie rozwoju i penetracji rynku


  Blok IV. SPRZEDAŻ PRODUKTÓW BANKOWYCH

  Kanały sprzedaży produktów bankowych – 7h

  Bezpośrednie i pośrednie sprzedaży produktów bankowych
  Sprzedaż w oddziałach i mikro-oddziałach banków
  Sprzedaż w punktach dealerskich
  Sprzedaż bezpośrednia
  Sprzedaż telefoniczna – Call Center
  Sprzedaż online – Internet i aplikacje mobilne
  Bankomaty
  Integracja kanałów sprzedaży
  Strategie sprzedaży produktów bankowych


  Strategiczne wyzwania w sprzedaży produktów bankowych – 4h

  Wyzwania technologiczne w sprzedaży usług bankowych
  Konieczność pozyskiwania i utrzymania zaufania klientów do banku
  Konieczność budowaniem świadomości produktowej (edukowania) klientów
  Konieczność skutecznej promocji na słabo zaludnionych obszarach wiejskich
  Konieczność budowania kompetencji personelu bankowego w oddziałach terytorialnych


  Blok V. ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM

  Obsługa posprzedażna w bankowości – 7h

  Funkcje i doniosłość obsługi posprzedażnej w bankowości
  Formy komunikacji banku z klientem
  Budowanie świadomości i pozytywnej percepcji marki
  Budowanie zaufania i lojalności klientów
  Edukowanie klientów o produktach bankowych
  Gromadzenie informacji o klientach i ich potrzebach
  Rozwijanie kanałów sprzedaży
  Generowanie informacji zwrotnej dla R&D i Marketingu


  Bankowe systemy CRM – 7h

  Funkcje systemów Customer Relationship Management (CRM)
  Źródła danych, formy i architektura systemów CRM
  Hurownie danych oraz systemy Customer Life Value, Business Intelligence i Data Mining
  Rozwijanie modeli analitycznych i zarządzanie informacją o klientach
  Ustalanie segmentacji rynku klientów prywatnych i instytucjonalnych
  Identyfikowanie potrzeb klientów dotyczących bankowych produktów finansowych
  Powiązania systemów CRM z procedurami rozwijania i wyceny nowych produktów
  Powiązania systemów CRM z procedurami kształtowania komunikacji rynkowej
  Rola systemów CRM w planowaniu strategicznym  Semestr II

  Blok VI. PLANOWANIE STRATEGICZNE W BANKOWOŚCI

  Proces planowania strategicznego w bankowości – 7h

  Istota i zakres planowania strategicznego w bankowości
  Konieczność osiągania trwałej przewagi konkurencyjnej
  Planowanie strategiczne na poziomie korporacyjnym, biznesowym i funkcjonalnym
  Strategia marketingowa vs strategia technologiczna
  Funkcje i zadania departamentu strategii
  Metodyki planowania strategicznego w bankowości
  Gromadzenie i analiza danych z makro-otoczenia banku
  Gromadzenie i analiza danych o wewnętrznej sprawności operacyjnej banku
  Definiowanie misji i wizji rozwoju
  Ustalanie i kaskadowanie strategicznych celów
  Budżetowanie strategicznych planów działania
  Monitorowanie i aktualizowanie strategii


  Wdrażanie strategicznych planów działania – 21h

  Fuzje i przejęcia
  Alianse i porozumienia strategiczne
  Mapowanie nowych produktów
  Optymalizowanie rozwiązań organizacyjnych
  Optymalizowanie rozwiązań procesowych
  Planowanie i budżetowanie programów i projektów strategicznych
  Praktyczne aspekty zarządzania programami i projektami
  Planowanie i zarządzanie zmianą organizacyjną  Blok VII. ZARZĄDZANIE AKTYWAMI I PASYWAMI BANKU


  Wskaźniki operacyjne banku – 7h

  Charakterystyka modelu biznesowego w działalności bankowej
  Struktura procesowa i organizacyjna banku
  Mierniki operacyjne w bankowości – Key Perfomance Indicators (KPIs)
  Zasady projektowania systemów mierników operacyjnych
  Właściciele wskaźników operacyjnych i centra odpowiedzialności
  Raportowanie wskaźników operacyjnych
  Wskaźniki operacyjne w procesie planowania strategicznego
  Elektroniczne systemy MIS (Management Information Systems)


  Zarządzanie aktywami i pasywami banku – 7h

  Pieniądz jako towar
  Wpływy i wypływy bankowe
  Aktywa banku – klasyfikacja i charakterystyka
  Pasywa banku – klasyfikacja i charakterystyka
  Podstawy rachunkowości zarządczej w bankowości
  Podstawy zarządzania finansami w bankowości
  Rachunek zysków i strat (P&L), OPEX, CAPEX
  Strategie zrządzania aktywami i pasywami banku


