Zarządzanie - studia I stopnia - licencjackie/niestacjonarne

6 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyLublin Nowy 3300 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Cel programu:

  Informacje ogólne
  Kierunek studiów – Zarządzanie – o profilu praktycznym
  Studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów.
  Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
  Kształcenie odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, warsztatów, projektów.
  Program studiów na kierunku „Zarządzanie” jest objęty krajowymi ramami kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, dzięki któremu dyplom, który uzyskasz jest porównywalny z dyplomami uzyskiwanymi w różnych uczelniach na terenie całej Europy.
  Przez pierwszy semestr program kształcenia na kierunku jest wspólny dla wszystkich specjalności, następnie wybierasz specjalność, która odpowiada Twoim zainteresowaniom. Możesz wybrać więcej niż jedną specjalność. Przy wyborze drugiej specjalności, do dyplomu ukończenia studiów wydawany jest dodatkowy certyfikat.
  Po II i IV semestrze odbędziesz obowiązkowe praktyki zawodowe.
  Po ukończeniu 3-letnich studiów I stopnia uzyskasz tytuł licencjata, otrzymasz Dyplom Ukończenia Studiów Wyższych, Suplement do Dyplomu oraz dodatkowe Certyfikaty, potwierdzające Twoje umiejętności zawodowe i punkty edukacyjne.

  • Studiował w bardzo dobrych warunkach, w akademickiej atmosferze, w klimacie przyjaźni, serdeczności, otwartości, życzliwości, szacunku i współpracy.
  • Nabywał wiedzę od najlepszych wykładowców teoretyków i praktyków, którzy służyć Ci będą pomocą, życzliwością i wyrozumiałością.
  • Miał wolne niedziele od zajęć dydaktycznych, które przeznaczysz dla siebie i swojej rodziny.

 • Program studiów:

  Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, które uzyskasz m.in. z

  *nauk o zarządzaniu oraz ich rozwoju w relacjach do innych nauk,
  *podstawowych zasady i koncepcji teorii ekonomii w odniesieniu do funkcjonowania rynków,
  *podstawowych relacji pomiędzy organizacjami również z praktycznymi rozwiązaniami,
  *obszarów funkcjonalnych organizacji,
  *podstawowych koncepcji człowieka oraz głównych ujęć teorii motywacji,
  *istoty, zasad tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości,
  *kierowania ludźmi w organizacji również w odniesieniu do ich praktycznych aspektów,
  *analizy rynku, analizy finansowej, jakości produktów i usług,
  *zasad etyki, standardów rachunkowości, systemów zarządzania, norm pracy, itp.,
  *przywództwa i negocjacji w procesach przemian struktur i organizacji,
  *procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, strategii negocjacyjnych,
  *umiejętności związanych z samodzielnym podejmowaniem działalności gospodarczej,
  * skutecznego zarządzania powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi i informacyjnymi w celu wykonania konkretnych zadań indywidulanych i zespołowych.

  Program studiów kładzie duży nacisk na rozwój personalny studenta – jego świadomość siebie, obecność, empatię, intuicję i kreatywność. Najlepszym „narzędziem” studenta jest sam student. Dlatego zapewniamy dużo zadań praktycznych z zakresu rozwoju osobistego, umożliwiających badanie przez studenta swoich granic, potencjału, przekonań, tożsamości oraz talentów. Studia przygotują Cię do skutecznego zarządzania samym sobą oraz ludźmi, nabędziesz umiejętności niezbędne do efektywnej pracy na nowoczesnym rynku menadżerskim. Doskonale rozwiniesz indywidualne umiejętności własnego rozwoju osobistego, wzmocnisz poczucie wartości siebie. Rozwiniesz również umiejętności społeczne, nauczysz się skutecznego zarządzania relacjami w grupie i komunikowania się z partnerami biznesowymi.

 • Nabywanie wiedzy od najlepszych wykładowców teoretyków i praktyków, którzy służyć Ci będą pomocą, życzliwością i wyrozumiałością.

 • Do osób zainteresowanych zdobyciem zaawansowanej, wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych oraz kształtowaniem krytycznego i oryginalnego myślenia o jej przydatności i skuteczności. Do pragnących kreować aktywną postawę wobec problemów etycznych i społecznych biznesu oraz poczucie osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim.

 • Napisanie pracy dyplomowej.

 • Po ukończeniu 3-letnich studiów I stopnia uzyskasz tytuł licencjata, otrzymasz Dyplom Ukończenia Studiów Wyższych, Suplement do Dyplomu oraz dodatkowe Certyfikaty, potwierdzające Twoje umiejętności zawodowe i punkty edukacyjne.

 • Wymagany komplet dokumentów kwalifikacyjnych dla cudzoziemców:

  *wypełniony przez Internet wniosek zgłoszeniowy pod adresem http://wsns.pl/rekrutacja lub wypełniony w sposób tradycyjny według ustalonego wzoru (dostępny na stronie Pobierz lub w dziekanacie WSNS - pokój 200),
  *Oryginał (do wglądu) oraz kopia świadectwa maturalnego wydanego za granicą uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wydania,
  *Oryginał tłumaczenia świadectwa maturalnego na język polski, sporządzony lub poświadczony przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP, konsula RP urzędującego w państwie, w którym zostało wydane świadectwo, lub za poświadczeniem notarialnym,
  *2 aktualne zdjęcia (35x45 mm), zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  *Oryginał (do wglądu) oraz kopia zaświadczenia o legalizacji świadectwa maturalnego wydanego za granicą z Polskiej placówki dyplomatycznej działającej w kraju wydania świadectwa lub z placówki dyplomatycznej, państwa wydającego świadectwo, działającej na terenie Polski, z zapisem, że: „świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w kraju wydania świadectwa” lub, apostille wraz z oryginałem (do wglądu) oraz kopię zaświadczenia o nostryfikacji świadectwa maturalnego wydanego za granicą, w kraju, z którym kwestie równoważności świadectw nie regulują umowy międzynarodowe,
  *Paszport do wglądu oraz kopia paszportu: strony ze zdjęciem i wizą, karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  * Kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego albo oświadczenie cudzoziemca, że przystąpi do NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
  *Zgoda rodziców na podjęcie studiów przez studenta, złożenie i podpisanie wymaganych dokumentów w procesie rekrutacyjnym oraz na rozliczenia finansowe w związku z podjęciem studiów dla kandydatów, którzy nie ukończyli 18 roku życia,
  *Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,
  * Jeżeli kandydat na studia upoważnia inną osobę złożyć dokumenty oraz/lub reprezentować jej interesy w procesie rekrutacyjnym – odpowiednie upoważnienie,
  *Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowego (nie dotyczy okresu objętego promocją).

 • Wymagany komplet dokumentów kwalifikacyjnych:

  - wypełniony przez Internet wniosek zgłoszeniowy pod adresem http://wsns.pl/rekrutacja lub wypełniony w sposób tradycyjny według ustalonego wzoru (dostępny na stronie Pobierz lub w dziekanacie WSNS - pokój 200),
  - kserokopię świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu),
  - kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
  - 2 zdjęcia (35x45 mm) podpisane (1 zdjęcie - kolorowe),
  - potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (nie dotyczy okresu objętego promocją).

 • Terminy składania dokumentów kwalifikacyjnych na studia stacjonarne i niestacjonarne dla danego roku akademickiego rozpoczynają się:

  - dla naboru letniego nie wcześniej niż 15 maja i upływa 25 września
  - dla naboru zimowego od 15 grudnia i upływa 25 lutego

 • 3300 PLN

Studia o podobnej tematyce