  Cykle kontrolne i audyty bankowe – 4h

  Standardy oraz wymagania stawiane audytom bankowym
  Audyty technologiczne, organizacyjne i procesowe
  Planowanie wewnętrznych audytów bankowych
  Wewnętrzne cykle kontrolne i procedury analityczne
  System upoważnień i pełnomocnictw
  Raportowanie wyników audytów i wnioski pokontrolne
  Wykorzystanie wyników audytów w procesie planowania strategicznego


  Blok VIII. ZARZĄDZANIE RYZYKAMI BANKOWYMI

  Ryzyka i systemy zarządzania ryzykami w bankowości – 7h

  Klasyfikacja i charakterystyka ryzyk bankowych
  Ryzyko uzasadnione i nieuzasadnione
  Ryzyka finansowe
  Ryzyka funkcjonalne
  Ryzyka środowiskowe
  Oddziaływania między ryzykami
  Identyfikowanie i kwalifikowanie ryzyk
  Monitorowanie i zarządzanie ryzykami
  Planowanie i wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem


  Zarządzanie ryzykami w transakcjach międzybankowych – 3h

  Organizowanie transakcji międzybankowych
  Ryzyka w rozliczeniach międzybankowych
  Zapobieganie praniu brudnych pieniędzy


  Koncepcja Asset & Liability Management – 7h

  Koncepcja i standardy systemu Asset & Liability Management (ALM)
  Zarządzanie ryzykiem płynności finansowej w systemie ALM
  Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w systemie ALM
  Zarządzanie innymi ryzykami cenowymi w systemie ALM
  Zarządzanie ryzykiem kursowym w systemie ALM
  Zarządzanie ryzykiem wypłacalności w systemie ALM
  Raportowanie w systemie ALM  Blok IX. TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W BANKOWOŚCI

  Architektura i zadania systemów informacyjnych w bankowości – 7h

  Zadania technologii informacyjnych w bankowości
  Architektura bankowego systemu informatycznego – hardware
  Aplikacje w bankowym systemie informatycznym – software
  Zarządzanie bazami danych i ochrona danych osobowych
  Zarządzanie wiedzą, raportowanie i obowiązki informacyjne
  Automatyzowanie operacji bankowych
  Wpływ Internetu i aplikacji mobilnych na rozwój bankowości
  Bezpieczeństwo bankowych systemów informacyjnych


  Strategie technologiczne w bankowości – 7h

  Technologie informacyjne w procesie planowania strategicznego
  Ustalanie celów rozwoju technologii informacyjnych w bankowości
  Planowanie inwestycji technologicznych i kryteria wyboru dostawców
  Bezpieczne wdrażanie technologii informacyjnych
  Automatyzowanie operacji bankowych
  Bankowość elektroniczna jako strategiczny środek przetrwania


  Blok X. STRATEGICZNE PRZYWÓDZTWO

  Strategiczne kompetencje pracowników i menedżerów – 7h

  Budowanie organizacji i zespołów skoncentrowanych na strategii firmy
  Zadania strategiczne, taktyczne i operacyjne
  Analiza zadań na szeregowych i kierowniczych stanowiskach pracy
  Alokowanie zasobów do realizacji strategicznych programów i projektów
  Rekrutacja, selekcja i zatrudnianie pracowników
  Polityka płacowa i motywowanie pracowników
  Budowanie kompetencji z zakresu zarządzania strategicznego


  Strategiczne przywództwo i zarządzanie zmianą – 7h

  Liderzy i menedżerowie w strukturze zarządzania
  Komunikacja w procesie zarządzania strategicznego
  Twarde (projektowe) vs miękkie (emocjonalne) aspekty zarządzania zmianą


  Seminarium dyplomowe i konsultacje – 7h

 • Wykładowcami są doświadczeni wykładowcy i nauczyciele dyplomowani.

 • Studia trwają dwa semestry w trybie niestacjonarnym. Zajęcia dydaktyczne będą odbywały się co dwa tygodnie w ramach dwudniowych, weekendowych sesji zajęciowych w godzinach od 09:00 do 17:00.
  Wszystkie zajęcia są prowadzone w kampusie Akademii Finansów i Biznesu Vistula ul. Stokłosy 3
  Do ukończenia studiów podyplomowych wymagane jest napisanie i obrona pracy dyplomowej, w której student zaprezentuje i przeanalizuje praktyczny problem związany z dziedziną zarządzania strategicznego w bankowości.
  Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz tytuł: Dyplomowany Specjalista Bankowy z Zakresu Zarządzania Strategicznego

 • Do ukończenia studiów podyplomowych wymagane jest napisanie i obrona pracy dyplomowej, w której student zaprezentuje i przeanalizuje praktyczny problem związany z dziedziną zarządzania strategicznego w bankowości.

 • Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz tytuł: Dyplomowany Specjalista Bankowy z Zakresu Zarządzania Strategicznego

 • Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń.

 • kwestionariusz zgłoszeniowy - pobierz
  oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia
  ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
  2 fotografie (37x52 mm)
  potwierdzenie wpłaty zaliczki

 • 3300 PLN

Studia o podobnej tematyce